“حاج محمود بنكدار” كه از تجار بازارِ طهران و در سراي قزويني ها فعاليت “بنكداري” داشتند؛ با فرزند هفتم اُمِ سلمه خانم بنام آسيه خانم ازدواج نمودند.

آسيه خانم نوه دختري حاج محمد محسن طهراني است.

 

فرزندان و نوادگان حاج محمود بنكدار

فرزندان حاج محمود بنكدار و آسيه خانم عبارتند از: حاج ابوالقاسم و حاج محمد حسن (اخوان ابوالحسني)، حاجيه خديجه و حاجيه ربابه.

 

الف: مرحوم حاج ابوالقاسم ابوالحسني

حاج ابوالقاسم ابوالحسني (اخوان)

مرحوم حاج ابوالقاسم ابوالحسني همراه براد خود به فعاليت تجاري پدرشان در سراي قزويني هاي بازار طهران ادامه دادند و آن دو به “اخوان ابوالحسني” مشهور شدند كه به اختصار “اخوان” ناميده ميشدند. لباس ايشان در عكس بالا؛ لباس متداول تجار بازار تهران در آن زمان است. دستاري كه تجار بازار در آنزمان، بر سر داشتند، كوچكتر از عمامه علما و به رنگ شكري با گلهاي ريز طلايي بوده كه به “عمامه شير شكري” معروف بوده است. تجار بازار، بعداز خواندن كتاب المکاسب نزد علما اجازه بر تن کردن اين نوع لباس را پيدا ميكردند.

ايشان با دختر خاله خود؛ حاجيه خانم خديجه محسني (فرزند زهرا سلطان و حاج حبيب الله طهراني) ازدواج نمود. آن زوج داراي  دو فرزند بشرح زيرند:

١- مرحومه حاجيه خانم كبري ابوالحسني

آن مرحومه با مرحوم حاج احمد نراقي ازدواج نموده بودند.

آن زوج ٧ فرزند دارند:

الف: مرحومه حاجيه خانم مليحه نراقي

آن مرحومه مادر شهيد حسن نراقي بودند.

ب: مرحوم حاج محمد مهدي نراقي

آن مرحوم متولد ٧ بهمن ١٣١٨ بردند كه با خانم منصوره ابوالحسني – دختر مرحومه عفت محمد نمازي – ازدواج نموده بودند. آن دو سه فرزند دارند كه نام فرزندان و نوادگان ايشان در زندگينامه نرگس خاتون در اين سايت آمده است. آن مرحوم در تاريخ ٢٢ دي ١٣٩٢ دار فاني را ترك نمودند. مزار ايشان در آرامستان “بهشت زهرا” قطعه ٢٤٥، رديف ١٧٠، شماره ٥٦ قرار دارد.

ج: مرحومه حاجيه خانم فاطمه نراقي
د:مرحوم حاج حسين نراقي
ه: حاجيه خانم زهرا نراقي
و: حاج محسن نراقي
ز: حاجيه خانم عصمت نراقي

 

٢ : خانم زهرا ابوالحسني

 

مرحوم حاج ابوالقاسم ابوالحسني از ازدواج دوم خود با خانم رضوان ؟ (كه در عنفوان جواني و در سن ١٨ سالگي برحمت خدا رفتند) نيز داراي دو فرزند ميباشند:

 

٣ : مرحوم حاج محمد ابوالحسني

آن مرحوم كه مشهور به “حاج محمد اخوان” بودند؛ با نوه حاج ميرزا علي محسني؛ خانم عفت الملوك محمد نمازي ازدواج نموده بودند. نام فرزندان و نوادگان ايشان در زندگينامه مادر بزرگ همسرشان (حاجيه نرگس خاتون) – در بخش مرحومه حاجيه محترم محسني؛ آمده است.

