احمد قندي

پسر حاج محمد صادق قندي
نوه حاج محمد كاظم قندي

دیدگاهتان را بنویسید