الف: حاجيه فاطمه خانم

نام همسر اول حاج محمد موسي تاجر طهراني، حاجيه “فاطمه خانم” ميباشد كه نوه دختري حاج محمد محسن طهراني بوده اند.

شجره:

فاطمه خانم دختر حاج محمد كاظم و حاجيه ام سلمه (دختر حاج محمد محسن طهراني) است.

بر اساس شجره نامه تنظيمي حاج آقا بزرگ طهراني (تصوير زير)، حاج محمد محسن طهراني چندين فرزند داشته اند:
خديجه خانم، اُمِ سلمه خانم ،سكينه سلطان خانم، خاتون جان خانم، حاج محمد رضا، حاج محمد امين و …
اُمِ سلمه خانم دختر دوم حاج محمد محسن طهراني دو بار ازدواج كردند و از اين دو ازدواج هشت دختر داشتند:
ازدواج اول ايشان با حاج محمد كاظم بوده است. فرزندان ايندو عبارتند از: فاطمه، معصومه و شاه جهان
ازدواج دوم ايشان با حاج محمد اسماعيل بوده است. فرزندان ايندو عبارتند از: طوبي، ماه سلطان، زهرا سلطان، آسيه و گوهر سلطان.

نام همسران ٥ تن از دختران خانم ام سلمه مشخص است:

– فرزند اول بنام فاطمه؛ همسر حاج محمد موسي تاجر طهراني

– فرزند دوم بنام معصومه؛ همسر آقا محمد موسي تاجر

– فرزند ششم بنام زهرا سلطان؛ همسر حاج حبيب الله طهراني

– فرزند هفتم بنام آسيه؛ همسر حاج محمود بنكدار

– فرزند هشتم بنام گوهر سلطان؛ همسر حاج محمد كريم

لذا حاج محمد موسي تاجر طهراني، آقا محمد موسيِ تاجر، حاج حبيب الله طهراني ، حاج محمود بنكدار و حاج محمد كريم همگي داماد هاي ام سلمه خانم و باجناق هاي يكديگر بوده اند و فرزندان آنها همگي پسر خاله ها و دختر خاله هاي يكديگر بوده اند.

از آنجا كه در ايام قديم، ازدواج هاي فاميلي  بسيار رواج داشته است تعداد زيادي از نوه ها و نتيجه هاي ام سلمه خانم نيز با يكديگر ازدواج نموده اند.

image

بخشي از شجره نامه تنظيمي حاج آقا بزرگ طهراني كه اين بخش؛ مربوط به ام سلمه خانم (دختر دوم حاج محمد محسن طهراني)، فرزندان و نواده هاي ايشان است.

كل این شجره نامه، به خط حاج آقا بزرگ تهرانی از علمای مشهور و صاحب کتاب ارزشمند الذریعه می باشد.

تولد:

از تاريخ دقيق تولد فاطمه خانم اطلاع دقيقي در دست نيست ولي به تخمين ميتوان ايشان را متولد حدود سال ١٢١٨ خورشيدي دانست.

فوت:

فاطمه خانم در حدود سال ١٢٥٠ خورشيدي (در چهل و پنج سالگي همسرشان – حاج محمد موسي) فوت نموده اند؛ زماني كه فرزند آخرشان (مريم سلطان) ٢ ساله بوده است. چنانچه تخمين تولد ايشان در سال ١٢١٨ صحيح باشد؛ وي در سي و دو سالگي عمر خويش فوت نموده است. پيكر ايشان توسط همسرشان به عتبات منتقل و در آرامستان “وادي السلام” در شهر نجف اشرف بخاك سپرده شد.

بعد ها پيكر ٧ تن ديگر از خاندان حاج محمد موسي تاجر طهراني (مريم سلطان، حاج محمد موسي، حاج محمد علي، حاجيه زهرا، حاج محمد كاظم، حاجيه عاليه  و حاجيه خديجه سلطان) در كنار ايشان بخاك سپرده شد.

ب: حاجيه زهرا خانم

پس از فوت حاجيه فاطمه خانم در حدود سال ١٢٥٠ خورشيدي، حاج محمد موسی در سن حدود چهل و پنج سالگي خويش و در حاليكه كوچكترين فرزندش طفل خردسالي بود؛ عیال دیگری بنام “حاجيه زهرا خانم” اختيار ميكنند و از ايشان نيز صاحب شش فرزند ديگر به نامهاي:

حاجيه فاطمه سلطان، حاجيه عاليه، حاجيه شهر بانو، حاجيه عذرا، حاج عليرضا و حاجيه كبري

ميشوند.

متاسفانه در حال حاضر از شجره، تاريخ تولد و زمان فوت حاجيه زهرا خانم (همسر دوم حاج محمد موسي) اطلاعاتي در دسترس نميباشد. حاجيه زهرا خانم در زمان فوت حاج محمد موسي تاجر طهراني در قيد حيات بوده اند.

سن ٤ فرزند از ٥ فرزند اول حاج محمد موسي در زمان فوت مادرشان (فاطمه خانم) كم بوده است. غير از حاج محمد علي (متولد سال ١٢٣٢) كه هجده ساله بوده اند؛ حاج محمد كاظم (متولد سال ١٢٣٨) دوازده ساله، كوكب سلطان (متولد سال ١٢٤١) نُه ساله، خاور سلطان (متولد سال ١٢٤٤) شش ساله و مريم سلطان (متولد سال ١٢٤٨) دو ساله بوده اند؛ لذا “حاجيه زهرا خانم”  همه آنها را نيز به ثمر رسانده اند و حكم مادري بر همه فرزندان حاج محمد موسي دارند.

زهرا خانم نيز پس از فوت؛ پيكرشان در آرامستان وادي السلام در شهر نجف اشرف بخاك سپرده شده است.