مرحوم مغفور حاج علي اصغر قندي

مرحوم مغفور حاج علي اصغر قندي

 

 

مرحوم مغفور حاج علي اصغر قندي فرزند دوم حاج محمد کاظم و مريم خانم و اولين پسر آنها مي باشد.

تولد:

براي تولد وي، مرحوم پدرشان در پشت جلد كلام الله مجيد شرح زير را مرقوم داشته اند:

” تولد بنده زاده علي اصغر ٢٧ربيع الثاني ١٣٠١ “

لذا با تبديل تاريخ قمري فوق به خورشيدي، تاريخ دقيق تولد مرحوم مغفور حاج ميرزا علي اصغر قندي روز دوشنبه ششم اسفند ماه سال ١٢٦٢ خورشيدي مي باشد. زمان تولد ايشان  مقارن با نيمه دوم دوران سلطنت ناصر الدين شاه، چهارمين شاه سلسله قاجار بوده است.

شرح زندگي:

 همانطور که  در شرح حال  مرحوم حاج محمد كاظم گفته شد؛ حاج علي اصغر در اموركاري پدر، یار و یاور ايشان بوده و به مراودات ماليِ تجارتِ ايشان رسيدگي مي نمود. ايشان كه در موقع فوت مادر مكرمشان (مرحومه مريم سلطان خانم)، پانزده ساله بودند، حدود سال ١٢٨٦ (در اوان بيست و چهار سالگيِ عمرِ كوتاه خود) با خانم بتول مقيم خان (خواهر زاده مرحومه خديجه سلطان، همسر دوم حاج محمد كاظم) ازدواج نمودند كه حاصل پيوند اين زوج؛ دو فرزند (بنامهاي جميله و حبيب الله قندي) بود. ازدواج ديگر ايشان با خانم رفعت السادات مرعشي بود كه از آن پيوند نيز يك پسر (بنام محسن قندي) داشتند.

وفات:

 ایشان بعد از قضیه باطل شدن منات هاي روسي، در سال ١٣٠٤ خورشيدي از طريق دريا و با کشتی عازم سفرحج می شود و در بین راه مکه و مدینه دچار تب سرخ شده و در حالی که فقط ٤٢ سال سن داشته اند از دنیا می روند. ايشان در طی مسیر و در زیر آفتاب، دائم در حال تلاوت قرآن مجيد بوده و در نزدیکی شهر مکه دار فانی را وداع می گوید. هرچه همراهان اصرار و کوشش می کنند كه ایشان را به مکه منتقل و در شهر دفن کنند به علت شیوع آن بیماری همه گير؛ مانع می شوند و در بیرون شهر مكه در قصبه ای در آن حوالی دفن می شوند.

فرزندان و نوادگان حاج علي اصغر قندي:

فرزندان ايشان بترتيب يك دختر و دو پسربنام هاي جميله خانم قندي، حاج حبيب الله قندي و حاج محسن قندي هستند.

الف: مرحومه جميله خانم قندي

image    

ايشان  كه متولد ١٢٨٩ خورشيدي بودند با مرحوم سيد رحيم طاهري مقدم ازدواج نمودند و خاندان محترم طاهري بازماندگان ايشانند. يادگارهاي ايشان سه دختر و دو پسر به شرح زير است:

١- مرحومه عزت السادات  طاهري مقدم

ايشان كه متولد سال ١٣٠٨ خورشيدي بودند با پسر عموي خود مرحوم خليل ابطحي نژاد ازدواج نمودند كه از اين وصلت دو فرزند دارند:

١: خانم نيره  ابطحي نژاد متولد سال ١٣٢٥ خورشيدي كه با آقاي احسان يوسفي ازدواج نموده اند و ايندو دو فرزند بنامهاي آقايان مهرداد يوسفي و مهران يوسفي دارند.

٢: آقاي ناصر ابطحي نژاد متولد سال ١٣٢٨ خورشيدي كه با خانم هما افراسيابي ازدواج نموده اند و اين زوج داراي دو فرزند بنامهاي آقاي بابك  ابطحي نژاد  و خانم طرفه  ابطحي نژاد هستند.

