مرحومه مغفوره خانم معصومه قندي

مرحومه مغفوره خانم معصومه قندي

ولادت
مرحومه مغفوره معصومه خانم قندي نهمين فرزند حاج محمد كاظم قندي و پنجمين دختر ايشان هستند.
براي تولد وي، مرحوم پدرشان در پشت جلد كلام الله مجيد شرح زير را مرقوم داشته اند:
” تولد معصومه در تاريخ ذيقعده ١٣٢٤”
لذا با تبديل تاريخ قمري فوق به خورشيدي، مرحومه مغفوره معصومه خانم قندي متولد ديماه سال ١٢٨٥خورشيدي ميباشند.

زمان تولد ايشان حدود يكصد و ده سال قبل و همزمان با فوت مظفر الدين شاه (١٤ دي ١٢٨٥) و تاجگذاري محمد علي شاه (٢٨ دي ١٢٨٥)، بترتيب پنجمين و ششمين شاهان سلسله قاجار بوده است.

زندگينامه
ايشان در تاريخ پنجم ارديبهشت ماه ١٣٠٦با مرحوم غلامرضا مومنون متولد سال ١٢٧١ خورشيدي ازدواج نمودند و در محله آبمنگل اقامت داشتند.

مرحوم غلامرضا مومنون

مرحوم غلامرضا مومنون

حاصل اين وصلت سه پسر و يك دختر بنامهاي آقاي محمد تقي مومنون، آقاي مهدي (ناصر) مومنون، خانم نزهت مومنون و آقاي محسن مومنون بود.

از آخرين عكسهاي حاجيه معصومه قندي

از آخرين عكسهاي حاجيه معصومه قندي

از آخرين عكسهاي حاج غلامرضا مومنون

از آخرين عكسهاي حاج غلامرضا مومنون


وفات
مرحوم غلامرضا مومنون در تاريخ دهم اسفند ماه سال ١٣٣٥ خورشيدي فوت نمودند و در قبرستان آشيخ روبروي بارگاه حضرت معصومه مدفونند.
مرحومه معصومه خانم قندي نيز در تاريخ يازدهم بهمن ماه سال ١٣٥٧ خورشيدي در سن ٧٢سالگي فوت نمودند كه در قطعه ٨٢ “بهشت زهرا” تهران مدفونند.

فرزندان و نواده مرحومه معصومه قندي

الف: مرحوم محمد تقي مومنون

image
مرحوم محمد تقی مومنون متولد سال ١٣٠٨ خورشيدي ومتوفي در سال ١٣٩٤ خورشيدي هستند.
شرح كامل فعاليت ورزشي ايشان در بخش مفاخر ورزشي همين سايت آمده است.
وي با مرحوم زهرا سادات تهامی (افسر سادات) ازدواج نمودند. ايندو داراي پنج فرزند بشرح زير ميباشند:
خانم مهناز مومنون، خانم مهدیه مومنون، آقاي احمد مومنون، آقاي امیر حسین مومنون و آقاي مهرداد مومنون

١-خانم فاطمه (مهناز) مومنون همسر آقاي محمود ملک محمد هستند و دارای دو فرزند بشرح زير ميباشند:
 خانم بهناز ملك محمد كه با آقاي علي محمودي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشد
o خانم سارا محمودي
o آقاي سينا محمودي
 آقاي بهزاد ملك محمد كه با خانم سپيده هژبر ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام
o آقاي بهراد ملك محمد ميباشند

٢- خانم مهدیه مومنون که در شهر ساری ساکنند همسر آقاي علی نامدار هستند و دارای سه فرزند بشرح زيرند:
 خانم مریم نامدار كه با آقاي مهران نجفي ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند است
o آقاي نيكان نجفي
 آقاي محمد رضا نامدار
 آقاي حمید رضا نامدار كه با خانم مهرآسا موسوي ازدواج نموده اند

٣- آقاي احمد مومنون با خانم طناز افشار ازدواج نموده اند. ايندو دارای یک فرزند ميباشند
 آقاي علی مومنون

٤-آقاي امیر حسین مومنون با خانم سیده مریم حدادی ازدواج نموده اند و دارای دو فرزند بشرح زير ميباشند:
 آقاي عرشیا مومنون
 آقاي بهنیا مومنون

٥- آقاي اصغر (مهرداد) مومنون با خانم آتنا شالباف ازدواج نموده اند و دارای یک فرزند ميباشد
 آقاي تکین مومنون

ب: مرحوم مهدي ( ناصر) مومنون

image
ايشان كه با خانم منيره معمار ازدواج نمودند داراي سه فرزند بودند. مرحوم ناصر مومنون در سال ١٣٥٧ در جاده كرج دچار تصادف شدند و صدمات زيادي از بابت اين تصادف به ايشان وارد شد. وي در تاريخ ۴ اسفند ۸۷ به در گاه حضرت حق شتافت.

فرزندان ايشان بنام آقاي مرتضي مومنون، خانم منظرمومنون و خانم عهديه مومنون ميباشند.
١-آقاي مرتضي مومنون با خانم نسرين ازدواج نموده اند و داراي دو پسر بشرح زير دارند:
 آقاي مهدي مومنون
 آقاي محمد صادق مومنون
٢-خانم منظر مومنون با آقاي عليرضا جنتيان ازدواج نموداند و داراي دو دختر بشرح زيرند:
 خانم فرشته جنتيان
 خانم زهرا جنتيان
٣-خانم عهديه مومنون با آقاي محسن زارعي ازدواج نمودند و داراي دو دختر بشرح زيرند
 خانم مرضيه زارعي
 خانم مهتاب زارعي

ج: حاجيه خانم نزهت مومنون

image
حاجيه خانم نزهت مومنون با آقاي صادق پاكفر ازدواج نمودند كه حاصل اين پيوند ٥ فرزند به ترتیب زير است:
١- آقاي محمد (داریوش) پاک فر
ايشان با خانم فيروزه اخوت ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند
 خانم پانته آ پاكفركه با آقاي شهاب شاه علي ازدواج نموده اند
 آقاي خشايار پاكفر

٢- آقاي مجيد (کوروش) پاک فر
ايشان با خانم زهرا ملك پور ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند
 آقاي كيوان پاكفر
 خانم فوژان پاكفر
شرح كامل فعاليت نظامي ايشان در بخش مفاخر نظامي همين سايت آمده است.

٣- خانم محبوبه پاک فر
ايشان با آقاي منصور دادخواهي ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند
 خانم پارميدا دادخواهي
٤- آقاي محمد رضا (کاوس) پاک فر
ايشان با خانم رضوان بنكدار ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند
 آقاي سياوش پاكفر
 خانم عسل پاكفر
٥- خانم مهدخت پاک فر
ايشان با آقاي بهنام غني ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند
 آقاي بهراد غني
 خانم مهگل غني

د: مرحوم محسن مومنون

image
ايشان با خانم شهين پور فلاح ازدواج نمودند و داراي دو فرزند بنام شهرام مومنون و شبنم مومنون ميباشند.
١-خانم شبنم مومنون با آقاي مهرداد اصغري ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند
 خانم رها اصغري
 خانم صبا اصغري
٢- آقاي شهرام مومنون با خانم مونا ده شيد ازدواج نموده اتد و داراي يك فرزند ميباشند
 خانم حنا مومنون

وي كه متولد بيستم شهريور ١٣٢٠ بودند در ١١ تير ماه ١٣٩٤ دارفاني را ترك كردند و در جوار مادر و خاله عزيزشان در قطعه ٨٢ “بهشت زهرا” تهران مدفونند .