چهارمين گردهمائي فاميلي در روز جمعه مورخ ١٣٩٦/٧/٢١ در تالار كوثر واقع در ميدان فلسطين برگزار گرديد كه گزارش آن در بخش گزارش آن گردهمائي آمده است

تالار كوثر (١٣٩٦/٧/٢١)