نام دومين فرزند مريم سلطان و حاج محمد حسين “فاطمه” است. 

تولد:

حاجيه مريم سلطان و همسرشان حاج محمدحسين تاجر بنكدار قزويني، براي زيارت به عتبات عاليات مشرف شده بودند كه خداوند نوزادي دختر به ايشان عطا مي فرمايد كه اسمش را فاطمه ميگذارند. بنا بر نوشته مرحوم پدرشان؛ “فاطمه سلطان” متولد دوازدهم ماه محرم سال ١٣١٢ قمري است. اين تاريخ مطابق با ٢٥ تير سال ١٢٧٣ خورشيدي ميباشد كه مقارن با آغاز دهه آخر سلطنت ناصرالدين شاه قاجار ميباشد. ايشان در كربلاي معلي متولد شده اند.

شرح زندگي:

فاطمه خانم با پسر خالهِ مادرشان، حاج محمد حسن ابو الحسني ( مشهور به اخوان – پسر دوم حاج محمود بنكدار و حاجيه آسيه خانم)، ازدواج نمودند. حاجيه آسيه خانم؛ دختر ام سلمه و حاج محمد اسماعيل بودند. (حاجيه آسيه خانم خواهر حاجيه فاطمه خانم؛ همسر حاج محمد موسي تاجر طهراني و در نتيجه خاله حاجيه مريم سلطان بوده اند. فرزندان حاجيه آسيه خانم و حاج محمود بنكدار عبارتند از: حاج ابوالقاسم، حاج محمد حسن، خديجه خانم و ربابه خانم)

مرحوم حاج محمد حسن ابوالحسني

فاطمه سلطان خانمِ متولدِ كربلا، بعداز ازدواج؛ باتفاق همسرشان به مكه مكرمه مشرف ميشوند. بعداز بازگشت از مكه با توجه بدنيا آمدنشان در كربلا و سفرشان به حج، ايشان “حاج خانم سعادت” و همسرشان “حاج محمد حسن” ناميده ميشوند.

حاج محمد حسن باتفاق برادرشان، حاج ابوالقاسم به عمده فروشي حبوبات و … در سراي قزويني ها واقع در بازار تهران اشتغال داشتند. بهمين جهت آن دو برادر به “اخوان ابوالحسني” مشهور بودند. منزل حاج محمد حسن در كوچه حمام گلشن (روبروي  حسينيه فعلي آشيخ مرتضي زاهد) واقع بود. مرحوم حاج محمد حسن با ازدواج هر يك از فرزندان ذكورشان يكي از خانه هاي مجاور را ميخريدند و به منزل اصلي راه باز ميكردند تا همه پسر ها و عروسها در كنار هم باشند. بطوريكه در نهايت، منزل ايشان يك مجموعه ٥ خانه اي متصل بهم بوده كه هنوز بناي آن موجود است و انبار فرش شده است. *

حاج محمد حسن، بگفته حاج خانم سعادت در طول عمر بابرکتشان حتی یک قرص یا دوا نخوردند. هرگاه کسالتی پیدا میکردند، شب غذامیل نمی کردند. ایشان هیچوقت صله رحم را فراموش نمیکردند و مسیر هاي خود راپیاده طی مینمودند. همواره لبان مبارکشان مشغول ذکر گفتن بود و درطول روز دائم به خواندن قران مشغول بودند.

وفات:

مرحومه حاج خانم سعادت در تاريخ  …….  فوت نمودند و مزارشان در       آرامستان ….. قرار دارد.

مرحوم حاج محمد حسن نيز درسال۱۳۴۰یا ۱۳۴۱خورشيدي درمسجد حاج سیدعزیزالله واقع بازار، شب بیستم ماه محرم درصف نماز مغرب وعشاءِ مرحوم ایت ا…حاج سیداحمد خوانساری، پس ازروضه امام  حسین(ع) فوت نمودند و مزارشان در آرامستان ….. قرار دارد.

