از بين تمام نوادگان حاج محمد موسي تاجر طهراني ٨٠ نفر از ايشان (٤٠ زوج) با يكديگر ازدواج نموده اند و لذا نسبِ فرزندان و نوادهِ ايشان؛ از دو سو به جدِ اعليِ شان (حاج محمد موسي تاجر طهراني) ميرسد. ليست اسامي ايشان را در لينك زير مشاهده بفرمائيد. 

 
 
ضمناً، فرزندان هفت زوج كه حاصلِ ازدواج يكي از اين نواده هاي دو سويه با يك نواده ديگر حاج محمد موسي تاجر طهراني ميباشند؛ نسبشان از سه سو به ايشان ميرسد.
ليست اسامي ايشان را در لينك زير مشاهده بفرمائيد.