مرحومه مغفوره حاجيه طوبي

 

حاجيه طوبي خانم، دختر دوم حاجيه خاور سلطان و حاج محمد حسين قزويني؛ كه نزد نزديكان به “حاج محمد حسين بزرگ” مشهور بود؛ ميباشند. ايشان در يك برگ از وصيت نامه شان كه مربوط به مشخصات است و موجود ميباشد،  با نام و نشان كامل “حاجيه طوبي خانم حاجي موسي فرزند مرحوم حاجي محمد حسين بزرگ” معرفي شده اند.

تولد: 

ايشان به تخمين متولد سال  ١٢٦٩ خورشيدي در تهران ميباشند.

شرح زندگي:

آن مرحومه با مرحوم حاج سيد محمود سادات شبيري ازدواج نمود كه حاصل اين وصلت يازده فرزند بود كه آخرين ايشان (بنام زينت السادات) در نوجواني فوت نمود.

مرحوم سيد محمود سادات شبيري همسر مرحومه طوبي خانم

منزل ايشان در آبمنگل كوچه نوري بود و مراسم روضه خواني هيئت شان در آنجا بر پا ميشد. دو ظرف كه يكي براي آب و ديگري براي نان در آن روضه ها بوده به يادگار مانده است كه عكس آنها را در زير و در بخش يادگار هاي قديمي مشاهده ميفرمائيد.  

وفات: 

آن مرحومه؛ در سال  ١٣٥٥ خورشيدي فوت نمودند و همسرشان (مرحوم سيد محمود سادات شبيري) در تاريخ ١١ آذر ماه سال ١٣٣٧ خورشيدي. مزار طوبي خانم در مقبره حاج شعبانعلي اُلنگ واقع در آرامستان “وادی السلام” قم می باشد. محل دفن مرحوم سيد محمود سادات شبيري هم در قم ولي در مقبره حاج محمد يخچالي واقع در آرامستان “شیخ عبدالکریم” است.

 

فرزندان و نوادگان مرحومه حاجيه طوبي:

فرزندان مرحومه حاجيه طوبي ( كه همهِ نوادگان؛ ايشان را بنام “خانجان” ميشناختند) به ترتيب عبارتند از:

الف – مرحومه اشرف السادات سادات شبيري

   

مرحومه اشرف السادات سادات شبيري كه حدوداً متولد سال ١٢٨٣ خورشيدي بودند با مرحوم حاج محمد حسن اُلنگ ازدواج نموده بودند.

حاصل اين پيوند هفت فرزند بشرح زير است:

١- آقاي محمد تقي اًلنگ

ايشان با دختر خاله خود، خانم سيده نرجس ( شمسي) دُرّه التاج ( دخترِ خانم شكوه السادات سادات شبيري) ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  خانم مونا اُلنگ كه با آقاي محمد زارع نژاد ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بشرح زير است: الف: خانم مريم زارع نژاد كه با آقاي حسام نجيمي ازواج نموده است و داراي يك دختر بنام نگار نجيمي ميباشد. ب: آقاي محسن زارع نژاد.
 •  آقاي امير حسين اُلنگ كه با خانم نرجس ضرابيان ازدواج نموده است و داراي يك پسر بنام محمد حسن اُلنگ (متولد ٢٢ ارديبهشت ١٣٦٩) ميباشند. آقاي محمد حسن اُلنگ در تاريخ ١٤ بهمن ١٣٩٩ با خانم ريحانه سعيدي (متولد اول آبان ١٣٧٨) ازدواج نموده است. 
 •  آقاي علي رضا اُلنگ كه با خانم مائده حاجيها ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام ايليا اُلنگ ميباشد
٢ – مرحوم ابوالقاسم اًلنگ

آن مرحوم كه متولد ٢ دي ١٣١٣ بودند با خانم فهيمه مختار منش ازدواج نموده بودند. آن دو داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  خانم هانيه اُلنگ كه با آقاي مهدي فخار نيا ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام فهام فخار نيا ميباشند.
 •  آقاي حامد اُلنگ كه با خانم بهاره ؟ ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام حانا اُلنگ ميباشد.
 •  آقاي احسان اُلنگ كه با خانم شيما ؟ ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام ماهان اُلنگ ميباشد

 مرحوم حاج ابوالقاسم اُلنگ در تاريخ ٩ آذر ١٣٩٢ دار فاني را ترك نمودند. مزار آن مرحوم در آرامستان “بهشت زهرا” قطعه  ٢١١ رديف ٤ و شماره ٢٤ قرار دارد.

٣ – مرحومه زهرا اُلنگ

آن مرحومه با مرحوم غلامعلي جعفري ازدواج نموده بودند. آن دو داراي چهار فرزند بشرح زير ميباشند:

– خانم مريم جعفري كه با آقاي محمد حسين مقيمي ازدواج نموده است و داراي سه فرزند بشرح زير است: الف: آقاي علي مقيمي ب: آقاي مهدي مقيمي ج: آقاي محمد مقيمي كه با خانم سارا به فروتن ازدواج نموده است.

– آقاي محسن جعفري كه با خانم ريحانه نقوي ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بشرح زير است: الف: آقاي مجيد جعفري كه با خانم زهره ؟ ازدواج نموده است. ب: خانم فاطمه جعفري

– مرحوم مهدي جعفري كه در جواني فوت نموده است.

– شهيد مجيد جعفري كه در عنفوان جواني شهيد شدند و در قطعه  ٢٤ “بهشت زهرا” تهران بخاك سپرده شده اند. شرح زندگي و شهادت ايشان در بخش شهداي خاندان همين سايت آمده است.

 مرحومه زهرا اُلنگ در تاريخ ٢٢ دي ١٣٩٨ دار فاني را وداع نمودند. مزار مادر شهيد (مرحومه زهرا اُلنگ) در قطعه خانواده شهداي بهشت زهرا است. مرحوم حاج غلامعلي جعفري نيز در تاريخ ششم شهريور سال ١٣٩٩ با دار فاني وداع نمودند.

٤ – مرحومه خانم صغري (سرور) اًلنگ

خانم سرور اُلنگ با مرحوم آقاي حسن كرملو ازدواج نموده اند و داراي چهار فرزند بشرح زير ميباشند:

الف: خانم آمنه كرملو كه با آقاي محمد پيرو رضوي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند.