فرزندان و نوادگان مرحومه فاطمه (حاجيه خانم سعادت):

حاصل وصلت حاجيه خانم سعادت و حاج محمد حسن ابوالحسني، هفت فرزند بشرح زير است:

١- مرحوم حاج احمد ابوالحسني

حاج احمد اخوان ابوالحسني

ايشان با نوهِ عمهِ خود؛ مرحومه حاجيه عذرا حاج عبدالعلي بزاز (نوه حاجيه خديجه خانم، دختر حاجيه صديقه خانم) ازدواج نموده بودند. ايندو فرزند نداشتند. هر دو فوت نموده اند و در قطعه شماره ٧٢ بهشت زهرا آرميده اند.

٢- مرحوم حاج عبدالحسين ابوالحسني

حاج غلامحسين اخوان ابوالحسني

ايشان با دختر عموي خود مرحومه اقدس ابوالحسني ازدواج نموده بودند. حاصل اين پيوند شش فرزند بشرح زير است:

الف: آقاي رضا ابوالحسني

ايشان با خانم لعيا موعظي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  آقاي عليرضا ابوالحسني
 • آقاي حميد رضا ابوالحسني
 • خانم رويا ابوالحسني
ب: خانم سرور ابوالحسني
ج: آقاي عباس ابوالحسني

ايشان ساكن چالوس ميباشند.

د: آقاي محمد جواد ابوالحسني

ايشان با خانم مهناز ؟ ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  خانم مريم ابوالحسني
 • خانم منصوره ابوالحسني
 • آقاي محمد ابوالحسني
ه: آقاي ابوالقاسم ابوالحسني

ايشان با خانم فريبا زاهدي ازدواج نموده اند (خانم زاهدي نوه دختري خانم اخترالسادات افجه اي هستند. خانم اخترالسادات افجه اي خود، دختر خانم فاطمه حاج موسي و نوه همشيره حاج محمد حسن و حاج ابوالقاسم ابوالحسني بودند). اين زوج داراي دو دختر بشرح زير ميباشند:

 •  خانم ريحانه ابوالحسني
 • خانم اخوان ابوالحسني
و: آقاي محمد تقي ابوالحسني

ايشان با خانم پروانه ؟ ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  خانم هانيه ابوالحسني
 • خانم هديه ابوالحسني
 • خانم اخوان ابوالحسني

حاج عبدالحسين و همسرشان اقدس خانم  هر دو فوت نموده اند و مزار هر دو در قطعه شماره ٧٢ بهشت زهرا ميباشد.

٣- مرحوم حاج محمد علي ابوالحسني

حاج محمد علي اخوان ابوالحسني

مرحوم حاج محمد علي ابوالحسني (اخوان) با مرحومه فروغ معادي ازدواج نموده بودند و داراي يك فرزند ميباشند:

خانم زهره ابوالحسني

ايشان با آقاي كاظم آل آقا ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  خانم طاهره آل آقا
 • آقاي علي آل آقا
 • خانم فاطمه آل آقا

اين خانواده همراه مرحوم پدرشان (حاج محمد علي) در خيابان ايران از محلات اصيل تهران ساكن بوده و ميباشند.

مرحوم حاج محمد علي ابوالحسني پس از فوت خانم فروغ معادي با مرحومه منيره اخوان ماسوله ازدواج نمودند كه از ايشان اولادي ندارند. همسر دوم ايشان هم مرحوم شده اند. هر دو همسرِ آن مرحوم در قطعه شماره ٧٢ آرامستان “بهشت زهرا” آرميده اند.

مرحوم حاج محمد علي ابوالحسني عصر روز پنجشنبه ٣١ تير ماه سال ١٤٠٠ فوت نمودند. مزار ايشان در قطعه شماره ٣٨ آرامستان “بهشت زهرا” قرار دارد.

