۷۲F3F2BA-CA28-404F-9F59-D3B7B233F9EC

مرحوم مهدي اعتمادفر در يكي از قلل رشته كوه هيماليا

دیدگاهتان را بنویسید