عباسعلي قندي

پسر حاجيه شهربانو و حاج علي اكبر

دیدگاهتان را بنویسید