 • آقاي احمد پيرو رضوي 
 • آقاي حسين پيرو رضوي كه با خانم شهلا بني آدم ازدواج نموده اند. 

مرحومه خانم صغری النگ در تاریخ 6 اردیبهشت 1402 دارفانی را وداع گفته و در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم مدفون گردیدند.

 

ب: مرحوم سعيد كرملو متولد ٤ شهريور ١٣٣٩ كه با خانم صديقه چاوشي تهراني ازدواج نموده بودند. آن زوج  داراي دو فرزند به شرح زير ميباشند:

 •  آقاي محمد امين كرملو
 • خانم سعيده كرملو

مرحوم حاج سعيد كرملو در تاريخ ١٨ مهر ١٤٠٠ دار فاني را ترك نمودند. مزار ايشان در آرامستان “بهشت زهرا” قطعه ٣٠٣ رديف ١٠٠ شماره ١٠ فرار دارد.  

ج: آقاي وحيد كرملو كه با خانم مرضيه خاني بيك ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بشرح زير است:

 •  خانم شهرزاد كرملو
 • خانم شقايق كرملو

د: آقاي عبدالحميد كرملو كه با خانم زهرا (مهكامه) بشر دوست ازدواج نموده است و داراي يك فرزند ميباشد:

 •  خانم نگين كرملو
٥ – آقاي حسين اُلنگ

ايشان با خانم زهره موحد پور ازدواج نموده اند و داراي پسر بنام آقاي نيما اُلنگ هستند كه مقيم آمريكا هستند.

٦ –  آقاي عبدالله اًلنگ

ايشان با خانم مهري ساعتچي ازدواج نموده اند و مقيم آمريكا ميباشند.

 

مرحومه اشرف السادات سادات شبيري در سال ١٣٥٦ خورشيدي فوت نمودند. مزار ايشان و مرحوم محمد حسن اُلنگ (متوفي در سال ١٣٤٤) در مقبره حاج شعبانعلي اُلنگ واقع در آرامستان “وادي السلام” قم ميباشد. 

ب – مرحومه منير السادات سادات شبيري

   

مرحومه منير السادات سادات شبيري كه متولد سال ١٢٨٥ خورشيدي بودند با مرحوم حاج محمد كمال غلام علي بيك ازدواج نمودند.

حاصل اين وصلت پنج فرزند است كه دو فرزند آخر نام فاميل خود را به ” صالحي علاء” تغيير داداه اند.

١- خانم صديقه غلامعلي بيك

ايشان با مرحوم قاسم علائي رحماني ازدواج نموده بودند. آن دو داراي چهار فرزند بشرح زير ميباشند:

 • آقاي حسين علائي رحماني متولد ٢٧ اسفند ١٣٣١ داراي درجه كارشناسي در رشته مهندسي مكانيك كه در تاريخ ٢ بهمن ١٣٦٠ با خانم طاهره (افسانه) حسين زاده نيك داراي درجه دكتري دندانپزشگي و تخصص ارتو دنسي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي آقاي محمد علائي رحماني (متولد ١٧ فروردين ١٣٦٤، داراي درجه كارشناسي در رشته مديريت بازرگاني) و خانم مريم علائي رحماني (متولد ١٧ ارديبهشت ١٣٧٠، فارغ التحصيل رشته حقوق و وكيل پايه يك دادگستري كه در تاريخ ١٤ آبان ١٤٠٠ با آقاي علي تاجيك ازدواج نموده اند) ميباشند.
 • آقاي عليرضا علائي رحماني متولد ٢٧ اسفند ١٣٣٤ فارغ التحصيل مديريت بازرگاني كه با خانم وجيهه دايي غفاري متولد ٢٥ بهمن ١٣٤٠، پزشگ متخصص زنان و زايمان ازدواج نموده است و داراي سه فرزند بشرح زير است: الف: خانم فائزه علائي رحماني متولد ١٠ آبان ١٣٦٢ فاغ التحصيل مديريت بازرگاني كه با آقاي عليرضا (كسري) شارقي متولد ١٧ مهر ١٣٦٦، فارغ التحصيل رشته مهندسي صنايع ازدواج نموده است. اين دو داراي يك فرزند بنام خانم نيلا شارقي متولد ٢٤ آبان ١٣٩٦ هستند. ب: خانم فرشته علائي رحماني متولد اول فروردين ١٣٦٦ فارغ التحصيل رشته گرافيك كه در تاريخ ٢٧ مهر ١٣٨٩ با آقاي امير حسن كُماري زاده اصل متولد ٣٠ فروردين ١٣٦٣ فارغ التحصيل رشته مهندسي عمران ازدواج نموده است. ج: آقاي محمد حسين علائي رحماني متولد ١٩ شهريور ١٣٧٣ فارغ التحصيل رشته مديريت بازرگاني
 • خانم فاطمه (مسعوده) علائي رحماني متولد ٢٧ فروردين ١٣٤٠ داراي درجه دكتري در علوم قران و حديث كه در تاريخ ١٢ ارديبهشت ١٣٦١ با آقاي محمد جواد سعيديان داراي درجه دكتري عرفان ازدواج نموده است. اين دو داراي يك فرزند بنام خانم عرفانه سعيديان (متولد ١٢ شهريور ١٣٦٤ داراي درجه كارشناسي ارشد ادبيات فارسي) هستند كه وي نيز در تاريخ ٢٢ تير ١٣٨٥ با آقاي سروش همايوني متولد ١٠ مهر ١٣٥٩، دانشجوي دكتري ادبيات فارسي ازدواج نموده است. ايندو نيز داراي يك فرزند بنام خانم نگار همايوني (متولد ٢٥ اسفند ١٣٨٨) ميباشند.
 • آقاي عبدالرضا علائي رحماني متولد دوم اسفند ١٣٤٦ كه در تاريخ اول آبان ١٣٨٨ با خانم سميه قياسي متولد ٢٢ اسفند ١٣٦٠ ازدواج نموده است.

