مرحومه مرضيه خانم؛ فرزند اول حاجيه عذرا و حاج عبدالله كربلائي (كلباجي) بودند.

تولد:

مرضيه خانم متولد سال ١٢٨١ خورشيدي همزمان با اواخر سلطنت مظفر الدينشاه قاجار ميباشند. 

شرح زندگي:

دوران زندگي ايشان، همزمان با سلطنت مظفر الدينشاه، محمد عليشاه، احمد شاه ، پهلوي ها و ابتداي دوران جمهوري اسلامي است. ايشان با مرحوم غلامحسين “آقا مهدي قمصري” ازدواج نمودند و در موقع اجباري شدن اخذ سجل، نام فاميل همسرشان را براي خود برگزيدند.

مرحوم غلامحسين آقا مهدي قمصري

 

وفات:

خانم مرضيه آقا مهدي قمصري در تاريخ سي و يكم خرداد ماه سال ١٣٥٨ خورشيدي در سن ٧٧ سالگي، فوت نمودند.

 

فرزندان و نوادگان حاجيه مرضيه آقا مهدي قمصري:

آن مرحومه داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 

الف: مرحوم اكبر آقا مهدي قمصري

ايشان با مرحومه اقدس لشگري ازدواج نمودند. ايندو داراي يازده فرزند ميباشند:

 

١ – مرحوم پرويز آقا مهدي قمصري

آن مرحوم با مرحومه ثريا خوشبين ازدواج نموده بودند  و داراي دو فرزند ميباشند:

 •  آقاي انوشيروان آقا مهدي قمصري كه با خانم النا سروكوا ايوانونا ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي الكساندرا و دريا آقا مهدي قمصري ميباشند.
 • خانم نوشين آقا مهدي قمصري كه با آقاي آرام مظفري ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي دانيال و داروين مظفري مياشند.

مرحوم پرويز آقا مهدي قمصري پس از فوت دو خواهر شان بر اثر بيماري سرطان، زماني كه از مراسم ختم دومين خواهر فوت شده (خانم نازآفرين) به منزل وي رفتند؛ همانجا بر اثر ايست قلبي فوت نمودند.

 

٢ – آقاي اصغر آقا مهدي قمصري

ايشان با مرحومه فريده شاهقليا ازدواج نمودند. ثمره اين وصلت  دو فرزند ميباشد:

 •  خانم گلاره آقا مهدي قمصري كه با آقاي امير رحماني ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام ويونا رحماني ميباشند.
 • آقاي عليرضا آقا مهدي قمصري كه با خانم بهناز خليلي ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام شاينا آقا مهدي قمصري ميباشند.
٣ – آقاي محمد حسين آقا مهدي قمصري

ايشان با خانم منيژه سعيد رخ ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند ميباشند:

 •  آقاي شهاب آقا مهدي قمصري كه با خانم بهارك اسماعيلي ازدواج نموده اند.
 • آقاي شاهين آقا مهدي قمصري كه با خانم غزاله كد خدائي ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام آوينا آقا مهدي قمصري ميباشند.
 • آقاي شهباز آقا مهدي قمصري
٤ – خانم ليلا آقا مهدي قمصري

ايشان با مرحوم خسرو مشيري ازدواج نمودند و داراي دو فرزند ميباشند:

 •  آقاي كامبيز مشيري كه با خانم ويدا كيانشاد ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام ويهان مشيري ميباشند.
 • خانم لادن مشيري كه با آقاي مشتاق قره داشخاني ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام ساميار قره داشخاني ميباشند.
٥ – مرحومه ناز آفرين آقا مهدي قمصري

آن مرحومه با آقاي محمد علي فروهش تهراني ازدواج نموده بودند كه ثمره آن پيوند سه فرزند ميباشد:

 •  آقاي فرداد فروهش تهراني
 • آقاي فربد فروهش تهراني
 • آقاي فرنود فروهش تهراني

آن مرحومه در سال ١٣٩٤ خورشيدي بر اثر ابتلا به بيماري سرطان فوت نمودند.

٦ – مرحوم عليرضا آقا مهدي قمصري

آن مرحوم  با مرحومه مريم پورزندي ازدواج نموده بودند.

ايشان در سال ١٣٩٥ خورشيدي بر اثر ايست قلبي فوت نمودند.

 

٧ – خانم الهه آقا مهدي قمصري

ايشان با آقاي محمد اوليائي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

 •  آقاي هومن اوليائي
 • آقاي عرفان اوليائي
٨ – آقاي چنگيز آقا مهدي قمصري

ايشان با خانم فريما سلام ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند:

 •  آقاي علي آقا مهدي قمصري
٩ – خانم ژيلا آقا مهدي قمصري

ايشان با آقاي رحمان رضائي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

 •  خانم شقايق رضائي
 • آقاي ايمان رضائي كه با خانم ژيلا صالحي ازدواج نموده اند.
١٠ – خانم ژاله آقا مهدي قمصري

ايشان با آقاي عبدالرضا مجد زاده طباطبائي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

 •  خانم مانلي مجد زاده طباطبائي كه با آقاي عليرضا ناظم ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام آرتين ناظم ميباشند.
 • آقاي امير سالار مجد زاده طباطبائي كه با خانم درسا محمودي ازدواج نموده اند.
١١ –  مرحومه نيلوفر آقا مهدي قمصري

آن مرحومه كه به سندرم دان مبتلا بود در ارديبشت ماه سال  ١٣٩٣ خورشيدي در سن ٤٣ سالگي و بر اثر بيماري سرطان فوت نمود.

