سومین فرزند حاجیه عالیه خانم و حاج محمد رضا كاشاني، خانم منوّر قندی ميباشند.

تولد:

خانم منور قندي متولد سال ١٢٧٦ خورشيدي می باشند.

شرح زندگي:

آن مرحومه با مرحوم حاج حبیب الله موسی الرضا ازدواج نموده بودند. آن دو داراي یک فرزند به نام محمد علی موسی الرضا (متولد سال ١٣٠١ خورشيدي) ميباشند.

منزل اين زوج در آبمنگل در كوچه اي كه حالا نامش ساسان خواه است، بود (این کوچه از یکطرف به خيابان زیبا واز طرف دیگر به ابمنگل راه داشت). محمد علي  در دوسالگی بر اثر آبله بینایی خود را از دست داد. (حاج حبيب الله بعد از فوت خانم  منور قندي با خانم ملوك افشار ازدواج نمود).

وفات:

ايشان، در سال ١٣٢٤ خورشيدي در سن ٤٨ سالگی فوت نمودند و مزارشان در “امامزاده علی بن جعفر ” قم ميباشد.

تنها فرزند حاجيه منوّر قندي:

 مرحوم محمد علي موسي الرضا

آن مرحوم بعدها به کسوت روحانیت درآمدند و در نهايت به شغل وکالت در دادگستری مشغول شدند. ايشان با خانم بتول زاويه كاشاني وصلت نموده بودند. حاج محمد علی وخانمشان هر دو از خانواده هاي مومن ومتدین بودند. فرزندان ايندو عبارتند از:

١ – خانم منصوره موسي الرضا

ابشان با آقاي محمود خشنود ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

  •  خانم محبوبه خشنود
  • آقاي مهرداد خشنود
٢ – آقاي احمد موسي الرضا

ايشان با خانم منيژه حسيني ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند:

  •  خانم هانيه موسي الرضا
٣ – آقاي محمد اسماعیل موسي الرضا

ايشان با خانم منصوره صادق غفاري ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

  •  خانم عطيه موسي الرضا
  • آقاي عليرضا موسي الرصا
٤ – آقاي محمود موسي الرضا
٥ – آقاي ابوالقاسم موسي الرضا
٦ – آقاي محسن موسي الرضا
٧ – آقاي مهدي موسي الرضا
٨ – آقاي حسین موسي الرضا
٩ – خانم اعظم موسي الرضا