مرحومه حاجيه شهر بانو خانم، دختر سوم حاج محمد موسي تاجر طهراني از زهرا خانم (همسر دوم ايشان) و فرزند هشتم حاج محمد موسي تاجر طهراني ميباشد.

تولد:

ايشان به تخمين متولد سال ١٢٦٠ خورشيدي است.

شرح زندگي:

در زمان فوت مرحوم پدرشان (سال ١٢٧٣خورشيدي) گرچه در اسناد باقيمانده؛ از ايشان بعنوان صبيه كبيره متوفي (از نظر شرعي) نام برده شده است ولي هنوز ازدواج ننموده و مجرد بوده اند.

مرحومه شهربانو خانم با مرحوم “حاج علي اكبر” ازدواج نموده بودند.

مرحوم حاج علي اكبر

مرحوم حاج علي اكبر

وفات:

ايشان در تاريخ …..   با دار فاني وداع نمودند و مزارشان در آرامستان      ……. قرار دارد.

تنها فرزند و نوه هاي حاجيه شهربانو خانم:

از كودكان متولد شده حاصل از ازدواج حاجيه شهربانو و حاج علي اكبر، تنها فرزند آخر يعني “حاج ميرزا عباسعلي” باقي ماند و بقيه در سنين كودكي از دنيا رفتند. او در موقع اجباري شدن گرفتن شناسنامه، نام فاميل “قندي” را براي خود، انتخاب نمود.

مرحوم مغفور حاج ميرزا عباسعلي قندي

مرحوم حاج ميرزا عباسعلي قندي

حاج ميرزا عباسعلي قندي

ايشان با دختر دايي خود، مرحومه موچول خانم قندي (كه پنجمين فرزند مرحوم حاج عليرضا قندي) بودند، ازدواج كردند.

مرحوم حاج عباسعلی قندي و مرحومه موچول خانم قندي كه هر دو نوه هاي حاج محمد موسي بودند، صاحب سه فرزند شدند:

١-آقاي علی قندي
٢-خانم زهرا قندي
٣-آقاي عبدالمجید قندي