  

مرحومه عزت السادات طاهري مقدم از ازدواج بعدي خود؛ (با مرحوم كمال ادبايي متولد سال ١٢٩٦ خورشيدي و متوفي در سال ١٣٩٣ خورشيدي) نيز داراي دو فرزند بنامهاي خانم ماندانا ادبائي و آقاي مجيد ادبايي ميباشند كه آقاي مجيد ادبائي مقيم آلمان است .

٢- مرحومه عفت السادات  طاهري مقدم

  

 ايشان  كه متولد ١٣١٠/٩/١٧ بودند با مرحوم حاج كاظم سرپيشگي (بيرجندي) متولد ١٣٠٥/٤/٩ ازدواج نمودند و داراي سه دختر و يك پسر هستند که عبارتند از:

الف – مرحومه افتخار سرپيشگي متولد اول مهر ١٣٢٩ كه با آقاي محمد تقي باقري ازغدي متولد ١٣٢٠/٨/١٠ ازدواج نموده بودند. ايندو داراي چهار فرزند بشرح زير ميباشند:  ١: خانم مريم باقري متولد ١٣٤٩/٨/١١ ( كه با آقاي حميد رضا اردستاني  متولد ١٣٤٢/٦/٣ ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي  آقاي امير رضا اردستاني؛ متولد ١٣٧٥/٦/١٩ و آقاي امير حسين اردستاني؛ متولد ١٣٨٠/٧/٢٨ ميباشد) ٢: خانم مهزاد باقري متولد ١٣٥٠/٩/٢٦ ، ٣: آقاي محمد رضا باقري متولد ١٣٦٠/١٠/١٦،  ٤: آقاي علي باقري منولد ١٣٦١/١٢/٣ (كه با خانم الهام تنگستاني متولد ١٣٦٣/٧/٢٤ ازدواج نموداست و داراي يك فرزند بنام آقاي طاها باقري؛ متولد ١٣٩٠/١٢/١٧ميباشد) .

ب – مرحومه مهري سر پيشگي متولد ١٣٣٢/٩/١٥ كه با آقاي علي كميليان متولد ١٣٢٥/٩/٢١ ازدواج نموده بودند و داراي سه فرزند بنامهاي  آقاي عليرضا كميليان متولد ١٣٥٤/٥/٢ ( كه با خانم حديث ؟ ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام آقاي مشكات كميليان متولد ١٣٨٩/٥/٤ ميباشد)، خانم زهرا كميليان متولد ١٢٦٢/٩/١٢ (كه با آقاي ميثم سعادت ازدواج نموده است) و آقاي محمد رضا كميليان؛ متولد ١٣٦٤/٨/٤ ميباشند.

آن مرحومه در تاريخ ١٣٧٦/٩/١٥ در سالروز تولدشان؛ با دار فاني وداع نمودند.

ج – خانم مهناز سر پيشگي متولد ١٣٤٠/٣/١ كه با آقاي جواد رنجبر متولد ١٣٢٤/٣/١٤ ازدواج نموده بودند. ايشان از آن ازدواج كه به متاركه رسيد داراي دو فرزند پسر ميباشند: ١: آقاي حميد رضا شاياني پور متولد ١٣٥٦/١٠/١ (كه با خانم رويا علوي متولد ١٣٥٩/١/١ ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي دايانا شاياني پور متولد ١٣٩٠/٦/٨ و جانا شاياني پور متولد ١٣٩٥/١٠/١ ميباشند) ٢: آقاي امير شاياني پور متولد ١٣٦٢/٣/٢٨ (كه با خانم فرانك عليرضائي مجد متولد ١٣٧٢/١/١٦ ازدواج نموده است).

د – آقاي محمد حسين بيژني فر متولد ١٣٤٥/٨/١٢ كه با خانم  نوشين مير احمدي متولد ١٣٤٧/٨/١ ازدواج نموده اند. ايندو داراي يك فرزند پسر بنام آقاي اميد بيژني فر؛ متولد سال ١٣٧١( كه با خانم سپيده محمدي ازدواج نموده است) و يك فرزند دختر بنام خانم هليا بيژني فر؛ متولد سال ١٣٨٤ ميباشند.

