حاج حبيب الله طهراني

مرحوم حاج حبيب الله طهراني فرزند حاج محمد رضا و نوه حاج محمد محسن طهراني است. پدر حاج حبيب الله برادر ام سلمه و دائي فاطمه خانم (همسر اول حاج محمد موسي تاجر طهراني) بوده اند.

شجره ايشان بترتيب زير است:

حبيب الله فرزند محمد رضا، نوه حاج محمد محسن طهرانی، نتیجه حاج محمد، نبیره حاج علی اکبر و ندیده حاج باقر

تولد:

از تاريخ تولد ايشان اطلاع دقيقي در دسترس نيست.

وفات:

حاج حبيب الله طهراني كه در نجف اشرف مجاور شده بودند؛ در حدود سال ١٣١٩ خورشيدي در گذشتند و در همانجا در آرامستان “وادي السلام” بخاك سپرده شدند.

 

فرزندان و نوادگان حاج حبيب الله طهراني

حاج حبيب الله طهراني دو بار ازدواج نمودند كه حاصل آن دو پيوند زناشوئي؛ نُه فرزند بود:

ازدواج اول ايشان با يكي از دختر عمه ها يشان بنام زهرا سلطان (دختر ام سلمه و خواهر فاطمه خانم) بوده است. ٥ فرزند آن دو عبارتند از حاج ميرزا علي (محسني)، حاج محمد جعفر (محسني)، حاجيه بي بي خانم، حاجيه خديجه خانم و حاجيه عذرا خانم.

الف – مرحوم حاج ميرزا علي محسني

ايشان با نوه حاج محمد موسي تاجر طهراني (نرگس خاتون دختر مريم سلطان) ازدواج نمودند كه زندگينامه و نام فرزندان و نوادگان ايشان (تحت نام همسرشان) در بخش زندگينامه هاي اين سايت آمده است.

ب –  مرحوم حاج محمد جعفر محسني

آن مرحوم با خانم ؟ ؟ ازدواج نموده بودند و حاصل آن وصلت … فرزند بود.

حاج محمد تقي محسني

ايشان با خانم ؟ ؟ ازدواج نموده بودند . اين زوج سه پسر دارند:

 •  آقاي محمد جعفر محسني
 • آقاي محسن محسني
 • آقاي مهدي محسني

ج – مرحومه حاجيه بي بي خانم محسني

ايشان با پسر خاله خود حاج غلامحسين آهنكوب ( فرزند گوهر سلطان و حاج محمد كريم) ازدواج نمودند. حاصل آن پيوند … فرزند بود.

د – مرحومه حاجيه خديجه خانم محسني

ايشان با پسر خاله خود؛ حاج ابوالقاسم ابوالحسني (فرزند آسيه خانم و حاج محمود بنكدار) ازدواج نمود. آن زوج داراي ٢ فرزند ميباشند:

مرحومه  كبري ابوالحسني

ايشان با مرحوم حاج احمد نراقي ازدواج نموده بودند. آن زوج ٧ فرزند دارند:

 •  مرحومه حاجيه مليحه نراقي
 • مرحوم حاج مهدي نراقي كه با خانم منصوره ابوالحسني – دختر مرحومه عفت محمد نمازي – ازدواج نموده بودند.
 • مرحومه حاجيه فاطمه نراقي
 • مرحوم حاج حسين نراقي
 • حاجيه زهرا نراقي
 • حاج محسن نراقي
 • حاجيه عصمت نراقي
مرحومه  زهرا ابوالحسني

 

ه – مرحومه حاجيه عذرا خانم محسني

 

حاج حبیب الله طهراني علاوه بر زهرا سلطان؛  همسر دیگری نيز بنام ؟ اختيار مينمايد که به ایشان خانم قاضی (يا غازي كه وجه تسميه آن مشخص نيست) میگفتند.

 

ﻣرﺣوم ﺣﺎج ﺣﺑﯾب ﷲ طهراﻧﻲ از ازدواج ﺑﺎ ﺧﺎﻧم ﻗﺎﺿﻲ ﯾك ﻓرزﻧد ﭘﺳر و ﺳه ﻓرزﻧد دﺧﺗر ﺑﻧﺎم هاي ﺣﺎج ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد ﻣﺣﺳﻧﻲ، ﺣﺎﺟﯾه ﺑﺗول ﻣﺣﺳﻧﻲ، ﺣﺎﺟﯾﮫ فاطمه سلطان ﻣﺣﺳﻧﻲ ( ﻣﻠﻘب ﺑه ﻣوﭼول) و ﺣﺎﺟﯾه اﻓﺳر ﻣﺣﺳﻧﻲ داشتند.

