حاجيه معصومه حاج موسي فرزند چهارم حاج محمد علي طهراني و حاجيه بلقيس اُلنگ طهراني بودند.

تولد:

ايشان متولد سال …. خورشيدي ميباشند.

شرح زندگي:

ايشان با مرحوم حاج محمد اُلنگ طهرانی (واقف مسجد سلمان واقع در خیابان شهباز كه يكي از اقوام مادرشان بودند)، ازدواج نمودند.

مرحوم حاج محمد اُلنگ (يخچالي)

وفات:

ايشان در تاريخ ٢٠ بهمن ماه سال ١٣٤٤خورشيدي  فوت نمودند و مزارشان در آرامگاه خانوادگي يخچالي تهراني در آرامستان شيخ عبدالكريم در شهر قم  قرار دارد. همسر ايشان ( مرحوم حاج محمد اُلنگ) نيز در تاريخ ٢٧ ارديبهشت سال ١٣٢٧ خورشيدي فوت نمودند و مزارشان در همان آرامگاه خانوادگي قرار دارد.

 

فرزندان و نوادگان حاجيه معصومه حاج موسي:

مرحومه معصومه خانم حاج موسي داراي چهار پسر و سه دختر ميباشند. بعد ها، پسرها نام فاميل خود را به “درریز” تغيير دادند ولي پسر اول و دختر ها نام فاميل پدرشان (اُلنگ طهراني)  را حفظ نمودند.

١- مرحوم محسن اُلنگ طهراني

آن مرحوم با مرحومه عصمت دباغ ازدواج نموده بودند. حاصل آن وصلت شش فرزند بشرح زير است:

الف: آقاي رحيم اُلنگ طهراني
ب: آقاي حسن اُلنگ طهراني

ايشان با خانم فهيمه سربها ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح ازير ميباشند:

 •  آقاي محمد حسين اُلنگ طهراني
 • آقاي محمد علي اُلنگ طهراني
 • خانم زهرا اُلنگ طهراني
ج: خانم پري اُلنگ طهراني

ايشان با آقاي اسماعيل فرازنده ازدواج نموده اند و داراي پنج فرزند بشرح زير ميباشند:

 • آقاي حسن فرازنده
 • آقاي جواد فرازنده
 • آقاي مهدي فرازنده
 • خانم افسانه فرازنده
 • خانم اعظم فرازنده
د: خانم قدسي اُلنگ طهراني

ايشان با پسر عمه خود؛ آقاي حسين عليني ( فرزند خانم فاطمه اُلنگ طهراني) ازدواج نموده اند و داراي شش فرزند ميباشند:

 • خانم  منيژه عليني
 • خانم ليدا عليني
 • خانم لادن عليني
 • خانم نفيسه عليني
 • خانم معصومه عليني
 • خانم فرزانه عليني
ه: خانم فاطمه (بانو) اُلنگ طهراني

ايشان با آقاي احمد نگوئي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  آقاي محمد نگوئي
 • خانم آيدا نگوئي
و: خانم سهيلا اُلنگ طهراني

 

٢ – مرحوم مصطفي دُرريز

آن مرحوم با مرحومه بتول (فروغ اعظم) عصار پور ازدواج نموده بودند. حاصل ازدواج ايندو سه فرزند بشرح زير است:

الف: آقاي محمود دُرريز
ب: مرحومه فاطمه (محبوبه) دُرريز

آن مرحومه با آقاي احمد شهبازي ازدواج نموده بودند. آن دو داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  آقاي علي شهبازي
 • آقاي شهاب شهبازي

مرحومه فاطمه درريز در تاريخ اول فروردين ماه سال ١٤٠٠ خورشيدي در اثر بيماري سرطان دار فاني را ترك نمود.

ج: خانم نيره (مهري) دُرريز

مزار مرحوم حاج مصطفي دُرريز، مرحومه فروغ اعظم عصار پور و مرحومه فاطمه دُرريز در آرامستان “ابن بابويه” قرار دارد.

 

٣ – مرحوم علي احمد دُرريز

ايشان با مرحومه عذرا عليني ازدواج نموده بودند. حاصل اين پيوند پنج فرزند بشرح زير است:

الف: خانم شمسي درريز
ب: آقاي علي اصغر درريز

ايشان با خانم شعله فاضلي ازدواج نموده اند

ج: آقاي علي درريز

ايشان با خانم آذر ؟ ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند:

 •  خانم الهام درريز
د: آقاي حميد درريز
ه: آقاي مجيد درريز

 

٤- مرحوم مرتضي دُرريز

آن مرحوم با خانم وجيهه سادات ايزد ازدواج نموده بودند. آندو داراي پنج فرزند بشرح زير ميباشند:

الف: آقاي محمد درريز

ايشان با خانم ؟ انواري ازدواج نموده اند

ب: آقاي مجيد درريز
ج: مرحومه فاطمه (مهناز) درريز
د: خانم زهرا (مينو) درريز
ه: خانم مينا درريز

ايشان با آقاي مجيد محمدي ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  خانم ملينا محمدي
٥ – مرحومه خانم بالا (فاطمه) اُُلنگ طهراني

مرحومه فاطمه اُلنگ طهراني ابتدا با مرحوم محمد مثقالي ازدواج نموده بودند. حاصل آن پيوند يك فرزند بشرح زير بود:

الف: مرحومه فخري مثقالي

آن مرحومه با آقاي رضا صادقي ازدواج نموده بودند. آندو داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 •    آقاي محمد صادقي
 •    خانم فهيمه صادقي
 •    شهيد علي صادقي

سپس، مرحومه خانم بالا (فاطمه) اُلنگ طهراني با مرحوم عبدالله عليني ازدواج نموده بودند. آندو داراي چهار فرزند بشرح زير ميباشند:

ب: آقاي حسين علّيني

ايشان با دختر دائي خود؛ خانم قدسي اُلنگ طهراني (فرزند آقاي محسن اولنگ طهراني)  ازدواج نموده اند و داراي شش دختر بشرح مذكور در بخش همسرشان ميباشند.

