مرحوم مغفور حاجعلي قندي

مرحوم مغفور حاجعلي قندي

مرحوم حاجعلي قندي سومين فرزند و اولين پسر حاج عليرضا و عصمت خانم بودند.

تولد:

وي چون در روز عيد سعيد قربان در سال ….. خورشيدي بدنيا آمده بودند، اسمشان را “حاجعلي” گذاشته بودند.

شرح زندگي:

ايشان با خانم پوران ملا قاسم ازدواج نموده بودند كه به متاركه انجاميد. اين دو فرزندي نداشتند.

وفات:

ايشان در تاريخ …. فوت نمودند و مزارشان در آرامستان “بهشت زهرا” تهران قرار دارد.