حاجيه ربابه دختر سوم حاجيه خاور و حاج محمد حسين قزويني معروف به “حاج محمد حسين بزرگ” است.

تولد:

 ايشان به تخمين متولد سال ١٢٧٢خورشيدي در تهران ميباشند.

شرح زندگي:

وي با پسر دائي خود، حاج حسن حاجي موسي (پسر دوم حاج محمد علي طهراني) معروف به آشيخ حسن ازدواج نمود.

حاج حسن حاج موسي در سن ٤٠ سالگي

حاج حسن حاجي موسي همسر ربابه خانم در سن ٤٣ سالگي

وفات:

 ايشان در سال … خورشيدي؛ فوت نمودند و مرقدشان در امامزاده عبدالله تهران قرار دارد.

 

فرزندان مرحومه حاجيه ربابه:

حاصل وصلت حاجيه ربابه خانم با حاج حسن حاجي موسي، سه فرزند بود كه دومي بنام محمد باقر در كودكي فوت نمود. دو فرزند ديگر عبارتند از محمد علي و فاطمه حاجي موسي كه بترتيب با دختر خاله و پسر خاله خود ( دو تن از فرزندان حاجيه طوبي) ازدواج نمودند:

الف: مرحوم حاج محمد علي حاجي موسي

  

ايشان كه متولد سال ١٢٨٨ خورشيدي بودند با دختر خاله خود، خانم اكرم السادات سادات شبيري (دختر طوبي خانم) متولد سال ١٢٩٥ خورشيدي ازدواج نمود. حاصل اين وصلت ٨ فرزند (شش دختر و دو پسر) بشرح زير بود:

١- مرحومه ربابه (قدسي) حاجي موسي

آن مرحومه با مرحوم احمد استاد قاسم (فرزند خانم خديجه كربلائي يوسف)  ازدواج نمودند كه حاصل اين پيوند شش فرزند بشرح زير است:

– مرحوم مهدي استاد قاسم كه با خانم ناهيد فريدون پور ازدواج نموده بودند. آندو داراي چهار فرزند بشرح زير ميباشند: ١- آقاي علي استاد قاسم كه با خانم ندا ديزنگي ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي سنا و سبحان استاد قاسم است. ٢- خانم مريم استاد قاسم كه با آقاي مهران ميرزا رسول زاده ازدواج نموده اند. ٣- خانم پرستو استاد قاسم ٤- آقاي محمد استاد قاسم

مرحوم مهدي استاد قاسم در تاريخ ٢٧ آذر ماه سال ١٤٠١ دار فاني را ترك نمودند. مزار ايشان در آرامستان ”  ” قرار دارد.
– مرحوم محمود استاد قاسم كه با خانم فرح ؟ ازدواج نموده بودند و داراي يك فرزند بنام خانم رويا استاد قاسم ميباشند. ايشان در تاريخ ٧ شهريور ١٣٧٥ دار فاني را ترك نمودند. مزار ايشان در آرامستان ” بهشت زهرا” قطعه ٧٣، رديف ٤٣، شماره ٣١ قرار دارد.

– خانم مهين استاد قاسم كه با مرحوم عبدالله اعتمادي (متوفي در تاريخ ١٨ تير ١٣٩٦) ازدواج نموده بودند و داراي يك فرزند بنام خانم ليلا اعتمادي ميباشند.

– خانم مهري استاد قاسم كه با مرحوم فرهاد كيانفر ازدواج نموده بودند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند: ١- خانم گلزار كيانفر ٢- آقاي عليرضا كيانفر.

– خانم ميترا استاد قاسم كه متولد ١٣٤٩/٤/٢ميباشند با آقاي رضا تفنگ چي ازدواج نمودند كه به متاركه انجاميد. حاصل اين وصلت يك فرزند بنام مرحوم پارسا تفنگ چي ميباشد كه در تاريخ ١٦ ارديبهشت ماه سال ١٣٩٣ در اثر تصادف فوت نمود.

خانم ميترا استاد قاسم در تاريخ ١٣٩٧/٤/٢٨ با آقاي سيد فريد سادات شبيري متولد ١٣٤٧/٤/٢ (فرزند سيد عباس سادات شبيري و نوه طوبي خانم) ازدواج نمودند.

 – مرحوم محسن استاد قاسم

آن مرحوم بر اساس شناسنامه متولد ٥ دي ١٣٣٧ ولي متولد ١٣٣٨ بودند. ايشان در تاريخ ١٠ بهمن ١٤٠٠ دار فاني را پس از مدتي بيماري ترك نمودند. مزار ايشان در آرامستان ” بهشت زهرا” قطعه ٧٣، رديف ٤٣، شماره ٣١ و در جوار پيكر برادرشان (مرحوم محمود استاد قاسم) قرار دارد.

 

مزار مرحومه اكرم السادات سادات شبيري در آرامستان  علي ابن جعفر قم  (مقبره خانوادگي صالحي) و مزار مرحوم ربابه (قدسيه) حاجي موسي (متوفي در تاريخ ٢٨ تير ١٣٩٥)، مزار مرحوم احمد استاد قاسم و مزار مرحوم محمود استاد قاسم در كنار هم و در قطعه ٧٣ بهشت زهرا است.

