حاجيه كبري يزداني پورفرد فرزند آخر حاجيه عذرا خانم و  حاج عبدالله كربلائي ميباشند.

تولد:

ايشان متولد سال … خورشيدي ميباشند.

شرخ زندگي:

آن مرحومه با مرحوم محمد حقيقي پناه ازدواج نموده بودند كه حاصل آن پيوند پنج فرزند است.

وفات:

آن مرحومه در تاريخ … دار فاني را وداع نمودند و مزارشان در آرامستان … قرار دارد. همسرشان (مرحوم محمد حقيقي پناه) نيز در تاريخ …. فوت نمودند و مزارشان در آرامستان … قرار دارد.

فرزندان و نوادگان حاجيه كبري يزداني پورفرد:

الف: خانم فروغ حقيقي پناه

ايشان با آقاي مجتبي سلماسي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند ميباشند:

١- آقاي امير سلماسي

كه با خانم نگين ؟ ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي شيما و علي سلماسي ميباشند.

٢- آقاي حامد سلماسي

كه با خانم طاهره سيدين ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند.

٣- آقاي محمود سلماسي

كه با خانم زهره هاشمي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند.

ب: خانم شكوه حقيقي پناه

ايشان با آقاي حسن نيكزاد ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

١- خانم مريم نيكزاد

كه با آقاي محمد قاسمي ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام شايان قاسمي ميباشند.

٢- خانم لادن نيكزاد

كه با آقاي علي اصغر يميني ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي آرين و ياسمن يميني ميباشند.

٣- آقاي رضا نيكزاد

كه با خانم هديه هدايتي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي رايان و تيانا نيكزاد ميباشند.

ج: آقاي عليرضا حقيقي پناه
د: آقاي عبدالرضا حقيقي پناه
ه: آقاي حميد رضا حقيقي پناه