مرحوم مغفور حاج ميرزا عباسعلي قندي

مرحوم مغفور حاج ميرزا عباسعلي قندي

مرحوم حاج ميرزا عباسعلی قندي تنها فرزند باقيمانده و آخرين فرزند از حاجيه شهربانو (ششمين دختر حاج محمد موسي تاجر طهراني) بود. ديگر فرزندان حاجيه شهربانو همگي در سنين كودكي از دنيا رفتند.

تولد:

ايشان متولد سال     خورشيدي ميباشند.

شرح زندگي:

ايشان با دختر دايي خود، مرحومه موچول خانم قندي  (كه پنجمين فرزند مرحوم حاج عليرضا قندي) بودند، ازدواج كردند و در قنادي مرحوم حاج محمد تقي قندي در بازار چهلتن مشغول بكار بودند.

وفات:

حاج عباسعلي قندي در تاريخ ٩ / ١٠ /١٣٤٧ خورشيدي به ديار باقي شتافت. مزار ايشان در “امام زاده عبدالله”  شهرري است.

موچول خانم قندي نيز حدود بيست سال بعد، در تاريخ اول فروردين ١٣٦٧ فوت نمودند و مزار ايشان در وادي السلام قم و در مقبره حاج محمد تقي قندي ميباشد.

فرزند ان و نوادگان حاج عباسعلي قندي:

حاصل پيوند مرحوم حاج عباسعلی قندي و مرحومه موچول خانم قندي (كه  هر دو نوه هاي حاج محمد موسي بودند) سه فرزند بود. فرزندان مرحوم حاج عباس علي قندي، هم از طرف مادر و هم از طرف پدر نتيجه هاي حاج محمد موسي تاجر طهراني ميباشند. دو پسر ايشان ازدواج نموده اند ولي دخترشان (خانم زهرا قندي) به نقل از برادر بزرگتر؛ در غياب پدر به مراقبت و پرستاري از مادر پرداخت و ازدواج ننموده است.

١ – آقاي علی قندي:

img_2371

آقاي علي قندي با خانم محبوبه حسيني گرامي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند:

  •  خانم مريم قندي
  • آقاي امير حسين قندي
٢ – خانم زهرا قندي
٣ – آقاي عبدالمجید قندي:

آقاي عبدالمجيد قندي با خانم فاطمه اسحاق نوري ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زيرند:

  •  آقاي اميد قندي
  • خانم شادي قندي