و : مرحوم ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد ﻣﺣﺳﻧﻲ

ايشان ﺑﺎ مرحومه زھرا ﺑﯾﮕم ﻓﯾروز آﺑﺎدي ازدواج نموده بودند. ﻓرزﻧدان ﻣرﺣوم ﺣﺎج ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد ﻣﺣﺳﻧﯽ و ﻣرﺣوﻣﮫ ﺣﺎﺟﯾﮫ ﺧﺎﻧم زھراﺑﯾﮕم ﻓﯾروزآﺑﺎدي بترتيب عبارتند از:

١- ﻣرﺣوم ﺣﺎج ﺟواد ﻣﺣﺳﻧﯽ

ﻣﺗوﻓﯽ ﺑه ﺳﺎل ١٣٨٩ ﮐﮫ ھﻣﭼون ﭘدر و ﻋﻣوھﺎﯾش ﺑﮫ ﺷﻐل ﺑﻧﮑداری ﭘﺎرﭼﮫ در ﺑﺎزار اﺷﺗﻐﺎل داﺷت و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﯾﺎت، ﺗوﻟﯾت ﻣﺳﺎﺟد ﻣﺣﺳﻧﯽ در ﺧﯾﺎﺑﺎن وﻟﯾﻌﺻر و ﺗﮭراﻧﺳر را ﭘس از ﭘدرﺷﺎن ﻋﮭده دار ﺑودﻧد.

٢- ﻣرﺣوم ﺣﺎج مصطفي محسني

ﻣﺗوﻓﯽ ﺑه ﺳﺎل ١٣٨٣ ﻣﺗوﻟﯽ ﻣﺳﺟد ﻣﺣﺳﻧﯽ اﺻﻔﮭﺎن. آن مرحوم با خانم ؟؟ ازدواج نموده بودند و داراي ؟ فرزند بشرح زير ميباشند:

– خانم سوسن محسني

٣- مرحومه عذرا خانم محسني

ﻣﺗوﻓﯽ به ﺳﺎل ١٣٩۵ كه همسر پسر عمه خود ﺣﺎج ﺳﯾد ﻋﺑدﷲ ﺣﯾدری (داج ﺧوش – ﭘﺳر ﻣوﭼول ﺧﺎﻧم ﻣﺣﺳﻧﯽ) ﺑودﻧد.

۴- خانم كبري محسني

همسر مرحوم حاج جواد ميوه چي

۵- حاج محسن آقا محسني

ﻣﺗوﻟﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺳﺎﺟد ﻣﺣﺳﻧﯽ. ايشان با نوهِ عمهِ خود؛ خانم فروغ الزمان مشايخي (دختر مرحومه سيده فاطمه حيدري) ازدواج نموده اند و داراي ؟ فرزند ميباشند:

– مرحومه نجمه (مينو) محسني كه با آقاي مجتبي فرهاني ازدواج نموده بودند. ايندو داراي ؟ فرزند ميباشند:

 •  آقاي عليرضا فرهاني
۶- مرحومه منصوره خانم محسني

ﻣﺗوﻓﯽ  به ﺳﺎل ١٣٩٠ كه همسر ﺣﺎج داود ﺧوﺷﺧو ﺑودﻧد.

٧- آقاي دكتر مهدي محسني

پزشگ ﻣﺗﺧﺻص رادﯾوﻟوژی و ﺳوﻧوﮔراﻓﻲ

٨- خانم افسر محسني

همسر مرحوم حاج مجتبي الماسيان

٩- پروفسور حسين محسني

استاد دانشكده فني دانشگاه تهران

١٠- مرحومه مهين محسني

كه در كودكي در حوض غرق شده و فوت شدند.

١١- مهندس حاج اصغر محسني

كه ساكن آمريكا هستند

حاج ميرزا محمد محسني در سال ١٣٧٠ خورشيدي درگذشت. مزار ايشان در مسجد محسني (خيابان وليعصر) قرار دارد. همسرشان (خانم زهرا بيگم فيروز آبادي) نيز در سال ١٣٧٢ درگذشتند كه مزارشان در مقبره خانوادگي فيروز آبادي در كنار پدر، مادر و ساير اقوام ميباشد.