 
٤- مرحوم حاج محمود ابوالحسني

حاج محمود اخوان ابوالحسني

حاج محمود ابوالحسني با خانم فروغ زمان امام جمعه ( آجيلي ) ازدواج نمودند و داراي پنج فرزند بشرح زير ميباشند:

الف: آقاي محمد ابوالحسني

ايشان با دختر خاله خود خانم ناديا ؟ ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  خانم مريم ابوالحسني كه با آقاي ؟؟ ازدواج نموده اند و داراي يك دختر بنام مليكا ؟ ميباشند.
 • آقاي مهدي ابوالحسني كه با خانم ؟؟ ازدواج نموده اتد.
ب: آقاي مصطفي ابوالحسني

ايشان با خانم ؟؟ ازدواج نموده اند و داراي پنج فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  خانم زهرا ابوالحسني كه با آقاي ؟؟ ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام ؟؟ ميباشند.
 • خانم فاطمه ابوالحسني كه با آقاي ؟؟ ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام ؟؟ ميباشند.
 • آقاي ؟  ابوالحسني كه با خانم ؟؟ ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام ؟  ابوالحسني ميباشند.
 • آقاي ؟  ابوالحسني كه با خانم ؟؟ ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام ؟  ابوالحسني ميباشند.
 • خانم ؟  ابوالحسني
ج: آقاي علي اصغر ابوالحسني

ايشان با نوه دختري خانم منصوره ابوالحسني (عمه خود)؛ خانم زهره غفوري ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند پسر بنامهاي آقايان حسين و هادي ابوالحسني ميباشند.

د: آقاي محمد حسن ابوالحسني

ايشان كه متولد ١٨ ارديبهت ١٣٤٩ هستند با خانم زهرا معصومي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  خانم ؟ ابوالحسني
 • آقاي ؟  ابوالحسني
 • خانم ؟  ابوالحسني
ه: خانم فاطمه ابوالحسني

 

مرحوم حاج محمود ابوالحسني در روز چهارشنبه مورخ ١٣٩٧/١/٢٢ خورشيدي با دار فاني وداع كردند.

٥- مرحومه حاجيه منصوره ابوالحسني

ايشان با آقاي محمد حاصليان ( مشهور به ٩٢) ازدواج نموده بودند كه حاصل اين پيوند پنج فرزند بشرح زير است:

الف: آقاي مهدي حاصليان
ب: خانم عفت حاصليان

ايشان با آقاي محمد غفوري ازدواج نموده اند و داراي فرزندان زير ميباشند:

 •  خانم زهره غفوري كه با پسر سوم حاج محمود ابوالحسني؛ آقاي علي اصغر ابوالحسني  ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند پسر بنامهاي آقايان حسين و هادي ابوالحسني ميباشند
 •  خانم سميه غفوري
ج: آقاي حسين حاصليان

ايشان با خانم فاطمه شايسته مقدم ازدواج نموده اند و داراي يك دختر بنام خانم سهيلا حاصليان ميباشند. وي با نبيره حاجيه مريم سلطان؛ آقاي امير محمود صادقي نياركي ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي خانم نازنين صادقي نياركي و خانم نوشين صادقي نياركي ميباشند.

د: آقاي محمد تقي حاصليان

ايشان با خانم حوريه سادات جوزي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند دختر به نامهاي خانمها رعنا و صبا حاصليان مي باشند.

ه: آقاي مجتبي حاصليان

 

٦- مرحومه حاجيه عصمت ابوالحسني 
حاجيه عصمت اخوان ابوالحسني  مرحوم محمد باقر محسني

ايشان با پسر خاله خود، حاج محمد باقر محسني فرزند حاجيه نرگس خاتون، ازدواج نمودند . خانم عصمت ابوالحسنی (اخوان) روز 13 فروردین 1403 مصادف با 21 رمضان 1445 دارفانی را وداع گفتند. مزار مرحوم حاج محمدباقر محسنی و همسرشان در باغ طوطی حرم حضرت عبدالعظیم می باشد. 

حاصل این پيوند چهار فرزند بشرح زير است:

الف: خانم معصومه (مهري) محسني

ايشان با آقاي محسن (حسين) نواب مقدم ازدواج نمودند كه حاصل آن پيوند چهار فرزند است:

– آقاي ناصر نواب مقدم كه با خانم نوشين سرشار ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بنامهاي آقاي محمد نواب مقدم، آقاي علي نواب مقدم و خانم فاطمه نواب مقدم ( كه با آقاي حميد رضا رحيمي ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام خانم نفس زهرا رحيمي متولد ١٣٩٩/١/٣ است) ميباشند.

