همسر حاجیه عالیه خانم

در سال ١٣٧٧ خورشيدي (اوايل سال ١٩٩٩ ميلادي)؛ جناب آقاي دكتر احمد قندي، شجره نامه اوليه اي كه در سال ١٣٥٨ خورشيدي برادرشان (جناب آقاي دكتر محسن قندي) در مورد فرزندان و نوادگان حاجيه عاليه خانم (مادر بزرگ پدريشان) تهيه نموده بودند را ثبت كامپيوتري و در عين حال، تكميل تر و بروز نمودند.

ضمن قدرداني از زحمات اين دو بزرگوار كه الگوئي براي تهيه اين زندگينامه ها است، لازم بذكر است كه در مورد شرح زندگي همسر حاجيه عاليه خانم، شرح حال منتشر شده توسط ايندو از هر شرح حال نويسي ديگري، در اينمورد متقن تر ميباشد.

IMG_2552

تصوير فوق، دو برگ از ابتداي شجره نامه منتشر شده توسط آقاي احمد قندي پسر مرحوم حاج محمد حسن قندي، نوه حاجيه عاليه خانم و نتيجه حاج محمد موسي تاجر طهراني است كه بشرح حال حاج محمد رضا كاشاني (همسر حاجيه عاليه خانم و داماد حاج محمد موسي تاجر طهراني) به تفصيل پرداخته است.

خلاصه مطالب مندرج در اين دو صفحه بشرح زير است:

تولد:

محمد رضا كاشاني حدود سال ١٢١٨ خورشيدي در كاشان بدنيا آمد.

شرح زندگي:

محمد رضا در كاشان ازدواج نمود كه حاصل آن يك پسر بنام ابوالقاسم بود. او در چهل سالگي باتفاق ابوالقاسم به تهران آمد و در تيمچه امين اقدس واقع در نزديكي چهار سوق بزرگ بازار تهران به تجارت منسوجات بين تهران و كاشان پرداخت. همسر او در كاشان ماند و پس از اندكي در همانجا فوت نمود. فرزند وي نيز در تهران جوانمرگ شد و او به تنهائي به كار و زندگي در تهران  ادامه داد.

حاج محمد موسي تاجر طهراني نيز در آن زمان در همان تيمچه امين اقدس در بازار تهران حجره داشت. تجار تيمچه كه از وضع خانوادگي حاج محمد رضا كاشاني مطلع بودند، واسطه امر خير شدند و پنجمين دختر حاج محمد موسي بنام عاليه خانم كه فرزند هفتم او بود را براي حاج محمد رضا از وي خواستگاري نمودند. با موافقت حاج محمد موسي و خانواده با اين وصلت، ازدواج آن دو با مهريه يكصد تومان كه در آنزمان مبلغ قابل توجهي بود، سرگرفت.

وفات:

حاج محمد رضا كاشاني حدود سال ١٢٨٨ خورشيدي در ٧٠ سالگي در تهران فوت نمودند و مزارشان در قم است. زمان فوت  ايشان، پسر بزرگ وي ١٦ سال داشت و فرزند کوچک وي هفت ساله بوده است.

فرزندان حاج محمد رضا كاشاني:

حاج محمد رضا كاشاني از همسر دوم خود (حاجيه عاليه خانم) صاحب پنج فرزند (چهار پسر و يك دختر) شد كه بترتيب عبارتند از:

حاج محمد تقي متولد سال ١٢٧٢ خورشيدي، حاج ميرزا علينقي متولد سال ١٢٧٤ خورشيدي، حاجيه منور خانم متولد سال ١٢٧٦ خورشيدي، حاج محمد حسن متولد سال ١٢٧٨ خورشيدي و حاج مهدي متولد سال ١٢٨١ خورشيدي

بعد از فوت پدر، داشتن نام فاميل اجباري ميشود. فرزندان ايشان به دایی خود (حاج محمد کاظم قندي) مراجعه می کنند و به همراه وی به اداره سجل احوال رفته و حاج محمدکاظم برای آنان به نام خانوادگی خود یعنی “قندی” شناسنامه می گیرد. از آن پس؛ فرزندان حاج محمد رضا و عاليه خانم داراي نام فاميل گرديده و “قندي” ناميده شدند.