 

ز : مرحومه حاجيه بتول محسني

ايشان با مرحوم حاج سيد ابوالحسن سيف افجه اي (ملقب به سيف الاشراف) ازدواج نموده بودند. اين زوج داراي ٤ فرزند پسر هستند:

١- مرحوم حاج سيد عباس سيف افجه اي

مرحوم سيد عباس سيف افجه اي دو بار ازدواج نمودند و درمجموع داراي ٨ فرزند ميباشند:

١از ازدواج با خانم عفت الشريعه فائق داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

الف: خانم حشمت السادات سيف افجه اي

ايشان با آقاي مهدي نعمتي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بنامهاي خانمها اعظم، افخم و اكرم نعمتي ميباشند:

١خانم اعظم نعمتي كه با آقاي مرتضي سادات سركي ازدواج نموده است و داراي شش فرزند است:

 • مژگان سادات سركي ليسانس زبان كه با آقاي مصطفي اجتهاديان نموده است و داراي يك فرزند بنام خانم بهاره اجتهاديان، ليسانس زبان ميباشد.
 • مرجان سادات سركي فوق ليسانس فيزيك كه با آقاي عباس صدري ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي مهيا و محمد رضيصدري ميباشد.
 • منصوره سادات سركي ليسانس فيزيك كه با آقاي محمود نوريان ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي ضحي و طاهانوريان ميباشد.
 • نادره سادات سركي داراي درجه دكتري در رشته ادبيات نمايشي/كارگرداني
 • مائده سادات سركي كه با آقاي مهدي صادق نژاد (سيبويه) ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام ءالا صادقنژاد ميباشد
 • هانيه سادات سركي فوق ليسانس انيميشن

٢خانم افخم نعمتي كه با آقاي حميد وفائي ازدواج نموده است و داراي چهار فرزند است:

 • الهام وفائي كه با آقاي سعيد پور استاد ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي امير مهدي و كيميا پور استادميباشد.
 • سميعه وفائي
 • فريد وفائي كه با خانم بيتا محمد خاني ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام امير علي وفائي ميباشد.
 • نويد وفائي كه با خانم آذين فسقودي ازدواج نموده است.

٣خانم اكرم نعمتي كه با آقاي مجتبي رزاقدوست ازدواج نموده است و داراي سه فرزند است:

 • امير حسين رزاقدوست كه با خانم نفيسه زارع نژاد ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي پارسا و پويارزاقدوست ميباشد.
 • احسان رزاقدوست كه با خانم راضيه حيدري ازدواج نموده است و داراي دو فرزند ينامهاي متين و مبين رزاقدوستميباشد.
 • فاطمه رزاقدوست فوق ليسانس حقوق كه با آقاي حامد توسلي ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي صدرا و سارا توسليميباشد.

ب: مرحومه زهرا سيف افجه اي

آن مرحومه با مرحوم دكتر محمد صادق نافذ كلام ازدواج نموده بودند. آندو داراي شش فرزند ميباشد:

– خانم زهره نافذ كلام.

ايشان  كه متولد ١٩ فروردين ماه سال …. هستند با آقاي محمود پورزرگري ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند. ١- آقاي محمد پورزرگري كه با خانم ريحانه زرين طرازيان (نوه حاج ميرزا عبدالله قندي) ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بنامهاي خانم حنانه پورزرگري (متولد ١٤ ارديبهشت ١٣٨٣)، آقاي محمد علي پورزرگري (متولد ٢٠ اسفند ١٣٩٢) و خانم حلما پورزرگري (متولد ٢٠ خرداد ١٤٠٠) ميباشند. ٢-آقاي مهدي پورزرگري كه با خانم الهام توكلي بينا ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنام هاي خانم فاطمه پورزرگري (متولد ٢٠ فروردين سال ١٣٩١) و آقاي مهديار پورزرگري (متولد ١٠ ارديبهشت ١٣٩٦) ميباشند.
– خانم نرگس نافذ كلام.

ايشان با آقاي جعفر دانش پور ازدواج نموده اند و داراي سه اولاد ميباشند.١- خانم مريم دانش پور كه با آقاي حامد برقعي ازدواج نموده است. ٢- آقاي محمد دانش پور كه در نو جواني فوت نموده است. ٣- خانم مهسا دانش پور

– خانم پروين نافذ كلام.

ايشان با نوه خاله پدرشان، آقاي سيد ولي الله (امير) ميرخاني ازدواج نموده است و داراي دو فرزند ميباشند. ١-آقاي سيد سروش ميرخاني (كه با خانم نفيسه سادات گلپايگاني ازدواج نموده است و داراي دو فرزند دختر بنام هاي خانم هدي سادات و خانم زهرا سادات ميرخاني ميباشد) ٢- آقاي سيد مهدي ميرخاني

– خانم نسرين نافذ كلام.

ايشان با آقاي عليرضا اشرافي ازدواج نموده اند. ايندو داراي سه اولاد ميباشند. ١- آقاي امين اشرافي كه با خانم طاهره سادات خراساني ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنام خانم ضحي اشرافي (متولد …) و آقاي طاها اشرافي (متولد ١٤٠٠/١/١) ميباشند. ٢ و ٣ – خواهران دو قلو متولد سال ١٣٧٦: خانم فاطمه اشرافي  كه با آقاي عيرضا اسلام دوست و خانم زهرا اشرافي كه با آقاي سيد محمد حسين آقائي ازدواج نموده اند. اين خواهران هر دو فارغ التحصيل رشته نانو زيست فناوري در مقطع كارشناسي ارشد از دانشگاه شهيد بهشتي ميباشند.

