مرحوم مغفور حاج رحيم نثاري

مرحوم مغفور حاج رحيم نثاري پور تك

فرزند پنجم و پسر دوم حاجيه مريم سلطان و حاج محمد حسين تاجر بنكدار قزويني،  محمد رحيم  نام داشت.

تولد:

“محمد رحيم” بنا بر نوشته مرحوم پدرشان در پشت جلد قرآن كريم؛ متولد ٢١ ذيقعده الحرام سال ١٣٢٠ قمري ( مطابق با پنجشنبه ٢٩ بهمن سال ١٢٨١ خورشيدي) ميباشند.

شرح زندگي:

ايشان، بعد ها نام خود را به “رحيم نثاري پور تك” تغيير دادند. حاج رحيم نثاري با خانم فروغ زمان ؟ ازدواج نمودند.

وفات:

حاج رحيم نثاري پورتك در تاريخ   …..   فوت نمودند و مزار ايشان در آرامستان ….. واقع شده است.

فرزندان و نوادگان مرحوم حاج رحيم نثاري:

ثمره وصلت حاج رحيم نثاري و حاجيه فروغ زمان ؟ هفت فرزند بود.

١- حاج رضا نثاري

حاج رضا نثاري

حاج رضا نثاري با خانم مهين خان سفيد ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند ميباشند:

الف: خانم فرناز نثاري

ايشان با آقاي ناصر دري ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

  • خانم ثمين دري
  • خانم شرمين دري
ب: آقاي عليرضا نثاري
ج: آقاي امير حسين نثاري

 

٢- مرحوم حاج مرتضي نثاري

img_2393

مرحوم حاج مرتضي نثاري با خانم احترام (زري) توركي ازدواج نموده بودند. آندو داراي چهار فرزند ميباشند:

الف: آقاي محمد (بيژن) نثاري

ايشان با خانم ساويز نطاق ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند:

  • خانم غزل نثاري
ب: آقاي بهزاد نثاري

ايشان با خانم ليلا صادقي اصفهاني ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند:

  • خانم رستا نثاري
ج: آقاي امير نثاري

ايشان با خانم نازنين عقيلي ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند:

  • خانم تارا نثاري
د: خانم مريم نثاري

ايشان با آقاي امين حسيني ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند:

  • خانم سرمه حسيني

مرحوم حاج مرتضي نثاري پورتك در تاريخ ٣٠ بهمن ماه سال ١٤٠١ دار فاني را ترك نمودند. مزار ايشان در آرامستان “بهشت زهرا” قطعه ٣٨، رديف ١١٩، شماره ٣٧ قرار دارد.

٣- حاجيه خانم زهرا (منير) نثاري

خانم حاجيه منير نثاري با آقاي اسدالله تهراني ازدواج نموده اند و داراي چهار فرزند ميباشند:

الف: آقاي علي تهراني

ايشان با خانم ؟؟ ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

  • خانم سارا تهراني
  • آقاي محمد تهراني
ب: آقاي حميد تهراني
ج: آقاي سعيد تهراني
د: آقاي وحيد تهراني

ايشان با خانم ؟؟ ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام امير حسين تهراني ميباشند.

٤- حاج مهدي نثاري

حاج مهدي نثاري

حاج مهدي نثاري با خانم ؟؟ ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

الف: خانم مينا نثاري
ب: خانم مژده نثاري

 

٥- حاج محمود نثاري

حاج محمود نثاري

حاج محمود نثاري با خانم ؟؟ ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

الف: آقاي محمد رضا نثاري
ب: آقاي مسعود نثاري

 

٦- حاجيه خانم فاطمه نثاري

حاجيه فاطمه نثاري با آقاي ؟ پوستين چيان ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند ميباشند:

الف: خانم ساناز پوستين چيان

ايشان با آقاي ؟ حسيني ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

  • بنيامين حسيني
  • بهراد حسيني
ب: آقاي علي پوستين چيان
ج: آقاي امير حسين پوستين چيان

 

٧- حاجيه خانم مريم نثاري

حاجيه مريم نثاري با آقاي ؟ رفعت ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند ميباشند:

الف: خانم مينو  رفعت
ب: آقاي رضا رفعت
ج: خانم ميترا  رفعت