مرحومه مغفوره حاجيه عذرا

مرحومه مغفوره حاجيه عذرا

حاجيه عذرا خانم فرزند نهم حاج محمد موسي تاجر طهراني و دختر چهارم وي از زهرا خانم (همسر دوم ايشان) ميباشند.

تولد:

ايشان به تخمين متولد حدود سال ١٢٦٥ خورشيدي ميباشد.

شرح زندگي:

حاجيه عذرا خانم كه در موقع فوت مرحوم پدرشان (سال ١٢٧٣ خورشيدي) طفل خردسالي بوده اند، در عنفوان جواني با آقاي حاج عبدالله كربلايي (معروف به كلباجي) ازدواج نمودند.

image

مرحوم عبدالله كلباجي (همسر حاجيه عذرا خانم)

 

وفات:

ايشان در تاريخ ١٥ آذر سال ١٣٢٧خورشيدي و در حدود سن ٧٢ سالگي فوت نمودند و مزارشان در آرامستان “شیخ عبدالکریم” شهر قم و در مقبره خانوادگي حاج محمد النگ طهراني “یخچالی”  قرار دارد.

 

فرزندان و نوه هاي حاجيه عذرا خانم:

حاصل پيوند حاجيه عذرا خانم و كربلائي حاجي خباز طهراني (معروف به حاج عبدالله كلباجي) سه فرزند (دو دختر و يك پسر) بود. در موقع اجباري شدن گرفتن شناسنامه، دختر اول ايشان، نام فاميل همسرش “آقا مهدي قمصري” و بقيه ايشان نام فاميل “يزداني پورفرد” را براي خود انتخاب نمودند.

فرزندان حاجيه عذرا خانم عمه زاده هاي فرزندان حاج محمد علي، حاج محمد كاظم و حاج عليرضا و خاله زاده هاي فرزندان حاجيه خاور، حاجيه مريم، حاجيه عاليه و حاجيه شهر بانو مياشند.

١- مرحومه مرضيه آقا مهدي قمصري:

مرحومه مرضيه آقا مهدي قمصري

مرضيه خانم كه متولد سال ١٢٨١ خورشيدي ميباشند با آقاي غلامحسين “آقا مهدي قمصري”  ازدواج نمودند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

الف: مرحوم اكبر آقا مهدي قمصري
ب: مرحومه عذرا (شمسي)  آقا مهدي قمصري
ج: مرحومه بتول (بدرالملوك)  آقا مهدي قمصري

خانم مرضيه آقا مهدي قمصري در تاريخ سي و يكم خرداد ماه سال  ١٣٥٨ خورشيدي فوت نمودند.

٢- مرحوم حسين يزداني پور فرد:

حسين يزداني پورفرد

ايشان كه متولد سال ١٢٨٥ خورشيدي بودند از ازدواج اولشان با خانم فخر الملوك مخزني داراي پنج فرزند بشرح زير ميباشند:

الف: آقاي احمد يزدان پور فرد
ب: خانم پري يزدان پور فرد
ج: آقاي علي يزدان پور فرد
د: خانم مهين (بهاره) يزداني پور فرد
ه: آقاي رضا يزداني پور فرد

نام فاميل سه فرزند اول ايشان “يزدان پور فرد” است.

ايشان پس از فوت همسر اولشان؛ از ادواج دوم خود كه در سال ١٣٤٢ با نوه خاله شان، خانم اقدس (اشرف) قندي دختر مرحوم حاج محمد تقي قندي (نوه حاجيه عاليه خانم) بوقوع پيوست، داراي دو فرزند دختر بشرح زير ميباشند:

و: خانم زهرا (نيلوفر) يزداني پور فرد
ز: خانم لي لي يزداني پور فرد

آقاي حسين يزداني پور فرد روز دوم فروردين سال ١٣٧٦ خورشيدي فوت نمودند.

٣- مرحومه كبري يزداني پور فرد:

ايشان با آقاي محمد حقيقي پناه ازدواج نمودند كه حاصل اين پيوند پنج فرزند بشرح زير است:

الف: خانم فروغ حقيقي پناه
ب: خانم شكوه حقيقي پناه
ج: آقاي عليرضا حقيقي پناه
د:آقاي عبدالرضا حقيقي پناه
ه: آقاي حميد رضا حقيقي پناه