– خانم فرشته نافذ كلام.

– آقاي امير حسن نافذ كلام.

ايشان با خانم ميترا عليزاده ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي خانم سارا نافذ و خانم ثمينا نافذ ميباشند.

آقاي محمد صادق نافذ كلام در تاريخ ١٨ اردیبهشت ماه سال ١٣٩٥ بعداز یک دوره بیماری دعوت حق را لبیک گفتند. همسر مكرمه شان نيز در تاريخ ٢٧ تير ١٣٩٨ دار فاني را ترك نمودند. مزار هر دو در آرامستان “بهشت زهرا” قطعه ٣٠٨، رديف ١٠١ قرار دارد.

ج: آقاي حسين سيف افجه اي

ايشان با خانم شكوه ؟  ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي خانم ساعده و آقاي مهدي سيف افجه اي ميباشد:

١خانم ساعده سيف افجه اي ليسانس الهيات كه با آقاي عباس خرازي ازدواج نموده است و داراي دو فرزند است:

 • نيكا خرازي
 • طاها خرازي

٢آقاي مهدي سيف افجه اي كه با خانم فائزه ؟ ازدواج نموده است و داراي يك فرزند است:

 • ؟ سيف افجه اي

٢آن مرحوم از ازدواج با خانم بدري هندي زاده نيز داراي شش فرزند بنامهاي آقاي محمد، خانم حميده، آقايان حبيب، رضا، جواد و خانم سعيده سيف افجه اي ميباشند:

د: آقاي محمد سيف افجه اي

ايشان با خانم مريم مميز صنعت ازدواج نموده است و داراي چهار فرزند ميباشد.

 • حامده سيف افجه اي
 • احمد سيف افجه اي
 • زهرا سيف افجه اي كه با آقاي حامد غضنفري ازدواج نموده است.
 • سارا سيف افجه اي كه با آقاي عليرضا گلستاني ازدواج نموده است.

ه: خانم حميده سيف افجه اي

ايشان با آقاي جمال قلهكي ازدواج نموده اند. ايندو داراي ٤ فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  آقاي حميد رضا قلهكي؛ متولد ١٧ بهمن ١٣٥١ ديپلم تجربي كه با خانم وحيده سادات شمس خو ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي محمد هادي و امير عباس قلهكي ميباشند.
 • آقاي ابوالفضل (محمد) قلهكي؛ متولد ٩ دي ١٣٥٥ فوق ديپلم عمران كه با خانم نفيسه چراغ چيان ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام ثنا قلهكي ميباشند.
 • خانم فاطمه (سمانه) قلهكي؛ متولد ٢٢ بهمن ١٣٦٠ ليسانس ادبيات فارسي كه با آقاي حميد بهراد ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند دوقلو بنامهاي آريا و آوا ميباشند.
 • آقاي مجتبي قلهكي؛ متولد ١٩ آذر ١٣٦٢ فوق ليسانس مديريت كه با خانم زهرا دانشگر نجفي ازدواج نموده اند.

و:آقاي حبيب سيف افجه اي

ايشان با خانم ماندانا طوسنگ ازدواج نموده است و داراي دو فرزند ميباشد:

 • فائقه سيف افجه اي كه با آقاي ؟ رادفر ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام محمد حسين رادفر ميباشد.
 • ميثم سيف افجه اي

ز: آقاي رضا سيف افجه اي

ايشان با خانم محبوبه ؟ ازدواج نموده است و داراي دو فرزند ميباشد:

 • رئوفه سيف افجه اي كه با آقاي امير رضا حاج عبدالعلي ازدواج نموده است.
 • عليرضا سيف افجه اي كه با خانم هدي مطهري ازدواج نموده است.

ح: آقاي جواد سيف افجه اي

ايشان با خانم آزاده ؟ ازدواج نموده است و داراي سه فرزند ميباشد:

 • زهرا سادات سيف افجه اي كه با آقاي محمد علي نعمتي ازدواج نموده است
 • اسرا سادات سيف افجه اي
 • فاطمه سادات سيف افجه اي

ط: خانم سعيده سيف افجه اي

ايشان با آقاي ؟ مطهري ازدواج نموده است و داراي دو فرزند ميباشد:

 • هدي مطهري
 • علي مطهري
٢- مرحوم حاج سيد قاسم سيف افجه اي

آن مرحوم از عاشقان امام حسين و از خيرين و عضو هيئت مديره چند صندوق قرض الحسنه، منجمله صندوق قرض الحسنه فرشته بودند.