– خانم نرگس (شيرين) نواب مقدم كه با آقاي رضا عسگري ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بنامهاي آقاي محمد حسين عسگري (كه با خانم فرشته نظري منش ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام آقاي محمد عرفان عسگري ميباشد)، خانم هانيه عسگري (كه با آقاي حميد رضا كاظمي علي اكبر ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي آقاي امير حسين و خانم هليا كاظمي علي اكبر ميباشد) و خانم هديه (حوريه) عسگري ميباشند.

– آقاي داوود نواب مقدم متولد ٤ آبان سال … كه با خانم حميده ارجمند خواه ازدواج نموده اند

  

و داراي دو فرزند بنامهاي خانم عسل نواب مقدم (متولد ٢٠ خرداد سال …) و آقاي مهدي يار نواب مقدم (متولد …) ميباشند.

– آقاي محمد هادي نواب مقدم كه با خانم زينب صادقي قهاره ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي آقايان حسين و علي نواب مقدم ميباشند.

ب:خانم انسيه محسني

ايشان با مرحوم محمد كاظم سيفيان ازدواج نموده بودند كه حاصل آن پيوند چهار فرزند بشرح زير است:

– خانم فاطمه (سهيلا) سيفيان كه با آقاي سعيد انصاري ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي آقاي محمد حسين انصاري (كه با خانم گلناز نيكخواه آزاد ازدواج نموده است) و خانم مريم انصاري ميباشند

– آقاي علي سيفيان كه با خانم فائزه فرشچي ازدواج نموده است و داراي چهار فرزند بنامهاي امير حسين، زهرا، زينب و فاطمه حورا سيفيان ميباشد.

– آقاي حامد سيفيان كه با خانم عاليه افجه اي ازدواج نموده است.

– آقاي محمد سيفيان كه با خانم زهرا گرجي ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي خانمها فاطمه و ريحانه سيفيان ميباشد.

ج:خانم سكينه (حوري) محسني

ايشان با مرحوم رضا حسينمردي ازدواج نموده بودند كه حاصل آن پيوند چهار فرزند بشرح زير است:

– خانم فاطمه حسينمردي كه با آقاي مهدي فلسفي ازدواج نمودند و از آن پيوند داراي دو فرزند بنامهاي آقاي محمد و خانم محدثه فلسفي ميباشد.

– خانم فائزه حسينمردي كه با آقاي مسعود لاجوردي ازدواج نموده اند و داراي چهار فرزند بنامهاي خانمها مائده و مليكا لاجوردي، آقايان امير عباس و امير مهدي لاجوردي ميباشد.

– آقاي محمد علي حسينمردي كه با خانم نازنين دهقان ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنام خانم نرگس حسينمردي متولد ٨ بهمن سال ١٣٩٣ و خانم نورا حسينمردي متولد ٢٠ فروردين سال ١٣٩٩ ميباشد.

– آقاي محمد مهدي حسينمردي كه با خانم سميه رستمي ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام خانم فاطمه حسينمردي متولد ١٠ خرداد سال ١٣٩٧ ميباشد

د:آقاي محمد رضا محسني

ايشان در تاريخ ٢٣ ارديبهشت ١٣٦٠ با خانم فاطمه (نسرين) بزرگزادگان ازدواج نموده اند و داراي پنج فرزند بشرح زير ميباشند:

آقاي عليرضا محسني كه با خانم زهرا شاكري ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي آقايان امير رضا و محمد علي محسني ميباشد.