ج: آقاي هادي علّيني

ايشان با خانم افتخار سادات  ميرهادي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 • آقاي حميد علّيني
 • آقاي سعيد علّيني
 • آقاي بابك علّيني
د: آقاي اكبر علّيني

ايشان با خانم مهين وحدتي ازدواج نموده اند و داراي چهار فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  آقاي رضا علّيني
 •  خانم شيوا علّيني
 • خانم سميرا علّيني
 • خانم هليا علّيني
ه: خانم مليحه علّيني

ايشان با آقاي محمد علي ايرانپور ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 • آقاي عليرضا ايرانپور
 • خانم پرستو ايرانپور
 •  آقاي وحيد ايرانپور
٦- مرحومه زهرا (بلور) اُلنگ طهراني

آن مرحومه با مرحوم غلامرضا اُلنگ (فرزند حاج شعبانعلي اُلنگ يخچالي و حاجيه طلعت خانم) ازدواج نموده بودند و داراي پنج فرزند بشرح زير ميباشند:

الف: موحوم محمد علي اًلنگ

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 4BA4E879-05B7-4E3D-9627-87899A7C76BF-e1599724826718.jpeg می‌باشد

آن مرحوم با خانم ليلي طهراني ازدواج نموده بودند. ايند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 • خانم مريم اُلنگ
 • آقاي محمد اُلنگ
 • خانم مينا اُلنگ

مرحوم حاج محمد علي النگ در تاريخ ١٣٩٩/٦/١٩ دار فاني را وداع نمودند. مزار ايشان در قطعه ٣١٦ آرامستان بهشت زهرا قرار دارد.

ب: آقاي محمد حسين اُلنگ

ايشان با خانم سوسن ايزد (نبيره حاجيه خاور سلطان) ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 • آقاي حميد رضا اُلنگ
 • آقاي سعيد اُلنگ
 • خانم معصومه (شيرين) اًلنگ
ج: مرحومه هاجر (اقدس) اُلنگ

آن مرحومه در تاريخ ٧ ارديبشت ١٤٠١ دار فاني را وداع نمودند. مزار ايشان در آرامستان ” بهشت زهرا” قطعه ٢٢٨، رديف ٩٨، شماره ٣٣ قرار دارد.

 

د: خانم صديقه (اعظم) اًلنگ

ايشان با آقاي حسن (كيوان) شكوهي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  خانم فاطمه سادات شكوهي كه با آقاي روح الله نجف نيا ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام آقاي محمد حسين نجف نيا ميباشند.
 • خانم زهرا سادات ( مونا) شكوهي كه با آقاي صادق خلج مؤذن ازدواج نموده اند.
ه: مرحومه خانم طاهره (سرور) اُلنگ

خانم طاهره النگ در تاریخ 6 مهر 1402 فوت نموده و در بهشت زهرا دفن گردیدند.

 

٧- مرحومه خديجه (حوری ) اُلنگ طهراني

آن مرحومه كه متولد ٩ ارديبهشت سال ١٣٠٥ خورشيدي بودند با مرحوم عبدالله رضوي ازدواج نموده بودند. آندو داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

الف: آقاي امير حسين رضوي

ايشان كه متولد ٣ ارديبهشت ١٣٣٤ هستند در تاريخ ١٦ آذر ١٣٦٣ با خانم مهرناز مهر پسند ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند:

 • آقاي احسان رضوي متولد ٢٤ شهريور ١٣٦٥
 • خانم ياسمن رضوي متولد ٩ اسفند ١٣٧٦
ب: خانم فاطمه رضوي

ايشان كه متولد ٢١ ارديبهشت ١٣٣٨ هستند در تاريخ ١٥ مرداد ١٣٦١ با آقاي محسن افشار (متولد ١٠ مرداد ١٣٣٢) ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند:

 • خانم پريسا افشار كه متولد ٤ تير ١٣٦٦ و كارشناس مترجمي زبان فرانسه هستند در تاريخ ٢٤ مرداد ١٣٩٥ با آقاي عليرضا معماريان ( متولد ٥ دي ١٣٥٩) و كارشناس حقوق و مديريت بازرگاني ازدواج نموده اند. اين زوج داراي يك فرزند بنام آقاي امير حسين معماريان متولد ٢٥ آذر ١٣٩٩ ميباشند.
 •  آقاي حميد افشار متولد ٨ بهمن ١٣٦٨، كارشناس ارشد مهندسي مكانيك
ج:  آقاي حسن رضوي

ايشان كه متولد ٢٨ بهمن ١٣٤٢ هستند در تاريخ ٦ شهريور ١٣٧٧ با خانم فهيمه زمردي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند:

 • آقاي عليرضا رضوي متولد ٢٥ آذر ١٣٧٨
 • خانم نيلوفر رضوي متولد ٣١ تير ١٣٨٢

 

مرحومه خديجه (حوري) اُلنگ طهراني در تاريخ ٤ مهر ١٤٠٠ دار فاني را ترك نمودند. مزار ايشان در آرامستان  “بهشت زهرا” قطعه ۳۰۷ ردیف ۱۸۴ شماره ۱۰ قرار دارد.

همسر ايشان (مرحوم حاج عبدالله رضوي) كه متولد سال ١٢٩٩ بودند در تاريخ ٥ خرداد سال ١٣٦٣ برحمت خدا رفتند و مزارشان در آرامگاه خانوادگي “يخچالي” در آرامستان آشيخ عبدالكريم در قم قرار دارد.