 

 
ب: مرحومه عذرا (شمسي) آقا مهدي قمصري

آن مرحومه با مرحوم عبدالله بهارلو كه پسر عمه شان (خواهر زاده حاج غلامحسين) بودند، ازدواج نمودند و داراي هفت فرزند بشرح زير مياشند:

١ – مرحومه مهري بهارلو

آن مرحومه با آقاي بختيار انصاري مهر ازدواج نمودند.  ثمره اين پيوند دو فرزند ميباشد:

 •  خانم مهر ناز انصاري مهر
 • آقاي پويا انصاري مهر
٢ – مرحوم مهدي بهارلو
٣ – آقاي هادي بهارلو

ايشان با خانم پروين شيخ الاسلامي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

 •  آقاي محمد علي بهارلو
 • آقاي احسان بهارلو
٤ – خانم مينا بهارلو

ايشان با آقاي اكبر پروند ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

 •  خانم مرجان پروند
 • آقاي شايان پروند
٥ – آقاي محمود بهارلو

ايشان با خانم پروانه ؟ ازدواج نموده اند وداراي دو فرزند ميباشند:

 •  آقاي سپهر بهارلو
 • خانم سارينا بهارلو
٦ – خانم مستانه بهارلو

ايشان با آقاي عباس اميري ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند ميباشند:

 •  آقاي اميد اميري
 • آقاي پيمان اميري
 • آقاي ايمان اميري
٧ – آقاي عليقلي بهارلو

ايشان با خانم مارينا ؟ ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

 •  آقاي فيليپ بهارلو
 • آقاي تيم بهارلو
 
ج: مرحومه بتول (بدرالملوك) آقا مهدي قمصري

 

ايشان كه متولد ١٣٠٣/٦/١٠ بودند با مرحوم غلامحسين دربهشتي (متولد ٣ اسفند ١٢٩٩) در تاريخ ١٣٢٠/١٠/٨ عقد و ارديبهشت ماه سال ١٣٢١ ازدواج نمودند.

مرحوم غلامحسين در بهشتي كه متولد ١٢٩٩/١٢/٣ بودند در تاريخ ١٣٦٧/٩/٢٧ فوت نمودند.

مرحومه بتول آقا مهدي قمصري نيز در تاريخ ١٣٩٢/٨/٢٥ فوت نمودند و مزارشان در آرامستان ” بهشت زهرا” قرار دارد.

 

ايندو داراي شش فرزند بشرح زير ميباشند:

١ – خانم ثريا در بهشتي

ايشان با آقاي مهدي عارف پور ازدواج نموده اند و داراي پنج فرزند ميباشند:

 •  آقاي بابك عارف پور كه با خانم شيرين اميري ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام شايان عارفپور ميباشند.
 • آقاي امير محمد (نريمان) عارف پور كه با خانم مريم عارف پور ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي آنا و سام عارف پور ميباشند.
 • خانم ماندانا عارفپور كه با آقاي مازيار طاهري ازدواج نمودند. ثمره آن پيوند يك فرزند بنام دانيال طاهري ميباشد.
 • آقاي امير حسين عارفپور كه با خانم پرستو رسولي ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام پارسا عارف پور ميباشند.
 • خانم هانيه عارفپور كه با آقاي طاها عارف پور ازدواج نموده اند.
٢ – خانم فاطمه (سهيلا ) دربهشتي

ايشان با مرحوم مرتضي بايندريان ازدواج نموده بودند و داراي سه فرزند ميباشند:

 •  خانم بهاره بايندريان كه با آقاي سروش سپه دژ ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي گلاويژ و يزدان سپه دژ ميباشند.
 • خانم بنفشه بايندريان كه با آقاي سعيد غفاري ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي دلارام و فربد غفاري ميباشند.
 • خانم بستان بايندريان كه با آقاي امير يوسف زاده ازدواج نموده اند.
٣ –  خانم مريم دربهشتي

ايشان با آقاي خسرو ايازي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند ميباشند:

 •  آقاي شاهين ايازي
 • آقاي حسينعلي ايازي
 • خانم ليلا ايازي
٤ – خانم هما دربهشتي

ايشان با آقاي عليرضا فاميلي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

 •  خانم الناز فاميلي كه با آقاي رضا خليلي ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام ايناز خليلي ميباشند.
 • آقاي سينا فاميلي
٥  – مرحوم امير عبدالله دربهشتي

مرحوم تيمسار سرتيپ دكتر امير عبدالله دربهشتي متولد ٩ اسفند ١٣٢٨ در تاريخ …. با خانم مرجان منتظر غايب ازدواج نموده بودند. ثمره آن پيوند دو فرزند ميباشد:

 •  خانم فوژان دربهشتي كه با آقاي عليرضا شهراسبي ازدواج نموده اند.
 • آقاي امير سالار دربهشتي

آن مرحوم در تاريخ ٢٤ مهر ١٤٠٠ دار فاني را ترك نمودند. مزار ايشان  در آرامستان “بهشت زهرا”  قطعه ۱۱۰، ردیف ۹۲، شماره ۴۵ قرار دارد.

 

٦- خانم زهرا (فريبا)  دربهشتي

خانم فريبا دربهشتي با آقاي مسعود ميدانچي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

 •  خانم سيده نگين كه با آقاي فواد ضيائي ازدواج نموده اند.
 •  آقاي محمد ميدانچي
 

عكس هاي قديمي:

مجموعه اي از عكسهاي قديمي خاندان حاج محمد موسي تاجر طهراني در بخش “عكسهاي قديمي” همين سايت موجود است.

 

مرحومه بتول آقا مهدي قمصري و همسرشان (مرحوم غلامحسين دربهشتي)