مرحوم مغفور حاج علي اكبر قندي

مرحوم مغفور حاج علي اكبر قندي

 

 

ولادت
مرحوم مغفور حاج ميرزا علي اكبر قندي فرزند هشتم حاج محمد كاظم ميباشند.
ايشان مطابق با شناسنامه صادره برايشان متولد سال ١٢٨٢خورشيدي هستند ( اين تاريخ با تاريخ تولد نوشته شده توسط مرحوم پدرشان در پشت جلد قران كريم براي فرزند قبل ازايشان؛ طوبي خانم كه آنهم مطابق با سال ١٢٨٢ خورشيدي است، سازگاري ندارد. لذا سال ١٢٨٣ خورشيدي براي تولد ايشان محتمل تر است).

زمان تولد ايشان حدود يكصد و دوازده سال قبل و در زمان سلطنت مظفر الدين شاه، پنجمين شاه سلسله قاجار بوده است.

زندگينامه
ايشان عطف به مندرجات صفحه دوم شناسنامه شان در تاريخ نهم رجب ١٣٤١ قمري (مطابق با پنجم اسفند ماه سال ١٣٠١ خورشيدي) ازدواج نموده اند.

مرحوم حاج علي اكبر در لباس دامادي

مرحوم حاج علي اكبر در لباس دامادي

وي با دختر عموي خود (مرحومه حاجيه زينت خانم متولد سال ١٢٨٧ خورشيدي فرزند حاج عليرضا – برادر حاج محمد كاظم) ازدواج نمودند كه حاصل اين پيوند ٧ فرزند بود.

مرحومه زينت قندي

مرحومه زينت قندي

فرزندان ايشان بترتيب حاجيه خانم منصوره قندي (فاتحي)، مرحومه مليحه قندي ( كه در سن شش هفت سالگي فوت نمود)، مرحومه سرور قندي (عريضي)، مرحوم حاج حسين قندي، مرحوم حاج حسن قندي ، آقاي محمد قندي و آقاي حميد رضا قندي هستند
اين فرزندان نوه پسري حاج محمد كاظم و نوه دختري حاج عليرضا ميباشند. لذا نسب ايشان از دو سو به حاج موسي ميرسد.

وفات
حاج علی اکبر قندی روز شانزدهم مهرماه سال ١٣٥٨ خورشيدي دارفانی را وداع گفت ودر قطعه ٨٢ “بهشت زهرا” تهران مدفون گردید.
مرحومه زينت خانم قندي نيز در هشتم ديماه سال ١٣٦٦ خورشيدي فوت نمودند كه در “بهشت زهرا” تهران مدفون ميباشند.
فرزندان و نواده حاج علي اكبر قندي

 

الف: حاجيه منصوره خانم قندي

image
فررند نخست مرحوم حاج علی اکبر قندي متولد ٢٤بهمن ماه سال ١٣٠٤میباشند ، ایشان همسر مرحوم حاج آقا محمد صادق فاتحی میباشند که ثمره وصلت ایندو، سه فرزند دختر و چهار فرزند پسر میباشد که به ترتیب عبارتند از:

١-خانم فریده فاتحي كه با آقاي عباس مهر گرد ازدواج نموده اندو داراي دو دختر و دو پسر ميباشند
 خانم تینا مهر گرد كه با آقاي مجید خرازی ازدواج نموده اند و دراي يك فرزند ميباشند
o خانم نوگل خرازي
 خانم آرمیتا مهر گرد كه با آقاي جلال عطوفی ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند
o خانم کیانا عطوفي
 آقاي کریم مهرگرد كه با خانم نیلوفر فرزین خواه ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند
o علی مهر گرد
 آقاي محمد مهر گرد كه با خانم المیرا اسدی ازدواج نموده اند

٢-مرحوم احمد فاتحي كه با خانم فاطمه باباخاني ازدواج نمودند و دارای چهار فرزند پسر و یک دختر میباشد
 آقاي فواد فاتحي كه با خانم سعیده خان منش ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشد
o آقاي کسری فاتحي
 آقاي فرهاد فاتحي
 آقاي فرشاد فاتحي كه با فرزانه خانم ازدواج نموده اند
 آقاي فرهنگ فاتحي كه با الهه خانم ازدواج نموده اند
 خانم مریم فاتحي كه با آقاي سید محسن حسینی ازدواج نموده اند