مرحوم حاج قاسم علائي رحماني كه متولد ١٣٠٧ بودند در تاريخ ١٩ ارديبهشت سال ١٣۸۲ دار فاني را ترك نمودند. مزار ايشان در آرامستان “بهشت زهرا” ايوان آرامگاه ١١٦٤ قرار دارد.

٢ – مرحومه ربابه (آفاق) غلامعلي بيك

آن مرحومه با مرحوم علی وکیلی ازدواج نموده بودند. آن دو دارای چهار فرزند به شرح ذیل می باشد :

۱- مرحوم محمدرضا وکیلی که با خانم فریبا مروی ازدواج نموده بودند و دارای دو فرزند به نام های میثم وکیلی و سمیرا وکیلی می باشند.
خانم سمیرا وکیلی با آقای حامد آقائي ازدواج نموده است و دارای یک فرزند به نام خانم عسل آقائي می‌باشند.

۲- خانم پروین وکیلی که با آقای رحیم فرنوش ازدواج نموده است و دارای یک پسر بنام آقای حمیدرضا فرنوش می باشد که با خانم آزاده بیطرف ازدواج نموده است و دارای یک فرزند به‌ نام رهام فرنوش می می‌‌باشند.

۳- خانم زهره وکیلی که با آقای احمد مواسات ازدواج نموده است و دارای چهار فرزند به شرح ذیل می می‌باشند.
الف- خانم نرجس مواسات
ب- آقای مهدی مواسات که با خانم آتنا میرزایی ازدواج نموده است و دارای دو فرزند به نام های خانم زینب مواسات و آقاي پارسا مواسات می باشند
ج- خانم مریم مواسات که با آقای قاسم آزادی ازدواج نموده است و دارای دو فرزند به نام های آقايان حسین و محمد آزادي می باشند.
د- خانم ریحانه مواسات که با آقای داوود مسکین نواز ازدواج نموده است و دارای یک فرزند بنام خانم هلیا مسكين نواز می باشد.

۴- خانم الهه وکیلی متولد ٢٨ فروردين ١٣٤٠ که با آقای حسین فلسفی متولد …. (فرزند مرحوم فلسفی) ازدواج نموده است.

مزار مرحومه ربابه (آفاق) غلامعلي بيك (متوفي در سال ١٣٨٣) در قطعه ٣٤ (٩/٢٧) بهشت زهرا و مزار مرحوم علي وكيلي (متوفي در سال ١٣٦٠) و مرحوم محمد رضا وكيلي (متوفي در سال ١٣٩٦) در قطعه ٨٩ (٤٠/٤٢) بهشت زهرا ميباشد كه اين دو قطعه روبروي هم هستند.

٣ – آقاي محمد غلامعلي بيك

ايشان با مرحومه مولود (فرزانه) فرزانه ازدواج نموده بودند و داراي دو فرزند بشرح زير هستند:

 •  آقاي مظفر غلامعلي بيك
 • آقاي مرسل غلامعلي بيك

مزار مرحومه مولود فرزانه در بهشت زهرا قطعه ٧٦ ميباشد.

٤ – مرحوم احمد صالحي علاء

آن مرحوم  با خانم شمسي ؟ ازدواج نموده بودند و داراي دو فرزند بشرح زير هستند:

 •  آقاي كمال صالحي علاء كه با خانم شيوا برادر ازدواج نموده است و يك پسر بنام آقاي علي صالحي علاء دارند.
 • آقاي بهزاد صالحي علاء  كه با خانم پريسا جلالي ازدواج نموده اند و مقيم كانادا ميباشند.
٥ – مرحوم علي صالحي علاء

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن A0FE3B59-38E2-4EAB-9255-42C3338CBA40-e1601494754411.jpeg می‌باشد

مرحوم حاج علی صالحی علاء  در سال ١٣٤٦ بنیانگذار و موسس اولین کارخانه تولید لوله پلیکا و اتصالات آن (با نام تجاري پلی وینا) و در سال ۱۳۷۱ موسس شرکت تولیدی ایران استابلایزر بودند. آن مرحوم از پیشکسوتان صنعت پلیمر و از نام آوران و از چهره های اثرگذار و بنیانگذاران صنعت لوله و اتصالات پی وی سی در ایران بودند (موسس شرکت پلی وینا و ایران استابیلایزر و همچنين از موسسين انجمن لوله و اتصالات). ایشان عمر با برکت خود را صرف تولید و خدمت خیر نمودند.
آن مرحوم با مرحومه شكوه اسماعيلي زارع ازدواج نموده بودند. آندو داراي سه فرزند به شرح زير ميباشند:

 •  خانم شكوفه صالحي علاء كه با مرحوم حسن داجمر ازدواج نموده بودند. اين دو داراي سه فرزند بنام هاي الف: خانم هانيه داجمر (كه با آقاي پيمان رئيس فيروز؛ نوه مرحوم سيد جعفر سادات شبيري ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي علي محمد وسنا رئيس فيروز ميباشد)، ب: خانم حبان داجمر (كه با آقاي عليرضا حبيبي ازدواج نموده است و يك فرزند بنام ايوا حبيبي دارد) و ج: خانم دنا داجمر ميباشد كه مقيم كانادا هستند. حاج حسن داجمر در تاريخ چهارم خرداد ماه سال ١٣٩٩ در كانادا با دار فاني وداع نمودند.
 •  خانم لادن صالحي علاء متولد ٧ اسفند سال … كه با آقاي حميد شهرستاني ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بنامهاي آقايان نصير، صميم و نعيم شهرستاني ميباشند.
 •  خانم مريم صالحي علاء كه با آقاي محمد يمين ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بنامهاي آرش، شروين و نيكا يمين ميباشند.

مرحومه منير السادات سادات شبيري در سال ١٣٨٣ خورشيدي برحمت خدا پيوستند. مزار ايشان در آرامستان  علي ابن جعفر قم  (مقبره خانوادگي صالحي)، مزار مرحومه شكوه اسماعيلي زارع در مقبره خانوادگي صالحي و مزار مرحوم محمد كمال غلام علي بيك در آرامستان شيخ عبد الكريم قم است. مرحوم علي صالحي علاء نيز در تاريخ هفتم مهر سال ١٣٩٩ با دار فاني وداع نمودند كه مزارشان در آرامستان “باغ بهشت” قم قرار دارد.

