در اين سايت؛ براي خاندان حاج محمد موسي (ملقب به تاجر طهراني) بدو صورت زير “شجره نامه” تهيه شده است:

الف: زندگينامه ها:

براي حاج محمد موسي تاجر طهراني، همسران، باجناق ها،  يازده فرزند و ٤٦ نوه ايشان كه به ثمر رسيده اند و تا بحال شناسائي شده اند؛ زندگينامه هائي به رشته تحرير در آمده است. هر يك از زندگينامه ها شامل شرح مختصري از زندگي (تاريخ تولد، شغل، محل زندگي، تاريخ فوت و محل مزار)، نام همسر، نام فرزندان و اسامي نوادگان هريك از ايشان و … همراه با عكسهاي كساني كه عكسشان در دسترس بوده است، ميباشد. همچنين در تعدادي از زندگينامه ها تصاويري از اسناد قديمي، اشياء قديمي بجا مانده از آنها و تصاوير قديمي از خانواده ايشان گنجانده شده است.

“زندگينامه ها” در اين سايت، داراي يك بخش مستقل به همين نام است.

ب: جدول متوالي اسامي اعضاي خاندان:

در اين نوع شجره نامه؛ اسامي bold نام و نشانِ نوادگانِ داراي نسبِ خوني با حاج محمد موسي تاجر طهراني ميباشند. بقيه اسامي مندرج در اين شجره نامه؛ افرادِ داراي نسبتِ سببي با ايشان (عروسها و دامادها) ميباشند. اين مجموعهِ اساميِ سببي و نسبي ؛ كل خاندان حاج محمد موسي تاجر طهراني را تشكيل ميدهد كه در حال حاضر حدود چهار هزار و پانصد نفر از ايشان شناسائي شده اند و اسامي همه آنها در جدول مذكور آمده است. از آنجا كه اطلاعات مندرج در اين جدول يك جا بدست نيامده است و توسط داوطلباني از هر فاميل بصورت پراكنده و جزء جزء اعلام شده است؛ در نتيجه اسامي يك خانواده بعضاً بترتيب تاريخ تولد افراد آن خانواده نيست. (سعي شده است تا اين نقيصه حتي المقدور در زندگينامه ها مرتفع و در آن بخش؛ اسامي افراد هر خانواده بر اساس تاريخ تولد ايشان مرتب باشند).

براي كامل تر نمودن شجره نامه خاندان؛ نيازمندِ همكاري كليه اقوام محترم هستيم. لازم است هر خانواده بخش مربوط به خود را بررسي و نام ونشانِ افرادِ ذكر نشده از خاندان و يا هر گونه اشتباهي كه در ذكر اساميِ ذكر شده و يا رديف تولد آنها پيش آمده است را اطلاع دهند.

شجره نامه خاندان حاج محمد موسي