٣-مرحوم محمود فاتحي كه با مهتاب خانم ازدواج نمودند كه ثمره اين پيوند دو پسر و چهار دختر بشرح زير است
 خانم فرانک فاتحي كه با مرحوم حسین ازدواج نمودند و داراي دو فرزند ميباشند
o خانم مروارید
o آقاي مهدی
 مرحوم علیرضا فاتحي
 خانم فرشته فاتحي كه با آقاي علی قربانی ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند
o آقاي آرمین قرباني
o آقاي امین قرباني
 خانم فرزانه فاتحي كه با آقاي محمود پاکزاد ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند
o آقاي معراج پاكزاد
o خانم مهرناز پاكزاد
 آقاي حمیدرضا فاتحي كه با الهام خانم ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند ميباشند
o خانم عسل فاتحي
o آقاي آرین فاتحي
o خانم آیلین فاتحي
 خانم افسانه فاتحي

٤- مرحوم عبدالامیر فاتحی كه با خانم پروانه غفارپور ازدواج نمودند و داراي دو فرزند دختر ميباشند
 خانم الهه فاتحي كه با آقاي ایمان قابیزی ازدواج نموده اند
 خانم الهام فاتحي كه با آقاي نوید سمیعی خواه ازدواج نموده اند و داراي يك دختر ميباشد
o خانم ملینا سميعي خواه

٥-خانم فتحیه فاتحي كه از ازدواج اولشان با آقاي کیومرث شاه اویسی يك پسر و يك دختر دارند
 خانم فلورانس شاه اويسي كه با آقاي رضا ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند
o آقاي سالار
o خانم ساحل
 آقاي فرانسیس كه با ونوس خانم ازدواج نموده اند
ايشان از ازدواج دومشان با آقاي هوشنگ بنایی نيز داراي يك دختر و يك پسر ميباشند
 خانم بنفشه بنايي
 آقاي علی بنايي

٦-خانم فائقه فاتحي كه با آقاي قطرانيان ازدواج نموده اند و داراي دو دختر و يك پسر ميباشند:
- خانم شادي قطرانيان
- خانم نشاط قطرانيان
- آقاي مهدي قطرانيان

٧-آقاي مرتضی فاتحي

 

ب: مرحومه سرور خانم قندي

image
ايشان فرزند سوم مرحوم حاج ميرزا علي اكبر و متولد سال ١٣٠٩ خورشيدي بودند و با مرحوم سيد حسن عريضي ازدواج نمودند كه حاصل اين پيوند سه فرزند بود.
همسر ايشان در حاليكه فرزندانشان كوچك بودند در مهر ماه سال ١٣٣٧ خورشيدي فوت كردند كه در قم مدفونند.
فرزندان مرحومه سور قندي بنامهاي

١-آقاي فخرالدين عريضي:
ايشان باخانم نجیبه باقری علیزاده ازدواج نمود صاحب سه فرزند شدندوبکشورکاناداعزیمت وساکن شدند.
 خانم نسیم عريضي كه باآقای منیز ازدواج نموده است.
 آقاي نعیم عريضي كه با خانم انایاازدواج نموده و يك فرزند دارند
o خانم نازش عريضي
 آقاي نوید عريضي
آقای فخرالدین عريضي دوسال قبل دعوت حق رالبیک گفت.

٢-آقاي شمس الدين عريضي:
ايشان باخانم مریم جواهری ازدواج نموده و صاحب سه فرزند ميباشد:
 خانم نازنین عريضي كه باآقای حامدرضائیان ازدواج نموده و يك فرزند دارند
o خانم کیمیا رضاييان
 خانم بیتا عريضي كه باآقای نریمان عطاری ازدواج نموده است
 آقاي محمدحسن عريضي

٣-آقاي نورالدين عريضي:
ايشان باخانم سیمین شیدخبازازدواج نموده اند.

ج: مرحوم حاج حسين قندي

image
شادروان حاج حسین قندی در شب نیمه شعبان ١٣١٠ خورشيدي بدنیا آمد.
ايشان با حاجيه خانم اخترالسادات فرحناك ازدواج نمودند و داراي پنج فرزند بترتيب زيرند:

١-خانم اذردخت قندى
ایشان متولد اول آذر ١٣٣٥ می باشند. در تاریخ دهم دی ماه ١٣٥٢ با آقای جعفر احدی ازدواج می کنند. حاصل این ازدواج سه فرزند (یک دختر و دو پسر) بوده است:
-  خانم الهام (سحر) احدي است که در ٢٧ تير ١٣٥٥متولد شد. و ي در سال١٣٧٥ ازدواج نمود و صاحب يك فرزند پسر ميباشد:
o آقاي محمد امین متولد سوم آبان ١٣٧٩
 – آقاي محمد رضا احدي متولد پنجم بهمن ١٣٥٨
 – آقاي امیر رضا احدي متولد اول مهر ١٣٦٢

