مرحوم حاج شيخ مهدي احمديان طهراني

نوه حاجيه خاور سلطان، فرزند رقيه خانم

دیدگاهتان را بنویسید