حاج كاظم آقا سرپيشگي (بيرجندي) در تاريخ چهارم فروردين ماه سال ١٣٩٧ خورشيدي به رحمت خدا رفتند. مرحومه عفت السادات طاهري مقدم نيز چهل روز پس از فوت همسر شان، در تاريخ ١٣٩٧/٢/١٤ بديار باقي شتافتند. همچنين مرحومه افتخار سرپيشگي در تاريخ ١٣٩٨/١٢/٢٩ بديار باقي شتافتند. سه پيكر پاكشان در قطعه ٣٦ “بهشت زهرا” تهران در كنار هم آرميده است.

٣- آقاي سيد احمد طاهري مقدم

 ايشان كه متولد ١٣١٢/١/٢ هستند با مرحومه آذر ظريف متولد ١٣٢٧/١١/٧ ازدواج نموده بودند. ايندو داراي دو فرزند به نام های خانم نيلوفر طاهري مقدم؛ متولد ٢٣ دي ماه سال ١٣٤٩ و  آقاي امير طاهري مقدم؛ متولد  ٢٣ دي ماه سال ١٣٦١ هستند:

الف: خانم نيلوفر طاهري مقدم. ايشان با آقاي مسعود توژي ازدواج نموده اند.

ب: آقاي سيد امير طاهري مقدم كه با خانم مريم طاهري ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند پسر بنام آقاي سيد شهاب طاهري مقدم؛ متولد ٨ اسفند ١٣٩٧ ميباشند.

مرحومه آذر ظريف در تاريخ ١٣٩٩/٩/٤ دار فاني را ترك نمودند و مزارشان در آرامستان “بهشت سكينه” كرج قرار دارد.

٤- مرحوم علي اصغر طاهري مقدم

مرحوم علي اصغر طاهري مقدم

آن مرحوم كه متولد ١٨ اسفند ماه سال ١٣١٧ خورشيدي واز تهيه كنندگان و پيشكسوتان برنامه هاي راديوئي بودند با مرحومه هما خوشنام متولد ١٣٢٣/٣/١٧ (و متوفي در سوئد در تاريخ ١٣٩٤/١٠/٨) ازدواج نموده بودند.

مرحوم علي اصغر طاهري مقدم در تاريخ ١٣٩٩/١٠/٥ در سوئد دار فاني را ترك نمودند.

 آن زوج داراي دو فرزند به شرح زير ميباشند:

الف: خانم هستي طاهري مقدم؛ متولد ١٣ اسفند ماه سال ١٣٤٧ ( كه با آقاي ايمي كه سوئدي هستند ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام سباستين ميباشد)

ب: آقاي رضا طاهري مقدم؛  متولد ١٣٥٧/٩/١٧

٥- خانم عصمت السادات  طاهري مقدم

   

ايشان كه متولد ٢٩ مرداد سال ١٣٢١ هستند با مرحوم جعفر برومند تهراني متولد سال  ١٣١١ (و متوفي در سوئد در تاريخ ١٣٧٦/١٢/١) ازدواج نموده بودند. اين دو داراي سه فرزند به نام های خانم سپيده، آقاي رامين و آقاي علي برومند تهراني هستند.

الف: خانم سپيده برومند كه با آقاي سيد ناصر طباطبائي ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنام آقاي سيد محمد طباطبائي متولد ١٣٦٠ ( كه با خانمي سوئدي بنام آنا ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي ماكسيموس طباطبائي؛ متولد ١٣٩٣ و ساگا طباطبائي؛ متولد ١٣٩٥ ميباشد) و آقاي مهداد طباطبائي  متولد ١٣٦٤ ميباشد (كه با خانمي سوئدي بنام نيكول ازدواج نموده است و داراي يك فرزند دختر بنام  خانم ميلا  طباطبائي؛ متولد ٢٢ دي ماه سال ١٣٩٨ ميباشد).

ب: آقاي رامين برومند كه  متولد سال ١٣٤١ هستند با خانم  مريم خلف بيگي ازدواج نموده است و داراي دو فرزند  بنامهاي مليكا و الينا برومند ميباشد.

ج: آقاي علي برومند كه  متولد سال ١٣٥١ است و در آمريكا زندگي ميكنند با خانم  شيرين باقري ازدواج نموده است و داراي دو فرزند دوقلو بنامهاي لئونل و ژيسل برومند ميباشد.

