با عرض سلام خدمت اقوام محترم

اواخر پاييز سال  ١٣٩٤ خورشيدي، جناب آقاي دكتر مجتبي قندي گروهي بنام ” خاندان حاج محمد كاظم قندي” در شبكه اجتماعي تلگرام ايجاد نمودند تا به شرح احوال خانواده حاج محمد كاظم قندي بپردازد. متعاقب ارائه چند شرح حال از اجداد خاندان قندي؛ اين اقدام با استقبال گسترده اقوام محترم روبرو شد.
با ادامه يافتن شرح حال ها و گسترش اعضاي گروه تلگرامي فوق الذكر؛ اينجانب بر آن شدم تا با استفاده از اطلاعات ذيقيمتي كه فاميل محترم  در آن گروه ارائه نمودند، آنها را در يك پرونده الكترونيكي  كه شامل فايل هاي جداگانه براي هر فرد باشد جمع آوري و از آنجا كه داستان از جدِ اعليِ خاندان شروع گرديد؛ مجموعه را همراه با جدول شجره نامه كه در حال تنظيم بود؛ بنام كلي تر “خاندان حاج محمد موسي” تقديم اقوام محترم نمايم.
سال بعد؛ ايشان اين سايت را با نام “قندي فاميلي” در اينترنت تاسيس نمودند و سپس با پيوستن نوادگان ديگر حاج محمد موسي به گروه؛ نام آن گروه تلگرامي را به “نوادگان حاج محمد موسي تاجر طهراني” تغيير دادند. بنده نيز بهتر ديدم تا پرونده موصوف و جدول شجره نامه خاندان را كه با پيوستن نوادگان ديگر در حال توسعه بود؛ به اين سايت منتقل نمايم. حال كه خداوند متعال اين توفيق را عنايت فرمود و شالوده اصلي سايت شكل گرفته است؛ لازم ميدانم تا نكات زير را در باره اين سايت و محتوي آن بعرض اقوام محترم برسانم:

١ – اين سايت، شامل زندگينامه هاي جداگانه براي حاج محمد موسي (جد اعلي)، دو همسر ايشان، يازده فرزندشان و همه نوه هاي حاج محمد موسي (تا آنجا كه شناسايي شده اند و اطلاعاتشان در دست است) ميباشد. بيوگرافي هر فرد شامل نام، تاريخ تولد، تاريخ وفات، عكس فرد ، عكس و نام همسر فرد، نام و عكس فرزندان آن شخص و شرحي مختصر از زندگي وي ميباشد. در اين بيوگرافي ها، تعداد و نام كامل نوه ها ، تعداد و نام كامل نتيجه ها،  ….. وي نيز تا آنجا كه در دسترس بوده، آورده شده است.
بعلاوه در هر زندگينامه، بخشي شامل اسناد قديمي، يادگاري هاي بجا مانده از وي و عكسهاي قديمي مناسبتي كه در ارتباط به آن فرد است، نيز قرار داده شده است. با كمك گرفتن از تكنولوژي روز در تعدادي از زندگينامه ها و بيان خاطرات از فايل هاي صوتي و تصويري نيز استفاده شده است.

بديهي است كمك تك تك شما اقوام محترم در ارائه اطلاعات خاندان پايه و ستون اوليه شكل گيري زندگينامه ها و جدول شجره نامه است. جا دارد تا بدينوسيله از مشاركت و ياري همه عزيزان  سپاسگزاري نمايم.

٢ – در زندگينامه ها، هر جا كه عكس فرد مورد نظر در بازگويي شرح حال ها از طريق گروه مربوطه در شبكه تلگرام و يا واتس آپ منتشر نشده بوده؛ عكسي آورده نشده است. در صورتيكه هر يك از فاميل محترم به عكس اينگونه افراد دسترسي دارند و مايل به انتشار آن در اين بخش از سايت هستند، لطف نموده آنرا در اختيار بنده قرار دهند تا در محل خودش جا گذاري نمايم.