ج- مرحوم سيد هاشم سادات شبيري

  

مرحوم سيد هاشم سادات شبيري كه متولد ٩ فروردين سال ١٢٨٨ خورشيدي بودند؛  با دختر خاله خود، مرحومه حاجيه فاطمه (ملقب به موچول خانم) حاجي موسي متولد سال ١٢٩٤ (دختر ربابه خانم و حاج شيخ حسن) ازدواج نمودند. مرحوم سيد هاشم اهل هيئت بود و مجالس روضه بر پا مينمود. اسم هيئت ايشان “هيئت زنجير زنان متوسلين تهران” بود. ايشان در ميدان شاه سابق (قيام) كارخانه آبكاري فلزات داشتند. آن مرحوم در تاريخ ٢٣ خرداد سال ١٣٨٤ خورشيدي فوت نمودند و در بهشت زهراي تهران  قطعه هفتاد (٧/١٩٧)  مدفونند. همسر ايشان نيز در تاريخ ٢١ ارديبهشت ماه سال ١٣٧٧ دار فاني را ترك نمودند ومزارشان در بهشت زهراي تهران قطعه ٤٨ (٢٢/٣٤) قرار دارد.

حاصل اين وصلت دو دختر بود.

١- مرحومه فخرالسادات سادات شبيري

   

آن مرحومه كه متولد سال ١٣١١ خورشيدي بودند؛ در سيزده سالگي با مرحوم حسن محمد رحيم صراف متولد سال ١٣٠٥ خورشيدي ازدواج نمودند و داراي شش فرزند بشرح زير ميباشند.ايشان در تاريخ ١٦ تير سال ١٣٥٨ خورشيدي فوت نمودند و مزارشان درقطعه ٢٢ (٢٧/٣٢) آرامستان “بهشت زهرا” تهران قرار دارد. مرحوم حسن محمد رحيم صراف نيز در سال ١٣٩٦ فوت نمودند و در قطعه ٧٠ بهشت زهرا بخاك سپرده شدند.

الف: خانم نجمه محمد رحيم صراف كه با آقاي محمد تيماج چي ازدواج نموده است و داراي چهار فرزند بشرح زير است: ١: خانم مريم تيماج چي كه با آقاي محمد سعيد تاجيك ازدواج نموده و داراي دو فرزند بنامهاي زهرا و محمد حسين تاجيك است. ٢: آقاي امير حسين تيماج چي كه با خانم زهره ذوالفقاري ازدواج نموده است. ٣: خانم مهديه تيماجچي كه با آقاي حامد رخ صفت ازدواج نموده است. ايندو داراي يك فرزند بنام خانم حنانه سادات رخ صفت (متولد ٥ تير ١٤٠٠) ميباشند.  ٤: آقاي مجيد تيماج چي
ب: خانم حوريه محمد رحيم صراف كه با آقاي مرتضي رضائي ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بشرح زير است: ١- آقاي احمد رضائي ٢- خانم ريحانه رضائي
ج: آقاي مجتبي محمد رحيم صراف كه با خانم فرح ؟ ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بشرح زير است: ١- آقاي علي محمد رحيم صراف كه با خانم مهري ؟ ازدواج نموده است و يك دختر بنام مهديه محمد رحيم صراف دارد. ٢- آقاي حسين محمد رحيم صراف كه با خانم زهرا ؟ ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بشرح زير است:

خانم زينب محمد رحيم صراف  و آقاي طاها محمد رحيم صراف.

د: مرحوم عليرضا محمد رحيم صراف. آن جوان ناكام  در سال ١٣٧٣ فوت نمودند كه در قطعه ٧١ بهشت زهرا بخاك سپرده شدند.
ه : آقاي مرتضي محمد رحيم صراف كه با خانم فرشته زينلي ازدواج نموده است و داراي سه فرزند بشرح زير است: ١- آقاي محمد علي محمد رحيم صراف ٢- آقاي مهدي محمد رحيم صراف ٣- آقاي حسن محمد رحيم صراف
و :  آقاي محمد رضا محمد رحيم صراف كه با خانم فرشته لواساني ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بشرح زير است: ١- خانم مريم (طلا) محمد رحيم صراف كه با آقاي محمد مزيناني ازدواج كرده است و داراي يك فرزند بنام فاطمه مزيناني ميباشد. ٢- خانم مونا محمد رحيم صراف كه با آقاي سيد احمد رضا لواساني ازدواج كرده است و داراي سه فرزند بنامهاي آقايان سيد بنيامين لواساني (متولد …) و سيد دانيال لواساني (متولد ….) و خانم فاطمه سادات لواساني (متولد ١٦ مهر ١٤٠١) است.

٢- خانم بدرالسادات سادات شبيري

    

ايشان كه متولد ٢٠ شهريور سال ١٣٢٢ خورشيدي ميباشند؛ در تاريخ ٢٢ اسفند ماه سال ١٣٣٨ خورشيدي و در سن شانزده سالگي با مرحوم محسن افشار (متولد ١٩ اسفند سال ١٣١٣) خورشيدي ازدواج نمودند. ايندو داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

الف: آقاي داريوش افشار كه متولد ٢٢ فروردين سال ١٣٤٠ هستند؛  در تاريخ ١٥ آبان ١٣٨١ با خانم مژده جلوه (متولد اول شهريور سال ١٣٤٨) ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام خانم پرنيان افشار متولد ٩ اسفند ١٣٨٢ ميباشند.
ب: خانم شهلا افشار متولد ٢٩ مهر ١٣٤٧ كه در تاريخ ٢٢ بهمن ١٣٦٧ با مرحوم علي عصار پور (متولد ٢٢ مهر ١٣٣٨) ازدواج نموده بودند. آن دو داراي دو فرزند بنامهاي خانم روشنك عصار پور (متولد ٢٧ خرداد ١٣٦٩) و آقاي رضا عصارپور (متولد ١٠ فروردين ١٣٨٣) ميباشند. خانم روشنك عصارپور در تاريخ ١٣٩٩/٥/١٨ با آقاي مهيار غفاري (متولد ١٣٦٦/١/٢٦) ازدواج نموده اند. مرحوم حاج علي عصارپور روز جمعه مورخ اول مرداد ماه سال ١٤٠٠ دعوت حق را لبيك گفت. مزار ايشان در آرامستان “بهشت زهرا” قطعه ٢١٨، رديف ٥، شماره ١٢ قرار دارد.

