مرحوم يوسفعلي قندي چهارمين فرزند و دومين پسر حاج عليرضا و عصمت خانم بودند.

تولد:

ايشان متولد سال …. خورشيدي ميباشند.

شرح زندگي:

ايشان ازدواج ننمودند و از وي فرزندي پا به عرصه نگذاشت.

وفات:

ايشان در تاريخ …. با دار فاني وداع نمودند و مزارشان در آرامستان “بهشت زهرا”  تهران قرار دارد.