٣  – در نام بردن از افرادي كه داراي دو نام كوچك هستند، ابتدا نام مندرج در شناسنامه آنها و سپس نامي كه به آن معروف بوده يا هستند، داخل پرانتز و بعد از نام شناسنامه اي وي ذكر شده است.

٤  – تا حد امكان، در جملات گوينده شرح حال/ خاطره و نقل قولها امانتداري شده، بجز در مواردي كه اصلاح جمله (فقط بمنظور بهتر رساندن منظور) اجتناب ناپذير بوده است. در مواردي كه مطلب مغاير با حقايق و مستندات تاريخي بوده آن مطلب، حذف شده است.

٥ – از آنجاييكه تاريخ تولد و تاريخ وفات حاج محمد موسي و اكثر يازده فرزندشان مكتوب و در دسترس نبود، سعي شده است تا تاريخهاي مورد نياز براي ايشان با استفاده از وقايع تاريخي همزمان با هريك، اسناد قديمي، تاريخهاي معلوم براي افراد وابسته به هر يك تخمين زده شود. تنها، تعداد كمي سند مكتوب در دسترس است (وقف نامه حاج محمد موسي، صورتمجلس صورت دارائي و تقسيم اموال حاج محمد علي و حاج محمد كاظم، ….) كه بواسطه آن چند سند، تاريخ فوت حاج محمد موسي، حاج محمد علي و حاج محمد كاظم به تقريب چند ماه، مشخص شد. با توجه به تاريخ فوت حاج محمد علي و حاج محمد كاظم و سن ايشان در موقع وفات (كه به نقل از يكي از نواده هاي حاج محمد علي؛ ايشان در زمان فوت ٥٠ ساله و به نقل از يكي از فرزاندن حاج محمد كاظم؛ ايشان در زمان فوت ٦٨ ساله بوده اند)، تاريخ هاي تولد آن دو  نيز به تقريب مشخص گرديد. در مورد تاريخ تولد سه فرزند آخر مرحوم حاج محمد موسي به صغير شرعي بودن آنها در زمان فوت پدرشان استناد شده است. بقيه تاريخ هاي تولد براي  ديگران (حاج محمد موسي و شش فرزند ديگرشان) يا با توجه به اين دو تاريخ مشخص براي حاج محمد علي و حاج محمد كاظم،  تخمين زده شده است و يا به نقل قول تخميني از نوادگان هر يك ميباشد. شرح كامل اين تخمين ها و يا محاسبات انجام شده براي تخمين ها، در زندگينامه هر كدام آمده است.
خوشبختانه، در مورد تاريخ تولد تعدادي از فرزندان و نوه هاي مرحوم حاج محمد كاظم قندي، دست نوشته ايشان در پشت يك جلد كلام الله مجيد قديمي متعلق به ايشان در اوايل سال ١٣٩٥ پيدا شد.  تاريخ تولد فرزندان حاجيه مريم سلطان (كه دست نوشته همسرشان در پشت جلد كلام الله موجود است)؛ مشخص است ولي سند مكتوبي در مورد تاريخ تولد فرزندان ساير دختران و پسر آخر حاج محمد موسي در دست نميباشد. تبديل تاريخهاي  قمري مندرج در پشت جلد قرانها و همچنين تبديل تاريخ هاي قمري مندرج در اسناد قديمي به سال خورشيديِ معادل آنها با استفاده از نرم افزار 1abzar.com محاسبه و درج شده است. لازم بتوضيح است كه در بعضي از موارد تاريخهاي پشت جلد قران با تاريخهاي تولد مندرج در شناسنامه هاي افراد مورد نظر مغاير است.
در بيوگرافي هاي فرزندان حاج محمد كاظم و فرزندان حاجيه مريم سلطان، تاريخهاي تولد به استناد دست نوشته هاي موجود در پشت جلد قران ها آمده است. در نتيجه ممكن است تاريخ تولد ثبت شده در زندگينامه با تاريخ تولد نقل كننده شرح حال (كه بر اساس شناسنامه فرد ذكر شده) مغاير باشد.