٢-خانم آزاده قندي
ایشان متولد اول خرداد ١٣٣٧هستند . درسال ١٣٥٢ ازدواج نموده و صاحب دو فرزند شدند:
 – آقاي امیر حسین متولد دوم اسفند ١٣٥٤ است و با خانم نیلوفر چاوش حسینی ازدواج کردند
 – خانم سمیه (مستانه) متولد٢٣ شهریور ١٣٦٠ است و در سال١٣٧٩ با آقاي امیر کریمی ازدواج و صاحب دو فرزند دختر ميباشند:
o خانم آرتا دخت كريمي
o خانم پر یاس كريمي

٣-خانم نوشين قندي
ایشان متولد ١٣٤٠ است و دو فرزند دارند:
 – آقاي امير
 – خانم عسل

٤-حاج عباس قندى
ايشان متولد ١٠ اردیبهشت ١٣٤١ می باشند ودر ٢١شهريور ١٣٦٤ با حاجیه خانم فاطمه (فرشته) مردانی ازدواج کرده كه حاصل این ازدواج دو دختر است.
 -خانم ریحانه قندي که در سال ١٣٦٧ متولد و در سال ١٣٨٨ با آقاي محمد سجاد دمان ازدواج کرد و يك فرزند دارد
o آقاي مهدی یار دمان
 – خانم زهرا (رعنا) قندي متولد ١٣٧٠ميباشد كه در سال ١٣٩١با آقاي سجاد کاظمی ازدواج کرده است.

٥-خانم شيرين قندي
ایشان متولد ١٣٤٦ بوده و در سال ١٣٦٩ با آقای محسن دهقانى ازدواج می نمایند. حاصل این ازدواج دو فرزند است:
 – آقاي مهدی دهقاني متولد ١٣٧٠
- خانم هدیه دهقاني متولد ١٣٨٧
مرحوم حاج حسين قندي در شب عید فطر ١٣٧٨ دعوت حق را لبیک گفتند.

د: مرحوم حاج حسن قندي

image
حاج حسن قندی پنجمين فرزند حاج علی اکبر قندی متولد پانزدهم فروردين ١٣١٧ ميباشند.
ایشان درسال ١٣٣٧ با خانم پروانه ذبیح کاشانی ازدواج نمودند که حاصل این ازدواج پنج فرزند میباشد.

١-خانم افسانه قندي

٢-خانم فرزانه قندي
ايشان با آقاي مصطفي نوروز ازدواج كرده اند كه حاصل اين ازدواج سه فرزند دختر ميباشد:
 – خانم ليلا نوروز
 – خانم شيوا نوروز
 – خانم رعنا نوروز

٣-خانم هنگامه قندي
ايشان با آقاي صيرفي ازدواج كرده اند و داراي دو فرزند ميباشند:
 – خانم حوريه صيرفي
 – آقاي امير صيرفي

٤-آقاي محمد رضا قندي

٥-آقاي محمد جواد قندي

ايشان در تاريخ دوازدهم آبانماه سال ١٣٩٥ خورشيدي در واشنگتن آمريكا در گذشتند و در آرامگاه مسلمانان همان  شهر بنام “باغ مدينه”  بخاك سپرده شدند.

 

ه: حاج محمد قندي

image
آقای محمد قندی ششمین فرزندمرحوم حاج علی اکبرقندی میباشد.
ايشان درسال ١٣٥٤ با خانم لیلی بیگلربیگی تهرانی ازدواج نمود كه ثمره اين وصلت دوفرزند ميباشد:

١-آقای علیرضا قندی كه وي باخانم غزاله صحت ازدواج نمود كه دوفرزند دارند:
 – آقاي آرمان قندي
-  خانم رز قندي

٢-آقاي احمدرضا قندي كه وي باخانم گولای ازدواج نمود كه يك فرزند دارند:
 – خانم لیلا قندي

 

و: حاج حميد رضا قندي

image
آقاي حميد رضا قندي هفتمين و آخرين فرزند مرحوم حاج علي اكبر قندي و مرحومه زينت خانم قندي هستند.
ايشان با دختر عمويشان خانم فرشته قندي (دختر مرحوم حاج ميرزا اسدالله قندي) ازدواج نمودند.
حاصل اين پيوند چهار فرزند باسامی
١-مرحوم اميد قندي
٢-مرحوم نويد قندي
٣-آقاي محمد متین قندی
٤-آقاي محمد مبين قندی
ميباشد.
فرزندان ايشان همزمان از سوي پدر و مادر نتيجه هاي حاج محمد كاظم و از سوي مادر بزرگ پدري نتيجه هاي حاج عليرضا هستند.