محمد رضا سعادت فرد

پسر حاجيه طوبي قندي
نوه حاج محمد كاظم قندي

دیدگاهتان را بنویسید