ج: آقاي حميد رضا افشار كه متولد ٣٠ شهريور سال ١٣٥٢ هستند و در تاريخ ١٤ ارديبهشت ١٣٧٦ با خانم الهام كرونديان متولد ٢١ مهر ١٣٥٣ ازدواج نموده اند. ايندو داراي دو فرزند بنامهاي آقاي اميررضا افشار (متولد ٦ ارديبهشت ١٣٧٨) و خانم سارينا افشار (متولد ٧ آذر ١٣٨٦) ميباشند.

مرحوم محسن افشار در تاريخ ٢٠ ديماه سال ١٣٩٧ خورشيدي برحمت خدا رفتند.

نسب فرزندان اكرم السادات و سيد هاشم سادات شبيري از سه سو (حسن، ربابه و طوبي) به حاج محمد موسي تاجر طهراني ميرسد:

همسران اكرم السادت و سيد هاشم سادات شبيري (محمد علي و فاطمه حاج موسي) پسر خاله و دختر خاله آنها يعني فرزندان حاج حسن حاج موسي (فرزند دوم حاج محمد علي) و ربابه خانم (فرزند سوم حاجيه خاور سلطان) هستند كه آندو نيز پسر دائي و دختر عمه يكديگر بوده اند.

د – مرحومه اكرم السادات سادات شبيري

  

مرحومه اكرم السادات سادات شبيري كه متولد سال ١٢٩٥ خورشيدي بودند با پسر خاله خود، مرحوم حاج محمد علي حاجي موسي (پسر ربابه خانم) ازدواج نمودند. 

حاصل اين وصلت ٨ فرزند (شش دختر و دو پسر) بود:

١- مرحومه ربابه (قدسيه) حاجي موسي

آن مرحومه با مرحوم احمد استاد قاسم (فرزند خانم خديجه كربلائي يوسف) ازدواج نمودند كه حاصل اين پيوند شش فرزند بشرح زير است:

– مرحوم مهدي استاد قاسم كه با خانم ناهيد فريدون پور ازدواج نموده بودند. آندو داراي چهار فرزند بشرح زير ميباشند: ١- آقاي علي استاد قاسم كه با خانم ندا ديزنگي ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي سنا و سبحان استاد قاسم است. ٢- خانم مريم استاد قاسم كه با آقاي مهران ميرزا رسول زاده ازدواج نموده اند. ٣- خانم پرستو استاد قاسم ٤- آقاي محمد استاد قاسم.

مرحوم مهدي استاد قاسم در تاريخ ٢٧ آذر ماه سال ١٤٠١ دار فاني را ترك نمودند. مزار ايشان در آرامستان ”  ” قرار دارد.

– مرحوم محمود استاد قاسم كه با خانم فرح ؟ ازدواج نموده بودند و داراي يك فرزند بنام خانم رويا استاد قاسم ميباشند. ايشان در تاريخ ٧ شهريور ١٣٧٥ دار فاني را ترك نمودند. مزار ايشان در آرامستان ” بهشت زهرا” قطعه ٧٣، رديف ٤٣، شماره ٣١ قرار دارد.

– خانم مهين استاد قاسم كه با مرحوم عبدالله اعتمادي (متوفي در تاريخ ١٨ تير ١٣٩٦) ازدواج نموده بودند و داراي يك فرزند بنام خانم ليلا اعتمادي ميباشند.

– خانم مهري استاد قاسم كه با مرحوم فرهاد كيانفر ازدواج نموده بودند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند: ١- خانم گلزار كيانفر ٢- آقاي عليرضا كيانفر.

– خانم ميترا استاد قاسم كه متولد ١٣٤٩/٤/٢ميباشند با آقاي رضا تفنگ چي ازدواج نمودند كه به متاركه انجاميد. حاصل اين وصلت يك فرزند بنام مرحوم پارسا تفنگ چي ميباشد كه در تاريخ ١٦ ارديبهشت ماه سال ١٣٩٣ در اثر تصادف فوت نمود.

مرحوم پارسا تفتگچي

خانم ميترا استاد قاسم در تاريخ ١٣٩٧/٤/٢٨ با آقاي سيد فريد سادات شبيري متولد ١٠ تير ١٣٤٧ (فرزند سيد عباس سادات شبيري و نوه طوبي خانم) ازدواج نمودند.

– مرحوم محسن استاد قاسم

آن مرحوم بر اساس شناسنامه متولد ٥ دي ١٣٣٧ ولي متولد ١٣٣٨ بودند. ايشان در تاريخ ١٠ بهمن ١٤٠٠ دار فاني را پس از مدتي بيماري ترك نمودند. مزار ايشان در آرامستان ” بهشت زهرا” قطعه ٧٣، رديف ٤٣، شماره ٣١ و در جوار پيكر برادرشان (مرحوم محمود استاد قاسم) قرار دارد.

 

مزار مرحومه اكرم السادات سادات شبيري در آرامستان  علي ابن جعفر قم  (مقبره خانوادگي صالحي) و مزار مرحوم ربابه (قدسيه) حاجي موسي (متوفي در تاريخ ٢٨ تير ١٣٩٥)، مزار مرحوم احمد استاد قاسم و مزار مرحوم محمود استاد قاسم در كنار هم و در قطعه ٧٣ بهشت زهرا است.

 

٢- مرحومه منصوره حاجي موسي

آن مرحومه با مرحوم علي نيك بين ازدواج نمودند كه حاصل اين وصلت شش فرزند بشرح زير است:

– خانم طاهره نيك بين كه با مرحوم احمد حامديان ازدواج نموده بودند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند: ١- آقاي محمود حامديان ٢- آقاي محمد رضا حامديان ٣- خانم محبوبه حامديان.

– مرحومه طيبه نيك بين كه با آقاي مهدي حاصليان ازدواج نموده بودند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند: ١- آقاي احسان حاصليان ٢- آقاي مسعود حاصليان.

