محمد جعفر اعتمادفر

پسر حاج محمد حسين طهراني و حاجيه سكينه قندي
نوه حاج محمد علي طهراني و حاج محمد كاظم قندي

دیدگاهتان را بنویسید