آن مرحوم با خانم بهجت سادات فيروز آبادي ازدواج نموده بودند. آن زوج داراي شش فرزند بشرح زير ميباشند:

الف: آقاي سيد يحيي سيف افجه اي

ايشان متولد سال ١٣٢٦ و مهندس مكانيك هستند و با خانم فلوريا ژاوه ليسانس فلسفه ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

 •  سيد حسام الدين سيف افجه اي كه متولد سال ١٣٦٢ و كارشناس تربيت بدني و علوم ورزشي هستند و با خانم زينب احمدي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي سيد ياسين و سيد سبحان سيف افجه اي ميباشند.
 • سيد عمادالدين سيف افجه اي متولد ١٣٦٤ و مهندس عمران

ب: مرحوم سيد احمد سيف افجه اي

آن مرحوم كه در سال ١٣٨٣ فوت نمودند؛ با خانم مريم رضائي ازدواج نموده بودند كه به متاركه انجاميده بود. آن دو ٢ فرزند دارند:

 •  آقاي سيد امير سيف افجه اي. ايشان با خانم سارا صدر ازدواج نموده اند.
 • آقاي سيد ايمان سيف افجه اي. ايشان با خانم ؟ ؟ ازدواج نموده اند.

ج: خانم سيده سكينه (محبوبه) سيف افجه اي

ايشان با آقاي سيد احمد ضوئي ازدواج نمودند كه به متاركه انجاميد. اين زوج دو فرزند دارند:

 •  مرحوم سيد امير علي ضوئي
 • آقاي سيد محمد رضا ضوئي كه با خانم نكيسا ؟ ازدواج نموده است. اين دو ٢ فرزند بنامهاي سيد علي و سيد امين ضوئي دارند.

ايشان سپس با آقاي يحيي رضوان ازدواج نمودند. اين زوج داراي دو فرزند ميباشند:

 •  آقاي عبدالرحمن رضوان. ايشان با خانم ريحانه ؟ ازدواج نموده اند.
 • آقاي حسين رضوان

د: خانم سيده حبيبه (الهه) سيف افجه اي

ايشان با آقاي قدرت بقائي ازدواج نموده بودند كه به متاركه انجاميد. آن زوج داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  آقاي مرتضي بقائي. ايشان با خانم مهتاب ؟ ازدواج نموده اند و داراي يك دختر بنام آناهيد بقائي ميباشند.
 • خانم ليلا بقائي. ايشان با آقاي محمد بصيري ازدواج نموده اند و داراي يك دختر بنام خورشيد بصيري ميباشند.
 • آقاي عليرضا بقائي

خانم الهه سيف افجه اي سپس با آقاي محمد منصور ازدواج نموده اند.

ه: آقاي سيد ابراهيم سيف افجه اي

آقاي دكتر سيد ابراهيم افجه اي كه متولد ١٣٣٨ داراي درجه دكتري در رشته برق و استاد دانشگاه در رشته برق و الكترونيك ميباشند؛ با خانم آسيه ژاوه فوق ليسانس مترجمي زبان انگليسي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

 •  آقاي سيد محمد سعيد سيف افجه اي متولد ١٣٦٨ كارشناس ارشد معماري / مديريت
 • آقاي سيد امير عطا سيف افجه اي متولد ١٣٧٣ كارشناس ارشد علوم كامپيوتر

و: آقاي سيد اسمعيل سيف افجه اي

ايشان با خانم مينوش قندهاري ازدواج نموده بودند كه به متاركه انجاميد. آن دو داراي دو فرزند ميباشند:

 •  خانم سارا سادات سيف افجه اي
 • آقاي سيد دانيال سيف افجه اي
٣- مرحوم حاج سيد غلامرضا سيف افجه اي

آن مرحوم معروف به حاجاقا كوچك و از عاشقان و شعراي اهل بيت بودند.

ايشان كه متولد سال ١٣٠٤ بودند با خانم سيده صديقه فيروز آبادي متولد سال ١٣١٥ ازدواج نموده بودند. حاصل آن پيوند پنج فرزند پسر به شرح زير است:

الف: آقاي سيد حميدرضا سيف افجه اي

ايشان كه متولد سال ١٣٣٣ هستند با خانم فاطمه عطاري متولد ١٣٣٣ ازدواج نموده اند.

