مرحوم مغفور حاج اسدالله قندي

مرحوم مغفور حاج اسدالله قندي

ولادت
مرحوم مغفورحاج ميرزا اسدالله قندي يازدهمين فرزند حاج محمد كاظم قندي ميباشند.
براي تولد وي، مرحوم پدرشان در پشت جلد كلام الله مجيد شرح زير را مرقوم داشته اند:
” تولد اسدالله در ماه رجب ١٣٣٢ ”
لذا با تبديل تاريخ قمري فوق به خورشيدي، تولد مرحوم مغفور حاج ميرزا اسدالله قندي در خرداد ماه سال ١٢٩٣خورشيدي ميباشد. ولي در شناسنامه صادره براي ايشان، سال تولد ايشان ١٢٩١ خورشيدي ذكر شده است.

زمان تولد ايشان حدود يكصد و دوسال قبل و در زمان سلطنت احمد شاه، هفتمين و آخرين شاه سلسله قاجار بوده است.

زندگينامه
ايشان در سال ١٣٣١ خورشيدي با خانم مهري (زهرا) ايراني ازدواج نمودند كه حاصل اين وصلت دو فرزند بنامهاي آقاي فريدون قندي و خانم فرشته قندي ميباشد.

وفات
حاج ميرزا اسدالله قندي روز چهاردهم آبان ١٣٥٧ در سن شصت و چهار سالگي در بيمارستان رسالت فوت كردند ودر قطعه ٨٢ “بهشت زهرا” تهران مدفونند.
دراین قطعه از بهشت زهرا، علاوه بر مرحوم اسدالله قندي، مرحوم حاج علی اکبرقندی ومرحوم حاج عبدالله قندی ودوهمشیره مکرمه ایشان مرحومه معصومه خانم قندي و مرحومه محترم خانم قندي و مرحوم محسن مومنون نيز مدفونند.

فرزندان و نواده مرحوم حاج ميرزا اسدالله قندي

الف: آقاي فريدون قندي

ايشان در سال ١٣٥٦ خورشيدي براي ادامه تحصیل به امریکاعزیمت نمودودرحال حاضرنیزساکن آنجاست.
وي باخانم رنه ازدواج نمود ودو فرزند دارند.
١-آقاي عليرضا قندي
٢- خانم مريم قندي

ب: خانم فرشته قندي

image
ايشان با پسر عموي خود (آقاي حميد رضا قندي فرزند مرحوم حاج ميرزا علي اكبر قندي) ازدواج نمودند. حاصل اين پيوند چهار فرزند ميباشد.
١-مرحوم اميد قندي
٢-مرحوم نويد قندي
٣- آقاي محمد متين قندي
٤-آقاي محمد مبين قندي