٤: مرحومه حاجيه خانم اقدس ابوالحسني

ايشان با پسر عموي خود؛ حاج عبدالحسين ابوالحسني ازدواج نمودند. نام فرزندان و نوادگان ايشان در زندگينامه مادر همسرشان (حاج خانم سعادت) آمده است.

ب: مرحوم حاج محمد حسن ابوالحسني

حاج محمد حسن ابوالحسني با فاطمه خانم (حاج خانم سعادت) دختر حاجيه مريم سلطان ازدواج نمودند. زندگينامه، نام فرزندان و نوادگان ايشان در بخش زندگينامه ها (تحت نام همسرشان) آمده است.

ج: مرحومه حاجيه خديجه ابوالحسني

مرحومه حاجيه خديجه خانم ابوالحسني با پسر خاله شان مرحوم حاج محمد كريم (فرزند آقا محمد موسي تاجر و معصومه خانم) ازدواج نموده بودند. فرزندان آن دو عبارتند از حاجيه صديقه و حاجيه فاطمه حاج موسي  و  ……

فرزندان حاجيه خديجه خانم ابوالحسني و حاج محمد كريم نيز مثل تعدادي از فرزندان حاج محمد علي (فرزند اول جدِ اعليِ ما) به تاسي از جد اعليِ پدريِ خود نام فاميل “حاج موسي” را برگزيده اند كه اين دو گروه “حاج موسي” نسبت خوني با هم ندارند. (دو حاج محمد موسيِ اوليه با يكديگر باجناق بوده اند).

مرحومه حاجيه صديقه حاج موسي

ايشان با مرحوم  حاج ؟ حاج عبدالعلي بزاز ازدواج نموده بودند. ثمره آن وصلت نُه فرزند (شش پسر و سه دختر) بشرح زير بود:

١ – مرحومه اعظم خانم حاج عبدالعلي بزاز

ايشان با آقاي … ازدواج نموده بودند و داراي … فرزند ميباشند.

٢ – مرحومه كبري خانم حاج عبدالعلي بزاز

ايشان با حاجاقا قراب ازدواج نموده بودند. ثمره آن وصلت … فرزند بود.

٣ – مرحومه حاجيه عذرا حاج عبدالعلي بزاز

ايشان با پسر دائي مادرشان؛ مرحوم حاج احمد ابوالحسني (پسر حاج محمد حسن اخوان) ازدواج نموده بودند و عروس حاج خانم سعادت بودند. آندو فرزند نداشتند. هر دو فوت نموده اند و در قطعه شماره ٧٢ بهشت زهرا آرميده اند

٤- مرحوم حاج علي حاج عبدالعلي بزاز

٥- مرحوم حاج عزيز حاج عبدالعلي بزاز

٦ – مرحوم حاج عباس حاج عبدالعلي بزاز

ايشان با دختر خاله شان حاجيه خانم اشرف السادات افجه اي ازدواج نموده بودند. نام فرزندان و نوادگان ايشان در زير و در بخش مرحومه حاجيه فاطمه حاج موسي آمده است.

٧ – مرحوم حاج احمد حاج عبدالعلي بزاز

ايشان با نوه عموي مادرشان؛ مرحومه عذرا تقي زادگان طهراني (نوه حاج محمد تقي و دختر مرحومه حاجيه عصمت تقي زادگان) ازدواج نموده بودند. حاصل آن وصلت چهار فرزند بود:

 • آقاي رضا حاج عبدالعلي بزاز كه با خانم زهرا ميري ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند (دو دختر و يك پسر) ميباشند:
  الف – خانم نسيم حاج عبدالعلي بزاز كه با مرحوم ؟ ؟ ازدواج نمودند و داراي يك فرزند بنام آقاي امير حسين ؟ ميباشند
  ب – خانم نغمه حاج عبدالعلي بزاز
  ج – آقاي محمد مهدي حاج عبدالعلي بزاز
 •   خانم زهره حاج عبدالعلي بزاز كه با آقاي محمود اربابي ازدواج نموده اند و حاصل آن پيوند، سه فرزند بشرح زير است:
  الف – آقاي سعيد اربابي كه با خانم ؟ ؟ ازدواج نوده اند و داراي يك دختر بنام ؟ اربابي ميباشند
  ب – خانم صديقه اربابي كه با آقاي علي تركيان ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام آقاي امير حسين تركيان ميباشند
  ج – خانم زهرا اربابي
 •  آقاي صادق حاج عبدالعلي بزاز
 • آقاي مرتضي حاج عبدالعلي بزاز كه با خانم مريم استادي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بنامهاي وحيد، حميد و مهسا حاج عبدالعلي بزاز ميباشند