ب: آقاي سيد سعيد رضا سيف افجه اي

ايشان كه متولد سال ١٣٣٥ هستند با خانم سعيده صباغي متولد ١٣٤٠ ازدواج نموده اند و داراي ٤ فرزند ميباشند:

 •  آقاي سيد محمد سليم سيف افجه اي متولد سال ١٣٦١
 • خانم سيده ساره سيف افجه اي متولد ١٣٦٣
 • خانم سيده سوده افجه اي متولد ١٣٦٧ كه با آقاي ميثم شاهرخي متولد ١٣٦٥ ازدواج نموده اند.
 • آقاي سيد سالار سيف افجه اي متولد سال ١٣٧٦

ج: آقاي سيد مجيد رضا سيف افجه اي

ايشان با خانم مژگان هندي زاده متولد سال ١٣٤٦ ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زيرند:

 •  آقاي اميررضا سيف افجه اي متولد سال ١٣٧٣
 • خانم شهرزاد سيف افجه اي متولد سال ١٣٧٤

د: آقاي سيد فريد رضا سيف افجه اي

ايشان كه متولد سال ١٣٤٢ و دراي درجه دكتري در رشته داروسازي هستند با خانم سنبل شاهرخي متولد سال ١٣٤٨ ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زيرند:

 •  آقاي علي سيف افجه اي متولد سال ١٣٧٢
 • آقاي طاها سيف افجه اي متولد سال ١٣٧٩

ه- آقاي سيد وحيد رضا سيف افجه اي

ايشان كه متولد سال ١٣٥١ هستند با خانم فرشته احمدي زاده متولد ١٣٥٧ ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند:

 •  خانم عسل سيف افجه اي متولد سال ١٣٨٣

مرحوم حاج سيد غلامرضا سيف افجه اي در سال ١٣٩٩ دار فاني را ترك نمودند.

٤- مرحوم حاج سيد محمود  سيف افجه اي

آن مرحوم استاد دانشگاه و مدتي نيز سفير جمهوري اسلامي ايران در تونس بودند.

ايشان با خانم زهرا (فخري) بنكدار تهراني ازدواج نموده بودند. اين زوج داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

الف: خانم مريم سيف افجه اي

ايشان كه متولد سال ١٣٣٨ هستند با آقاي محمد رضا ابوالحلم متولد سال ١٣٣٠ ازدواج نموده اند. اين زوج داراي سه فرزند ميباشند:

 •  علي ابوالحلم متولد سال ١٣٥٩ و ليسانس كامپيوتر هستند كه با خانم فريماه وحيدي متولد سال ١٣٦١ و ليسانس كشاورزي ازدواج نموده اند. اين زوج داراي يك فرزند بنام ليلين ابوالحلم متولد سال ١٣٩٣ ميباشند.
 • زهرا ابوالحلم متولد سال ١٣٦٤و ليسانس زبان و ادبيات انگليسي هستند كه با آقاي بهنام شايسته متولد سال ١٣٥٦ و ليسانس … ازدواج نموده اند. اين زوج داراي يك فرزند بنام ياس بانو شايسته متولد سال ١٣٩٥ ميباشند.
 • امير حسين ابوالحلم متولد سال ١٣٦٦ داراي درجه كارداني كارداني.

ب: آقاي مهدي سيف افجه اي

ايشان كه متولد سال ١٣٣٩ هستند با خانم الهه فرشيد متولد سال ١٣٣٩ ازدواج نموده اند. اين زوج داراي دو فرزند ميباشند:

 •  علا سيف افجه اي متولد سال ١٣٦٨ ليسانس صنايع
 • شيرين سيف افجه اي متولد سال ١٣٧٤ ليسانس …

ج: خانم معصومه سيف افجه اي

ايشان متولد سال ١٣٤٥ و داراي ليسانس ادبيات فرانسه هستند.

ح: مرحومه حاجيه فاطمه سلطان (معروف به موچول خانم)

ايشان ابتدا با حاج سيد كاظم حيدري ازدواج نمودند. حاصل آن پيوند پنج فرزند بشرح زير بود:

الف: حاج سيد حيدر حيدري

ب: حاج سيد عبدالله حيدري

ايشان داماد دائي خود ميرزا محمد محسني بودند (حاج سيد عبدالله حيدري با مرحومه حاجيه عذرا خانم محسني ازدواج نموده بودند) و نام فاميلي شان را از حيدري به “داج خوش” تغيير دادند.

ج: حاجيه اشرف السادات حيدري

د: حاجيه فخرالسادات حيدري

ه: سيده فاطمه حيدري

ايشان با حاج علي مشايخي ازدواج نمودند. فرزندان ايشان عبارتند از:

 •  خانم فروغ زمان مشايخي كه با حاج محسن محسني (پسر سوم مرحوم حاج ميرزا محمد محسني) ازدواج نمودند.

