حاج احمد علي حاج موسي فرزند سوم حاج محمد علي طهراني و حاجيه بلقيس النگ طهراني باستناد شواهد؛ متولد سال ١٢٦٧ خورشيدي ميباشند. ايشان تا آخر عمر ازدواج نکردند و در اوايل دهه چهل شمسی در کاروانسرای حاج محمد علی واقع در بازار چهلتن كه ملک پدریشان بود (و هم اكنون نيز جزئي از موقوفات مرحوم حاج محمد علي طهراني است)، فوت نمودند.

مزارشان در آرامستان “قبرستان نو” قم در کنار مزار حاج میرزا حاج اقا حاجي موسي (برادر كوچكترشان كه در سال ١٣٢٧ فوت كرده بودند) می باشد.