٨ – مرحوم حاج محمود حاج عبدالعلي بزاز

٩ – حاج قاسم آقا حاج عبدالعلي بزاز

 

مرحومه حاجيه فاطمه حاج موسي

ايشان با حاج سيد حسين افجه اي (برادر حاج سيد ابوالحسن سيف افجه اي*) ازدواج نمود. سه فرزند آن دو عبارتند از:

١- مرحومه حاجيه خانم اشرف السادات افجه اي

ايشان با مرحوم حاج عباس حاج عبدالعلي بزاز ازدواج نموده بودند. فرزندان آن زوج عبارتند از:

 • مرحوم حاج ؟ حاج عبدالعلي بزاز
 • مرحومه حاجيه عذرا حاج عبدالعلي بزار كه با پسر دائي مادر بزرگشان؛ مرحوم حاج احمد ابوالحسني (پسر ارشد حاج محمد حسن ابوالحسني) ازدواج نموده بودند. آن دو فرزند نداشتند.
 • مرحوم حاج ؟ حاج عبدالعلي بزاز
٢- مرحومه حاجيه خانم اخترالسادات افجه اي

ايشان با پسر خاله پدرشان؛ مرحوم حاج ابوالفضل افجه اي (پسر خاله مرحوم حاج سيد حسين افجه اي) ازدواج نموده بودند. فرزندان آن زوج عبارتند از:

 • ؟ افجه اي
 • خانم حاجيه زهرا (شكوه) افجه اي. ايشان با آقاي حاج مهدي گميني ازدواج نموده اند و داراي چهار فرزند ميباشند: ١- آقاي حميد گميني (كه با نتيجه حاج خانم سعادت؛ خانم فرشته عديلي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بنامهاي محمد فريد، مهديه و مائده گميني ميباشند. خانم مهديه گميني با آقاي امير حسين كريمي ازدواج نموده اند)، ٢- آقاي مجيد گميني ( كه با خانم فائزه سليمي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي فرنيا و محمد طاها گميني ميباشند. خانم فرنيا گميني با آقاي عليرضا كاشاني ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام ريحانه كاشاني ميباشند)، ٣-  خانم فاطمه (شكوفه) گميني (كه با آقاي وحيد جاويد تجريشي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بنامهاي حوريه، حنانه و محمد امين جاويد تجريشي ميباشند. خانم حوريه جاويد تجريشي با آقاي مهدي فروزان و خانم حنانه جاويد تجريشي با آقاي امير سقائي ازدواج نموده اند) و ٤ – آقاي مسعود گميني (كه با خانم ليلا غريب دوست ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي محمد حسين و امير مهدي گميني ميباشند).

 

٣- آقاي حاج سيد علي اكبر افجه اي

ايشان با خانم ؟ ؟ ازدواج نموده اند. فرزندان ايندو عبارتند از:

 • ؟ افجه اي
 • ؟ افجه اي

*فرزندان مرحوم حاج سيد ابوالحسن سيف افجه اي و بتول خانم محسني (مرحومان سيد عباس، سيد قاسم، سيد غلامرضا و سيد محمود سيف افجه اي) پسر عموهاي اشرف السادات، اختر السادات و حاج سيد علي اكبر افجه اي هستند.

 

د: مرحومه حاجيه ربابه ابوالحسني