خانواده هاي آقاي علي اصغر طاهري و خانم عصمت السادات طاهري در سوئد زندگي مينمايند.

مرحومه جميله خانم قندي در سال ١٣٥١ خورشيدي در سن ٦٢ سالگي فوت نمودند و مزار ايشان در آرامستان “شاهزاده ابراهيم” واقع در شهر قم ميباشد. مزار مرحوم سيد رحيم طاهري مقدم (همسرشان) در قطعه ١٠٤ “بهشت زهرا” واقع  تهران است.

ب: مرحوم حاج ميرزا حبيب الله قندي

image

بنا بر نوشته مرحوم پدربزرگشان (حاج محمد كاظم) در پشت جلد كلام الله مجيد، ايشان متولد سنه ١٣٣١ قمري (مطابق با سال ١٢٩٢خورشيدي) ميباشند. حاج ميرزا حبيب الله قندي كه براي خدمت سربازي به اصفهان رفتند؛ پس از پايان خدمت همانجا با دختر خانمي اهل اصفهان ازدواج نمودند و در اصفهان زندگي مي كردند ايشان در شهريور ماه سال ١٣٦٩ در اصفهان در گذشتند.

 آن موحوم داراي ٥ فرزند بنامهاي زير ميباشند:

  •  خانم شوكت قندي كه با آقاي حسين گلدوست ازدواج نموده است.
  •  خانم نصرت قندي كه با آقاي عباس محزون ازدواج نموده است.
  •  خانم نزهت قندي كه با آقاي كاظم ؟ ازدواج نموده است.
  •  آقاي عباس قندي
  •  آقاي رحمت الله قندي

خانواده ايشان كماكان در اصفهان زندگي مينمايند.

 

فرزند سوم مرحوم حاج علي اصغر قندي  حاصل از ادواج ديگر ايشان؛ با مرحومه رفعت السادات مرعشي (كه مزارشان در بهشت زهرا – تهران است) ميباشد:

ج: مرحوم حاج محسن قندي

image  

مرحوم حاج محسن آقاي قندي متولد حدود سال ١٣٠٠ خورشيدي بودند و در تاريخ بيست و ششم مهر ماه سال ١٣٩٧ خورشيدي دار فاني را وداع نمودند. پيكر ايشان به كشور عراق منتقل و در كربلاي معلّي به خاك سپرده شد.

ايشان با مرحومه طاهره (وجيهه) سخا ازدواج نموده بودند. آن مرحومه نيز در خرداد ماه سال ١٣٩٨ خورشيدي دار فاني را وداع نمود كه مزار ايشان نيز در كربلاي معلّي است. فرزندان اين دو عبارتند از:

١- مرحومه فروغ قندي

مرحومه فروغ قندي با آقاي فرزاد فرجاد ازدواج نموده بودند. آن دو داراي سه فرزند بنامهاي آقاي علي فرجاد، خانم فيروزه فرجاد و خانم فرزانه فرجاد ميباشند. آن مرحومه در سال ١٣٩٣ فوت نمودند و پيكرشان در كربلاي معلّي بخاك سپرده شده است.

٢- آقاي محمد باقر قندي

ايشان با خانم عاليه ؟ ازدواج نموده اند و داراي چهار فرزند بنامهاي آقاي عارف قندي و خانمها گلين، شكوفه و زهرا قندي ميباشند

٣- خانم فرح قندي

ايشان با آقاي محمد مهدي رئيس زاده ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام آقاي حسين رئيس زاده ميباشند كه وي نيز داراي يك پسر و يك دختر ميباشد.

٤- آقاي محمد علي قندي

ايشان با خانم شيرين ؟ ازدواج نموده اند و داراي چهار فرزند ( دو پسر و دو دختر) ميباشند.

٥ – خانم فريبا قندي

ايشان با آقاي ؟؟ ازدواج نموده اند و داراي يك دختر بنام خانم ليلا ؟  و  يك پسر بنام آقاي ؟؟  ميباشند.

٦- آقاي محمد حسن قندي

ايشان با خانم زهرا ؟ ازدواج نموده اند و داراي دو دختر دوقلو و يك پسر بنام آقاي احمد قندي ميباشند.