– خانم نيره نيك بين كه با آقاي ؟ مؤذني ازدواج نموده اود و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند: ١- آقاي فريد مؤذني ٢- آقاي شهاب مؤذني.

– خانم سعيده نيك بين

– آقاي جواد نيك بين كه با خانم مريم مرجاوي ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام آقاي محمد امين نيك بين ميباشند.

– آقاي مهدي نيك بين كه با خانم ميترا چيت ساز ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند: ١- خانم مرواريد نيك بين ٢- آقاي محسن نيك بين

مزار مرحومه منصوره حاجي موسي  (متوفي در تاريخ ١٨ تير ١٣٩٦) و مزار مرحوم حاج علي آقا نيك بين (متوفي در تاريخ .. ) در كنار هم و در قطعه ٤٦ بهشت زهرا است.

 

٣ – خانم فاطمه ( انسيه) حاجي موسي

ايشان كه متولد سال ١٣٢٣ خورشيدي هستند با مرحوم سيد كمال مير باقر ازدواج نموده بودند. آن دو داراي چهار فرزند بشرح زير ميباشند:

– مرحوم سيد علي مير باقر كه با خانم سعيده كد خدا ازدواج نموده بودند و داراي پنج فرزند بشرح زير ميباشند: ١- آقاي سيد كمال مير باقر ٢- آقاي سيد محمد رضا مير باقر ٣- آقاي سيد امير حسين مير باقر ٤- خانم مهيا سادات مير باقر ٥- آقاي سيد امير علي مير باقر.

– آقاي سيد مهدي مير باقر كه با خانم مريم ؟ ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند: ا- خانم هانيه سادات مير باقر ٢- خانم هديه سادات مير باقر

– مرحوم سيد حسين مير باقر

– خانم سنيه سادات مير باقر

٤- آقاي محمد رضا حاجي موسي

ايشان كه متولد ١١ بهمن ماه سال ١٣٢٤ و مقيم آمريكا هستند با خانم افسانه دريا داري ازدواج نموده اند و حاصل اين وصلت دو فرزند بشرح زير است:

– آقاي مرتضي حاج موسي، متولد ١١ آذر ١٣٦١

– خانم دريا حاج موسي، متولد …

٥- خانم شريفه حاجي موسي

ايشان كه متولد ٢٠ دي ١٣٢٧ هستند با آقاي حسين روشن روان ازدواج نموده اند و مقيم آمريكا هستند. حاصل اين پيوند دو فرزند بشرح زير است:

– آقاي بابك روشن روان

– خانم روشنك روشن روان

٦- خانم زهرا (وجيهه) حاجي موسي

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 691FA5B9-A75E-4E5E-A84E-5CDFED3976BC-e1601580532204.jpeg می‌باشد این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 52BA2D06-FF6B-4C98-A4F8-F1F75508B1C6-e1601569013642.jpeg می‌باشد
ايشان  كه متولد ٢٨ ارديبهشت ١٣٣٠ ميباشند؛ با مرحوم سيد محمود وكيلي متولد ١٣٢٥/٥/٢٣ ازدواج نموده بودند. اين زوج اولاد ندارند.

آقاي وكيلي در تاريخ ١٣٩٦/٣/١٥ مرحوم شدند و مزارشان در آرامستان “بهشت زهرا” تهران قرار دارد.

٧- آقاي محمد حاجي موسي

ايشان كه مقيم آمريكا هستند با خانم ماريا ؟ ازدواج نموده اند و حاصل آن پيوند دو دختر بشرح زير است:

– خانم مريم حاجي موسي

– خانم ثريا حاجي موسي

٨- خانم خديجه (مليحه) حاجي موسي

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن AA3F88BF-C4AE-476B-B07E-5172E9E17022-e1601580574959.jpeg می‌باشد  این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 958EBB35-1B70-437C-AF33-318070EA5C7E-e1601569068759.jpeg می‌باشد
ايشان كه متولد اول فروردين سال ١٣٣٨ خورشيدي هستند؛ با مرحوم غلامحسين حيدري متولد ١٣٢٨/٣/٣ ازدواج نموده بودند. اين زوج اولاد ندارند.

آقاي حيدري در تاريخ ١٣٩٨/٦/١٤ مرحوم شدند و مزار شان در زادگاهشان؛ زابل است.

 

مزار مرحوم حاج محمد علي حاجي موسي (متوفي در تاريخ ٢١ دي ماه سال ١٣٦١ خورشيدي) و مزار مرحومه اكرم السادات سادات شبيري (متوفي در تاريخ ٢٧ بهمن ماه سال ١٣٨١ خورشيدي) و همچنين مزار مرحوم سيد كمال ميرباقر و دو فرزندش (مرحومين سيد علي و سيد حسين مير باقر) در آرامستان علي ابن جعفر “قم” فرار دارد.

 

ه- مرحوم سيد جعفر سادات شبيري

   

مرحوم سيد جعفر سادات شبيري كه متولد سال ١٢٩٠ خورشيدي بودند با مرحومه حاجيه محترم صالحي (خواهر زاده مرحوم محمد كمال غلام علي بيك ؛ همسر مرحومه منير السادات) ازدواج نموده بودند.

حاصل اين وصلت چهار فرزند بشرح زير است:

١-خانم كيهان سادات شبيري

ايشان با آقاي منوچهر رئيس فيروز ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  آقاي پيمان رئيس فيروز كه با خانم هانيه داجمر (نتيجه منير السادات سادات شبيري) ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي علي محمد وسنا رئيس فيروز ميباشد.
 • آقاي ايمان رئيس فيروز كه با خانم بهاره دولتي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي امير علي و الينا رئيس فيروز ميباشد.
 • آقاي هومان رئيس فيروز كه با خانم ميترا زمردي ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام رونيكا رئيس فيروز ميباشد.
٢- آقاي سيد حسين سادات شبيري

ايشان با خانم هلن ؟ ازدواج نموده اند كه مقيم آمريكا هستند و داراي يك فرزند ميباشند:

 •   ؟ سادات شبيري
٣-خانم مريم سادات شبيري

ايشان با آقاي علي فلسفي (فرزند مرحوم فلسفي) ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  آقاي محمد فلسفي
 • آقاي مهدي فلسفي
٤- مرحوم سيد كامران سادات شبيري

آن مرحوم كه متولد ٢٩ دي سال ١٣٢٢ بودند در تاريخ ….. با خانم هما ؟ ازدواج نموده بودند. ايشان مقيم آمريكا بودند. آن دو داراي يك فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  خانم بهاره سادات شبيري كه با آقاي ؟؟ ازدواج نموده است.