آقاي محمد امين محسني

آقاي محمد باقر (اميد) محسني

آقاي امير حسين محسني

آقاي امير مهدي محسني

٧- مرحومه بتول ابوالحسني

ايشان كه متولد سال ١٣١٣ خورشيدي بودند با مرحوم محمد نيكزاد (معروف به حاج محمد خرازي) كه در بازار آهنگر ها مغازه خرازي فروشي داشتند؛ ازدواج نموده بودند. آن  دو داراي چهار فرزند بشرح زير ميباشند:

الف: خانم مهري نيكزاد

ايشان با آقاي احمد عديلي ازدواج نموده اند كه حاصل اين وصلت پنج فرزند بشرح زير است:

 •  خانم فرشته عديلي كه با نبيرهِ عمهِ مادر بزرگشان؛ آقاي حميد گميني (نبيره حاجيه خديجه / خواهر حاج محمد حسن ابوالحسني، نتيجه حاجيه فاطمه حاج موسي و نوه حاجيه خانم اخترالسادات افجه اي) ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند ميباشند: آقاي محمد فريد، خانم مهديه و خانم مائده گميني. خانم مهديه گميني در سال ١٣٩٦ با آقاي امير حسين كريمي ازدواج نموده است.
 • خانم فيروزه عديلي كه با آقاي مجيد شكري ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند: خانم محدثه شكري و آقاي علي شكري
 • آقاي حسين عديلي كه با خانم الهه حاجي آقائي ازدواج نموده اند.
 • خانم فاطمه عديلي كه با آقاي محمد حقيقت پناه ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام صنم حقيقت پناه ميباشند. اين خانواده ساكن استراليا هستند.
 • آقاي عباس عديلي
ب: مرحومه مريم (مليحه) نيكزاد

مرحومه مريم نيكزاد با آقاي سيد ؟ موحدي ازدواج نموده بودند كه حاصل آن وصلت يك فرزند بنام آقاي سيد امير موحدي است.

آن مرحومه در تاريخ اول آبانماه سال ١٣٩٦ خورشيدي بعلت بيماري فوت نمودند

ج: آقاي غلامعلي نيكزاد

ايشان با خانم ويدا رمضان ازدواج نموده اتد و داراي دو فرزند ميباشند: آقاي محمد رضا نيك زاد (كه با خانم برومند محمدي ازدواج نموده است) و آقاي سعيد نيك زاد

د: خانم فاطمه نيكزاد

ايشان كه متولد ١٥ مرداد ماه سال … هستند در تاريخ ١ دي ١٣٦٠ با آقاي محمود رضا غفوري سرشت؛ متولد ١٢ دي ١٣٣٧ ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند ميباشند: خانمها فائزه، عاطفه و مهسا غفوري سرشت.

خانم فائزه غفوري سرشت كه متولد ٢٢ مرداد سال …. هستند در تاريخ ٥ اسفند ١٣٨٨ با آقاي عليرضا صمدي فرد ازدواج نموده اند. اين زوج داراي دو فرزند دو قلو بنامهاي محمد و مبينا صمدي فرد ميباشند.

خانم عاطفه غفوري سرشت كه متولد ١٥ شهريور سال …. هستند در تاريخ … با آقاي محمد رضا صفر علي ازدواج نموده اند.

خانم مهسا غفوري سرشت كه متولد ١٢ آبان سال …. هستند در تاريخ … با آقاي محسن پيله ور ازدواج نموده اند.

 

مرحومه بتول ابوالحسني اول آبانماه سال ١٣٧٥ خورشيدي در جوار حرم امام رضا (كه با دخترشان مرحومه مريم نيك زاد مشرف شده بودند)، فوت نمودند و در قطعه شماره ٣٨ بهشت زهرا آرميده اند. از آن موقع غده فوق كليوي مرحومه مريم (مليحه) نيك زاد آسيب ديد كه در نهايت منجر به فوت ايشان گرديد. مرحوم حاج محمد نيكزاد نيز در تاريخ ١٣٩٩/٤/٢٠ با دار فاني وداع نمودند و مزارشان در آرامستان “بهشت زهرا” قرار دارد.

 * توضيحات سركار خانم مهري نيكزاد در مورد منزل و حجره پدربزرگشان:

 

 

عكس هاي قديمي:

مجموعه عكسهاي قديمي خاندان حاج محمد موسي تاجر طهراني در بخش “عكسهاي قديمي” همين سايت موجود است.

براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد عكس زير لطفا به بخش “عكسهاي قديمي” سايت مراجعه فرمائيد.

 

برادران ابوالحسني باتفاق مرحوم حاج جعفر حسيني نبوي