مرحومه حاجيه كبري يازدهمين و آخرين فرزند حاج محمد موسي تاجر طهراني بودند.

تولد:

ايشان به تخمين متولد سال  ١٢٦٩ خورشيدي ميباشند.

شرح زندگي:

مرحومه حاجيه كبري كه در موقع فوت مرحوم پدرشان (سال ١٢٧٣ خورشيدي) طفل خردسالي بوده اند، در عنفوان جواني با آقاي ؟ ؟ ازدواج نمودند.

وفات:

ايشان اندكي پس از ازدواجشان، برحمت خدا رفتند.

فرزندان و نوادگان مرحومه حاجيه كبري:

از آنجا كه ايشان مدت كوتاهي پس از ازدواجشان به ديار باقي شتافتند؛ نسلي از ايشان باقي نمانده است.