مرحومه فاطمه سلطان محسني سپس با مرحوم حاج معصوم علي باستاني (معروف به ميرزا) ازدواج نمودند. ثمره اين پيوند سه فرزند ديگر بود:

و: آقاي حاج احمد باستاني

ز: خانم حاجيه سكينه باستاني

ح: خانم حاجيه مريم باستاني

 

ط : مرحومه حاجيه افسر محسني

 

موسسه هاي عام المنفعه تاسيس شده توسط فرزندان و نوادگان حاج حبيب الله طهراني و خانم قاضي

 

١ – مسجد محسني در خيابان وليعصر تهران (بنا شده توسط مرحوم ميرزا محمد محسني؛ فرزند حاج حبيب الله طهراني، باجناق حاج محمد موسي):

………. حاج محسن محسني (فرزند مرحوم ميرزا محمد محسني) دو قطعه زمين ٤٠٠ متري را در كوچه پيروز منشعب از خيابان وليعصر از پدر و برادر بزرگش (حاج جواد آقا) ميخرد. در روز محضر؛ پدر از او ميخواهد كه از آن ٨٠٠ متر زمين ٢٠٠ مترش را به او بدهد تا در آن مسجدي بسازد ……….

داستان وقف زمين و ساخت اين مسجد را از زبان جناب آقاي محسن محسني (نوهِ حاج ميرزا علي محسني؛ برادرِ مرحوم ميرزا محمد محسني) و از طريق فايل صوتي زير بشنويد:

ضمناً ایشان دو مسجد دیگر هم در تهرانسر و اصفهان بنا نموده اند.

٢ – خانه بهداشت روستاي جلالان

درمانگاهی در روستای جلالان از توابع محروم شهرستان زابل (استان سیستان و بلوچستان)، به‌ یادبود حاجیه خانم فیروزآبادی و زنده‌یاد دوشیزه دینا محسنی‌ بنا گردید.

مرحوم حاج میرزا محمد محسنی در زمان حیات خود سه مسجد محسنی بنا نمودند که پس از اتمام و افتتاح مساجد مذکور، به پیشنهاد تعدادی از اقوام و دوستان که معتقد بودند ابتدا باید بدن سالم باشد تا نمازگزار بتواند برای اقامه نماز به مسجد برود تصمیم گرفتند ساخت درمانگاهی بویژه برای افراد کم‌درآمد را در نقاط محروم در اولویت بعدی قرار دهند.

پس از درگذشت دوشیزه دینا محسنی در سال ۱۳۶۵ حاج میرزا محمد، پنج سال در قید حیات بودند و در این پنج سال به فرزند ارشد خود، حاج جواد آقای محسنی توصیه کردند ساخت یک باب درمانگاه را ترجیحا در مناطق محروم به یاد دخترشان مد نظر قرار دهد؛ منتها در آن زمان این روش مرسوم نبود که دولت یا دانشگاه‌های علوم پزشکی پس از ساخت درمانگاه، اداره و تجهیز آن را بر عهده گیرند، بلکه شخص واقف یا خیّر باید شخصا کلیه امور اداری، اجرایی و بیمه‌ای اعم از استخدام پرسنل، خرید وسایل مورد نیاز و اداره درمانگاه و غیره را مدیریت کند، با این حال مرحوم حاج میرزا محمد و فرزندشان آقا جواد محسنی قضیه را دنبال نموده ولی به دلایل فوق و چند دلیل دیگر، انجام این کار میسر نشد.

پس از انتخاب جناب مهندس حاج اصغر آقای محسنی به عنوان متولی منزل موقوفه واقع در خیابان پامنار، چون ایشان در جریان امر قرار داشت و موضوع ساخت درمانگاه را به خاطر سپرده بود، پدرِ بزرگوارشان را تشویق کرد تا در وقف‌نامه قید گردد که از محل درآمد موقوفه، ساخت حداقل یک درمانگاه و یا خانه سالمندان برای درمان و نگهداری محرومان و افراد کم‌درآمد در نظر گرفته شود تا در اولین فرصت و از محل درآمد آنجا هر دو خواسته واقف یعنی ساخت درمانگاه و نامگذاری آن به نام دوشیزه دینا محسنی به انجام رسد.

علت نامگذاری این درمانگاه به نام همسر واقف مرحومه زهرابیگم فیروزآبادی (خانم‌آغا) نیز زنده‌ نگهداشتن نام ایشان بوده است.

اینک که پروژه ساختمان بهداشت زابل با مشارکت درآمد موقوفه و هزینه شخصی متولی محترم به‌صورت (۵۰-۵۰) انجام و تحویل دانشگاه علوم پزشکی گردیده است، ایشان در نظر دارند دو باب درمانگاه، یکی به‌نام و یادبود ۴ دختر واقف (خواهران خود) و دومی به ‌نام و یاد ۶ فرزند ذکور مرحوم حاج میرزا محمد محسنی ترجیحا در مناطق محروم استان تهران بنا نماید که امید می‌رود ایشان در این کار خیر موفق باشند.  پس از درگذشت حاج میرزا محمد، مرحوم حاج‌ آقا جواد محسنی به عنوان متولی مسجد محسنی تهرانسرنسبت به توسعه شبستان و کاشی‌کاری محراب، ساخت گلدسته‌‌ی نمای ورودی، ساخت آشپزخانه بزرگ و تکمیل و بازسازی سرویس‌های بهداشتی، در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، با نیت باقیات و صالحات برای‌ پدر و مادر و دخترشان اهتمام ورزید.