مرحوم سيد جعفر سادات شبيري در سال ١٣٦٩ خورشيدي برحمت خدا رفتند و مزارشان در آرامستان  علي ابن جعفر قم  (مقبره خانوادگي صالحي) قرار دارد. مزار مرحومه محترم صالحي در همان آرامستان؛ خارج از مقبره قرار دارد. مرحوم سيد كامران سادات شبيري نيز در تاريخ ٤ مهر  ماه سال ١٤٠١ دار فاني را ترك نمودند. مزار ايشان آرامستان “بهشت زهرا” قطعه ٣٥، رديف ٣٩، شماره ٥٧ قرار دارد. 

و- مرحوم سيد عباس سادات شبيري

   

مرحوم سيد عباس سادات شبيري كه متولد سال ١٣٠٣ خورشيدي بودند در تاريخ ١٠ ارديبهشت سال ١٣٣٣ با خانم فاطمه (فخر اعظم) نقد زاده (نوهِ عمه شان) ازدواج نموده بودند.

حاصل اين پيوند سه فرزند پسر بشرح زير است:

١-آقاي سيد سعيد سادات شبيري

ايشان داراي دو فرزند به شرح زير ميباشند:

 • آقاي فرشاد سادات شبيري
 • خانم مهرشاد سادات شبیری
٢- آقاي سيد وحيد سادات شبيري

ايشان داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  آقاي سپهر سادات شبيري که در تاريخ ١٦ شهريور ١٣٩٤ با خانم بهار گنج بخش زماني ازدواج نموده اند.
 • خانم سپيده سادات شبيري

٣ – آقاي سيد فريد سادات شبيري

ايشان كه متولد ١٣٤٧/٤/٢ ميباشند با خانم مريم ؟ ازدواج نمودند كه به متاركه انجاميد. ثمره اين وصلت يك فرزند بشرح زير ميباشد:

 •  آقاي شهاب سادات شبيري

آقاي سيد فريد سادات شبيري سپس در تاريخ ١٣٩٧/٤/٢٨ با خانم ميترا استاد قاسم (فرزند مرحومه ربابه حاجي موسي و نوه مرحوم حاج محمد علي حاجي موسي) ازدواج نمودند.

مرحوم سيد عباس سادات شبيري در سال ١٣٨٦ خورشيدي دار فاني را وداع نمودند.

 

ز – مرحوم سيد حسين سادات شبيري

سيد حسين سادات شبيري   

مرحوم سيد حسين سادات شبيري كه متولد سال ١٣٠٥ خورشيدي بودند با خانم شيرين بهار ازدواج نموده بودند.

حاصل اين پيوند سه فرزند بشرح زير است:

١- خانم شيوا سادات شبيري

ايشان با پسر خاله مادرشان، آقاي فريد لياقتي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  خانم پگاه لياقتي كه با آقاي رضا بهرامي ازدواج نموده اند.
 • خانم سايه لياقتي
٢- خانم شهره سادات شبيري

ايشان با آقاي امیرتين نژاد ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند به شرح زير ميباشند:

 •  آقاي ايمان تين نژاد
 • آقاي پژمان تين نژاد
٣-آقاي سيد محمد رضا سادات شبيري

ايشان با خانم مريم سيد صالحي ازدواج نموده اند و مقيم كانادا ميباشند.

 

مرحوم حاج سيد حسين سادات شبيري در تاريخ ششم بهمن ماه سال ١٣٩٦ خورشيدي برحمت خدا رفتند و مزارشان در قطعه ٣٢٢ بهشت زهرا ميباشد.

ح – مرحوم سيد حسن سادات شبيري

مرحوم حاج سيد حسن سادات شبيري كه متولد ٤ مهر ماه سال ١٣٠٨ خورشيدي بودند با خانم رضوان مروتي ازدواج نموده بودند. ايشان با مرحوم حاج شیخ مهدی احمدیان باجناق بودند. همسرانشان، دختران حاج محمد علی دندانساز (مروتی) هستند.

حاصل اين پيوند دو فرزند بشرح زير است:

١-خانم شراره سادات شبيري

ايشان متولد ١٨ اسفند ١٣٤٢ ميباشند. پس از فوت مرحوم پدرشان؛ ايشان متني را نوشتند كه در انتهاي اين زندگينامه آمده است*

٢ – آقاي سيد علي (شهرام) سادات شبيري

ايشان كه متولد … هستند با خانم هنگامه اسد خان ازدواج نموده اند. اين زوج دو پسر دو قلو بنامهاي آقايان امير علي (پاشا) سادات شبيري و محمد علي (پارسا) سادات شبيري متولدين ٩ اسفند ١٣٧٧ دارند و مقيم كانادا ميباشند. 

 

مرحوم حاج سيد حسن سادات شبيري در تاريخ ١ اسفند ١٤٠٠ دار فاني را ترك نمودند. مزار ايشان در آرامستان “بهشت زهرا” قطعه ٢٠٨، رديف  ١٠٤، شماره ٣٠ قرار دارد.

 

ط – مرحومه شكوه السادات سادات شبيري

   

مرحومه شكوه السادات سادات شبيري كه متولد سال ١٣٠٠ خورشيدي بودند با پسر عمويشان مرحوم حاج سيد علي اكبر دُره التاج طهراني متولد سال ١٢٩٥ خورشيدي (فرزند حاج سيد محمد و حاجيه مريم خانم كه خانواده شان در موقع گرفتن شناسنامه در زمان رضا شاه؛ از ابتدا نام فاميل شان را “دُرّه التاج طهراني” انتخاب كرده بودند) ازدواج نموده بودند. مرحوم دره التاج در بازار بين الحرمين حجره لوازم تحرير فروشي داشتند و دفترچه هاي تاج دانش متعلق به ايشان بود.

