برای شناسایی بهتر افراد عضو خاندان حاج محمد موسي تاجر طهراني به هریک از اعضا کد فامیلی اختصاص داده می شود . نظر به ایتکه حاج موسی دارای یازده فرزند بوده لذا دو رقم اول هر کد نشان دهنده آن است که نسب دارنده كد به کدام فرزند حاج موسی برمی گردد. کد اختصاصی به فرزندان حاج موسی بترتيب تولدشان و به شرح زیر می باشد :

01 – حاج محمدعلی   02 – حاج محمدکاظم       03- خاور سلطان خانم        04- کوکب سلطان خانم           05- مريم سلطان خانم

06- فاطمه خانم     07- عالیه خانم    08- شهربانو خانم   09- عذرا خانم   10- حاج علیرضا    ۱۱- کبری خانم

حاج محمدعلی نیز دارای 4 پسر و يك دختر بترتيب زير بوده است :

01 – حاج محمد حسین     02- حاج محمد حسن    03- حاج میرزا حاج آقا    04- معصومه خانم    05- آمهدي

حاج محمد کاظم نیز دارای سیزده فرزند بوده که به ترتیب عبارتند از :

01 – صاحب سلطان خانم           02 – حاج علی اصغر        03- حاج محمد صادق          04- سکینه خانم

05- ربابه خانم        6- حاج محمد ابراهیم         7- طوبی خانم       8- حاج علی اکبر      9- معصومه خانم

10- حاج عبدالله    11 – حاج اسدالله      12- زهرا خانم      13 – محترم خانم

همينطور فرزندان ساير فرزندان حاج موسي  (از رديف سوم – خاور سلطان تا رديف يازدهم – كبري خانم) نيز بترتيب تولدشان كد دو رقمي ميگيرند

به هریک از فرزندان افراد فوق نیز کد دو رقمی و براساس آن که چندمین فرزند هستند تعلق می گیرد و نسل های بعدی تنها دارای یک شماره یک رقمی هستند.

پس :

1- دو رقم اول در کد فامیلی نشان دهنده آن است که فرد از چندمین فرزند حاج موسی می باشد.

2- دو رقم دوم نشان دهنده آن است که چندمین نوه از فرزند مذکور حاج موسی است.

3- دو رقم بعدی نیز نشان دهنده آن است که چندمین نتیجه از نوه مذکور می باشد.

4- از نبیره به بعد تنها دارای یک رقم می باشد.

5- به اولاد ذکور در آخر کد حرف A  تعلق می گیرد و به اولاد اناث حرف B اختصاص می یابد.

6- هر عروس و داماد دارای کد شبیه به همسر خود خواهد بود با این تفاوت که عروس ها در آخر کد همسرشان حرف B اضافه می شود و دامادها نیز عین کد همسر خود را خواهند داشت و انتهای کد حرف A اضافه می شود.

به عنوان مثال کد اختصاصی به حاج محمد صادق عبارت است از  0203A .    یعنی حاج محمدصادق سومین فرزند از دومین فرزند حاج موسی و ذکور می باشد.  نظر به اینکه حاج محمدصادق دارای سه همسر بوده است کد همسر اول ایشان عبارت است از :  0203AB1.

همچنین کد حاج محمد حسین فرزند حاج محمدعلی عبارت است از : 0101A  یعنی ایشان اولین فرزند ذکور از اولین فرزند حاج موسی می باشد. کد همسر حاج محمدحسین عبارت است از 0101AB نظر به اینکه همسر حاج محمد حسین ، سکینه  سلطان خانم دختر حاج محمد کاظم است لذا سکینه سلطان خانم علاوه برکدی که از طریق همسر خود دارد دارای کد 0204B  نیز می باشد و حاج محمد حسین نیز به واسطه همسر دارای کد دیگری خواهد بود که عبارت است از : 0204BA . به این ترتیب اولادهایی که ازدواج فامیلی داشته اند دارای دو کد خواهند بود و ممکن است بعضی از افراد دارای بیشتر از دو کد هم باشند.

در اين رابطه، فرزندان

الف: مرحوم محمد علي حاج موسي (فرزند حسن حاج موسي و ربابه) و مرحومه اكرم السادات سادات شبيري (فرزند طوبي)

ب: مرحوم سيد هاشم سادات شبيري (فرزند طوبي) و مرحومه موچول حاج موسي (فرزند حسن حاج موسي و ربابه)

ج: مرحوم محمد اسمعيل اعتمادفر (فرزند حسين حاج موسي و سكينه سلطان قندي) و مرحومه بتول مجيدي (فرزند ربابه سلطان قندي)

د: مرحوم محمد جعفر اعتمادفر (فرزند حسين حاج موسي و سكينه سلطان قندي) و مرحومه سكينه قندي (فرزند عليرضا قندي)

ه: آقاي حميد رضا قندي (فرزند علي اكبر قندي و زينت قندي) و خانم فرشته قندي (فرزند اسدالله قندي)

و: فرزند آقاي احمد قندي (فرزند عبدالله قندي) و مرحومه مهشيد فرزانه سا (فرزند محمود فرزانه سا و مهري كريمي)

هريك داراي سه كد ميباشند و نسب ايشان از سه سو به مرحوم حاج محمد موسي تاجر طهراني ميرسد.

اسامي فرزندان فوق الذكر را ميتوان در جدول ضميمه مشاهده نمود:

نسب سه گانه