٣ – هيئت مذهبي زائران كربلا كه يكي از بانيان اصلي آن مرحوم حاج سيد ابوالحسن سيف افجه اي؛ همسر بتول خانم هستند. بتول خانم دختر حاج حبيب الله طهراني (باجناق حاج محمد موسي تاجر طهراني) ميباشند. باني ديگر اين هيئت حاج محمد حسن ابوالحسني فرزند يكي ديگر از باجناقهاي حاج محمد موسي تاجر طهراني و نفر موثر بعدي حاج محمد تقي قندي (نوه حاج محمد موسي) بوده است.

اين هيئت در سال ١٣٠٧ خورشيدي به همت حاج ابوالحسن سيف افجه اي (و با همراهي حاج سيد عباس افجه اي، حاج محمد حسن ابوالحسني ، حاج محمد تقي قناد تهراني و تني چند از همراهانشان) در كربلا پايه گذاري گرديد.

داستان تاسيس هيئت زائران كربلا

آدرس هیئت زائرین کربلا پائین تر از چهار راه سرچشمه، دست راست مقابل قنادی بهار داخل اولین کوچه (سنجري) ميباشد و هنوز بروال قبل، همه ساله مراسم عزاداري در اين هيئت بر گزار ميشود.

 

عكسهاي قديمي:

 

موقعيت فعلي كوچه عنابيها (محل زندگي مرحوم حاج حبيب الله طهراني و فرزندانشان)
موقعيت فعلي منزل ميرزا محمد محسني در كوچه عنابيها

عکس منزل مرحوم حاج میرزا محمد محسنی واقع در كوچه عنابيها در پامنار که از پشت بام سرای محسنی گرفته شده است.

 

 

خاطرات اقوام از حاج حبيب الله طهراني، فرزندان و نوادگان ايشان از خانم قاضي:

 

١ – خاطرات جناب حاج كاظم محسني:

در باره منزل حاج حبيب الله طهراني

 

در مورد سفر به عراق دریافت

 

٢ – خانم عذرا پاكنهاد:

درسالهای قبل که من حدود پنج ویا شش سال داشتم بیاد می آورم که حاج آقا بزرگ طهرانی می آمدند در منزل حاج میرزا محمد محسنی که عموی مادرم (از مادر جدا واز پدر یکی) بودند ودر آنجا چند روزی میماندند وخیلی ها به دیدن ایشون می آمدند. لازم به ذکراست که حاج میرزا محمد محسنی (عموی مادرم) داماد بزرگ ایت الله فیروز آبادی رحمه الله بودندودر کوچه ما منزل داشتند و سه خانواده دایی هام وپسر عموی مادرم ‌و بعضی از اقوام دور تر در این کوچه منزل داشتند واسم این کوچه عنابیها بود که بعدا بنام کوی محسنی شد بدلیل اینکه خانواده های محسنی بیشتر از کسان دیگر بودند در روز های عید غدیر آیت الله حاج سيد رضا فیروز آبادی می آمدند منزل حاج عمو؛ ماهم ازدست ایشون یک ریالی نو می گرفتیم ‌و کلی ذوق میکردیم.

خطاب به خانم معصومه ( افسر) محسني فرزند هشتم ميرزا محمد محسني و خانم سيده زهرا فيروز آبادي. سلام. امید وارم که حالتون خوب باشد خیلی خوش آمدید به گروه خاندان حاج موسی تهرانی اینقدر خاطرات زیادی از آن مو قع ها داریم که ممکنه هرشب یکی را تعریف کنیم شاید یکسال طول بکشد وکل فامیل هم یادشان بیاید و تعریف کنند مثلا جشن عقد خواهرم در منزل شما (یا بهتر بگویم حاج عمو) بود که به دیوار های حیاط قالیچه و روی آن لامپ های رنگی آویزان کرده بودند ‌و جشن عروسی خودم هم در همانجا بود.

٣ – آقاي وحيد محسني:

خدا حاج میرزا محمد محسنی را رحمت کند خیلی مرد متدین و نازنینی بود. سالها به همراه برادرم در سرای امیر ، ایشان رابه همراه فرزندشان (حاج محسن آقای محسنی) که در همسایگی حجره ما بودند زیارت میکردیم. صورت مهربان و نورانی ایشان همیشه در خاطر ما نقش بسته است. یادشان گرامی باد.