در كليه بيوگرافي ها براي القاي حس تاريخي آن زمان، به همزماني تاريخ تولد هر فرد با دوره سلطنت شاه مربوطه اشاره شده است.
٦ – در زندگي نامه جد اعلي خاندان (حاج محمد موسي)، براي داشتن احساس قوي تر از زمان زندگي ايشان، علاوه بر نقشه هايي از تهران قديم، شرح هايي از بازار تهران و تيمچه محل كار وي نيز اضافه شده است.
٧ – همزمان با انتشار زندگينامه ها:

١-٧ : علاوه بر زندگينامه ها؛ شجره نامه خاندان مرحوم مغفور حاج محمد موسي تاجر طهراني نيز بصورت يك جدول متوالي كه شامل نام كامل پدر بزرگ، پدر، فرزندان، نوه ها، نتيجه ها، نبيره ها، …….. و عروسها و دامادهاي ايشان و شامل حدود ٤٥٠٠ (چهار هزار و پانصد) اسم است،  تهيه و تنظيم گرديد كه اين شجره نامه در يك بخش مستقل از اين سايت، به همين نام قابل مشاهده است.

٢-٧ : تا كنون هشتاد نفر از نوادگان حاج محمد موسي تاجر طهراني شناسائي شده اند كه با يكديگر ازدواج نموده اند (چهل زوج كه زن و شوهر هر دو از نوادگان ايشانند). جدول اسامي اين چهل زوج در زير گروه بخش شجره نامه اين سايت، بنام ازدواجهاي نوادگان با يكديگر، در دسترس  علاقمندان ميباشد.

٣-٧ : خاطرات اقوام محترم از فرزندان حاج محمد موسي تاجر طهراني جمع آوري و تحت نام هر يك (با ذكر نام نقل كننده خاطره) در بخش ” خاطرات” اين سايت منتشر شده است. لازم بتوضيح است كه در مورد بعضي از فرزندان بعلت كمي خاطرات نقل شده؛ از اندك خاطرات موجود در زندگينامه همان فرد ياد شده است و بهمين علت، آن تعداد از فرزندان حاج محمد موسي، در بخش خاطرات سر فصل جداگانه ندارند.

٤-٧ : شرحي در باره طهران قديم، شرح مختصري از وقايع تاريخيِ همزمان با دوران نياكانمان، موسسات عام المنفعه، مفاخر، عكسهاي قديمي ، موزه مجازي، آداب و رسوم خانوادگي و … از جمله ساير بخشهاي اين سايت ميباشند.

از تك تك اقوام محترم خواهشمند است چنانچه در بيوگرافي ها و شجره نامه:
١- مواردي وجود دارد كه اشتباه است و يا سهوا از قلم افتاده است،
٢- شخصي علاقمند به اضافه كردن نام و يا مطلب جديدي ميباشد،
٣- عكس فرد مورد نظر قبلا در دسترس نبوده و يا بهر علت در گروه منتشر نشده بوده و در حال حاضر علاقمند به اضافه كردن آن در بيوگرافي مربوطه ميباشند،
٤- نام همسران نوادگان حاج موسي در شجره نامه كامل نبست،
٥- نام تعدادي از نوه ها و نتيجه ها در بيوگرافي ها و شجره نامه ثبت نشده است،
٦- مراتب درج نام شناسنامه اي و نام دوم، جابجا شده است (ابتدا نامي كه به آن معروف هستند آمده و متعاقب آن، نام مندرج در شناسنامه داخل پرانتز امده است)،

مراتب را اطلاع فرمايند تا آن موارد، بررسي تصحيح و يا اضافه شود.

اميد است در آينده با تصحيح و كامل شدن تدريجي بيوگرافي ها، زندگي نامه بزرگان اين خاندان كه شامل مختصري از تاريخ و جغرافياي شهري دوره حيات هر فرد نيز ميباشد، نهايتا از طريق اين سايت  بصورت يك “دائره المعارف مستند و مصور از خاندان حاج محمد موسي تاجر طهراني” در دسترس كليه علاقمندان در فاميل محترم قرار گيرد.

احمد اعتمادفر