این شجره نامه كه به خط حاج آقا بزرگ تهرانی از علمای مشهور و صاحب کتاب ارزشمند الذریعه می باشد؛ قديمي ترين شجره نامه موجود در خاندان حاج محمد محسن طهراني و بنحوي در خاندان حاج محمد موسي تاجر طهراني است:

در اصل؛ اين شجره نامه شامل اسامي فرزندان و نوادگان حاج محمد محسن طهراني است. ولي از آنجا كه حاج محمد محسن طهراني پدر بزرگ مادري حاجيه فاطمه خانم؛ همسر اول حاج محمد موسي تاجر طهراني ميباشند؛ از اين طريق نام حاج محمد موسي تاجر طهراني و فرزندان ايشان (از فاطمه خانم) در اين شجره نامه ذكر شده است. در واقع حاج محمد محسن طهراني جدِ بزرگِ مادريِ بخش وسيعي از خاندان حاج محمد موسي طهراني (از جانب جدهِ بزرگشان؛ فاطمه خانم) ميباشند.

شيخ آقا بزرگ طهراني در كتاب الذريعه نام تعدادي از اجداد حاج محمد محسن را نيز ذكر نموده اند.  

شیخ آقا بزرگ تهرانی  متولد ۱۸ فروردین ۱۲۵۵ در تهران و متوفي در تاريخ ۱۲ اسفند ۱۳۴۸ در نجف ميباشند. نام اصلی ايشان محمدمحسن بوده است. ايشان فرزند حاج آقا علي، نوه حاج محمد رضا و نتيجه حاج محمد محسن طهراني ميباشند.  وي برادر زاده حاج حبيب الله (طهراني) و پسر عموي حاج ميرزا علي (محسني) است.

اكثريت قريب باتفاق دانسته هاي امروز ما نسبت به همسر اول حاج محمد موسي، خاندان معزز ايشان و همچنين ازدواج هاي بزرگان و قدماي خاندان حاج محمد موسي تاجر طهراني (كه اغلب درون فاميلي بوده است)؛ مرهون وجود اين شجره نامه ميباشد.

ارتباط مرحوم حاج آقا بزرگ طهراني با حاج محمد موسي تاجر طهراني سببي و از طريق ازدواجِ دختر عمهِ پدر بزرگشان (فاطمه خانم) با حاج محمد موسي بوده است. برادرِ همسر حاج آقا بزرگ (مرحوم سيد مهدي آريان طباطبائي) نيز با يكي از دختران حاج ميرزا علي محسني (مرحومه حاجيه مرضيه محسني) ازدواج نمود. لذا مرحوم حاج آقا بزرگ طهراني شوهر عمهِ  فرزندان مرحومه حاجيه مرضيه محسني ميباشند.