حاصل اين پيوند شش فرزند بشرح زير است:

١-خانم سيده نرجس (شمسي) دُرّه التاج

ايشان با پسر خاله خود، آقاي محمد تقي اُلنگ ازدواج نموده اند. شرح اولاد ايشان در بخش ١ فوق (خانم اشرف السادات سادات شبيري) آمده است.

٢-آقاي سيد محسن دُرّه التاج

ايشان با نوه خانم خانمها (دختر خاور سلطان)، خانم محبوبه كاظمي نيا ازدواج نموده اند. اين دو داراي سه فرزند بشرخ زير ميباشند:

 •  خانم سيده مريم دره التاج كه با آقاي علي شعباني ازدواج نموده است.
 •  خانم سيده مينا دره التاج كه با آقاي داود مرادي ازدواج نموده است.
 • آقاي سيد حسين دره التاج كه با خانم مينا تهراني يكتا ازدواج نموده است و داراي يك پسر بنام آقاي سيد دانيال دره التاج ميباشند.
٣-آقاي سيد مجيد دُرّه التاج

ايشان با خانم زهرا (محترم) تهراني ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  خانم سيده گلناز دره التاج كه با آقاي فرهاد گرامي ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام خانم درّين گرامي ميباشد.
 • خانم سيده نازنين دره التاج كه با آقاي مجيد رحيمي ازدواج نموده است وداراي يك فرزند بنام آقاي رهام رحيمي ميباشد.
 • خانم سيده نيلوفر دره التاج كه با آقاي نيما شهباز ازدواج نموده است.
٤ -آقاي سيد حميد دُرّه التاج

ايشان با خانم فهيمه السادات نبوي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  خانم سيده نرگس دره التاج
 • خانم سيده ندا دره التاج  كه با آقاي  مهدي مدير زاده ازدواج نموده است.
 • آقاي سيد محمد رضا دره التاج

غير از خانم سيده نرگس كه مقيم آمريكا هستند بقيه خانواده مقيم كانادا هستند.

٥ – آقاي سيد احمد دُرّه التاج

ايشان با خانم فرنوش شيرازيان ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  خانم سيده  گلايل  دره التاج كه با آقاي سعيد پيران ازدواج نموده اند.
 •  آقاي  سيد محمد علي دره التاج
 • آقاي سيد دانوش رضا دره التاج

اين خانواده كلا مقيم كانادا ميباشند.

٦ – خانم فاطمه السادات دُرّه التاج

ايشان با آقاي محمود عبدالكريمي خلجي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  خانم نوشين عبدالكريمي خلجي كه با آقاي مهدي عبدي ازدواج نموده است. ايندو داراي دو فرزند بنامهاي خانم نورا عبدي و آقاي امين عبدي (متولد ١٣٩٨/١١/٢٨) ميباشند.
 • آقاي عليرضا عبدالكريمي خلجي

 مرحومه شكوه سادات سادات شبيري و مرحوم سيد علي اكبر دره التاج در سال ١٣٩١ خورشيدي فوت نمودند. مزار آن دو در قطعه ٣٦ بهشت زهرا ميباشد.

 

ي – مرحوم سيد جواد سادات شبيري

   

مرحوم سيد جواد سادات شبيري كه متولد سال ١٣٠٩ خورشيدي بودند با مرحومه حاجيه رضواندخت كتابي ازدواج نموده بودند.

حاصل اين پيوند سه فرزند دختر بشرح زير است:

١-خانم  رويا سادات شبيري

ايشان با آقاي علي ليائي ازدواج نموده اند و داراي دو پسر ميباشند:

 •  آقاي عباس ليائي كه با خانم نجمه جعفر زاده پاك ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي آقايان محمد عرفان و محمد ماهان ليائي ميباشند.
 • آقاي محسن ليائي كه با خانم زهرا محتشم زاده ازدواج نموده است.
٢ – خانم راحله سادات شبيري

ايشان با آقاي محمود دژداني ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند ميباشند:

 •  خانم سميرا دژداني كه با آقاي علي عليزاده ازدواج نموده است. ايندو دو فرزند بنام هاي يكتا عليزاده و امير رضا عليزاده (متولد ١٣٩٩/٦/٢٩) دارند.
 • آقاي عليرضا دژداني
 • خانم حورا دژداني 
٣ -خانم ريحانه سادات شبيري

 

مرحوم حاج سيد جواد سادات شبيري در سال ١٣٩٦ خورشيدي برحمت خدا رفتند و مزارشان و همچنين مزار همسر مرحومشان در قطعه ٣٠٢ بهشت زهرا در كنار هم  ميباشد.

 

ك: مرحومه زينت السادات سادات شبيري:

 مرحومه زينت السادات سادات شبيري كه آخرين فرزند طوبي خانم بودند؛ در سن ١٦ سالگي درگذشت.

 

* دلنوشته خانم شراره سادات شبيري در سوك از دست دادن پدر:

خداحافظ بابا

 

عكس هاي قديمي:

مجموعه عكسهاي قديمي خاندان حاج محمد موسي تاجر طهراني در بخش “عكسهاي قديمي” همين سايت موجود است. 

 

 

مرحوم سيد هاشم در جواني
عكسي از هيئت زنجير زنان
سال ١٣٣٢ در كربلا
نفر وسط مرحوم سيد هاشم سادات شبيري
(نجف اشرف جمعه ١٢ ربيع الاول ١٣٦٢)

 

 

يادگار هاي قديمي

هروقت هیئت بود حياط را فرش میکردند و ظرف بزرگ (عكس اول) را لب حوض میگذاشتند ازتلمبه در ان اب و تابستانها توي ان یخ ميريختند وروی ان یک تخته بود و روی تخته چند لیوان دسته دار بود هرکس اب میخواست خودش میخورد. ظرف مسی (عكس دوم) توی ان نان بود و درش یک دمکن که نانها خشگ نشود

چرتكه مرحوم سيد هاشم سادات شبيري
وصيت نامه مرحومه طوبي خانم با دستخط مرحوم سيد عباس سادات شبيري