فتحعلي طاهري نخست

همسر مرحومه زهرا قندي
داماد حاج محمد كاظم قندي

دیدگاهتان را بنویسید