٢- مرحومه منصوره حاجي موسي

آن مرحومه با مرحوم علي نيك بين ازدواج نمودند كه حاصل اين وصلت شش فرزند بشرح زير است:

 •  خانم طاهره نيك بين كه با آقاي احمد حامديان ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند: ١- آقاي محمود حامديان ٢- آقاي محمد رضا حامديان ٣- خانم محبوبه حامديان
 • خانم طيبه نيك بين كه با آقاي مهدي حاصليان ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند: ١- آقاي احسان حاصليان ٢- آقاي مسعود حاصليان
 • خانم نيره نيك بين كه با آقاي ؟ مؤذني ازدواج نموده اود و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند: ١- آقاي فريد مؤذني ٢- آقاي شهاب مؤذني
 • خانم سعيده نيك بين
 • آقاي جواد نيك بين كه با خانم مريم مرجاوي ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام آقاي محمد امين نيك بين ميباشند.
 • آقاي مهدي نيك بين كه با خانم ميترا چيت ساز ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند: ١- خانم مرواريد نيك بين ٢- آقاي محسن نيك بين

مزار مرحومه منصوره حاجي موسي  (متوفي در تاريخ ١٨ تير ١٣٩٦) و مزار مرحوم حاج علي آقا نيك بين (متوفي در تاريخ .. ) در كنار هم و در قطعه ٤٦ بهشت زهرا است.

 

٣ – خانم فاطمه (انسيه) حاجي موسي

ايشان كه متولد سال ١٣٢٣ خورشيدي هستند با مرحوم سيد كمال مير باقر ازدواج نمودند و داراي چهار فرزند بشرح زير ميباشند:

 •   مرحوم سيد علي مير باقر كه با خانم سعيده كدخدا ازدواج نمودند و داراي پنج فرزند بشرح زير ميباشند: ١- آقاي سيد كمال مير باقر ٢- آقاي سيد محمد رضا مير باقر ٣- آقاي سيد امير حسين مير باقر ٤- خانم مهيا سادات مير باقر ٥- آقاي سيد امير علي مير باقر
 • آقاي سيد مهدي مير باقر كه با خانم مريم ؟ ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند: ا- خانم هانيه  سادات مير باقر ٢- خانم هديه سادات مير باقر
 • مرحوم سيد حسين مير باقر
 • خانم سنيه سادات مير باقر
٤- آقاي محمد رضا حاجي موسي

ايشان كه متولد ١١ بهمن ماه سال ١٣٢٤ و مقيم آمريكا هستند با خانم افسانه دريا داري ازدواج نموده اند و حاصل اين وصلت دو فرزند بشرح زير است:

 •  آقاي مرتضي حاجي موسي، متولد ١١ آذر ١٣٦١
 • خانم دريا حاجي موسي، متولد ….
٥- خانم شريفه حاجي موسي

ايشان كه متولد ٢٠ دي ١٣٢٧ هستند با آقاي حسين روشن روان ازدواج نموده اند و مقيم آمريكا هستند. حاصل اين پيوند دو فرزند بشرح زير است:

 •  آقاي بابك روشن روان
 • خانم روشنك روشن روان
٦- خانم زهرا (وجيهه) حاجي موسي

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 691FA5B9-A75E-4E5E-A84E-5CDFED3976BC-e1601580532204.jpeg می‌باشد  این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 52BA2D06-FF6B-4C98-A4F8-F1F75508B1C6-e1601569013642.jpeg می‌باشد
ايشان  كه متولد ٢٨ ارديبهشت ١٣٣٠ ميباشند؛ با مرحوم سيد محمود وكيلي متولد ١٣٢٥/٥/٢٣ ازدواج نموده بودند. اين زوج اولاد ندارند.

آقاي وكيلي در تاريخ ١٣٩٦/٣/١٥ مرحوم شدند و مزارشان در آرامستان “بهشت زهرا” تهران قرار دارد.

 

٧ – آقاي محمد حاجي موسي

ايشان كه مقيم آمريكا هستند با خانم ماريا ؟ ازدواج نموده اند و حاصل آن پيوند دو دختر بشرح زير است:

 •  خانم مريم حاجي موسي
 • خانم ثريا حاجي موسي
٨- خانم خديجه (مليحه) حاجي موسي

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن AA3F88BF-C4AE-476B-B07E-5172E9E17022-e1601580574959.jpeg می‌باشد  این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 958EBB35-1B70-437C-AF33-318070EA5C7E-e1601569068759.jpeg می‌باشد
ايشان كه متولد اول فروردين سال ١٣٣٨ خورشيدي هستند؛ با مرحوم غلامحسين حيدري متولد ١٣٢٨/٣/٣ ازدواج نموده بودند. اين زوج اولاد ندارند.

آقاي حيدري در تاريخ ١٣٩٨/٦/١٤ مرحوم شدند و مزار شان در زادگاهشان؛ زابل است.

 

مزار مرحوم حاج محمد علي حاجي موسي (متوفي در تاريخ ٢١ دي ماه سال ١٣٦١ خورشيدي) و مزار مرحومه اكرم السادات سادات شبيري (متوفي در تاريخ ٢٧ بهمن ماه سال ١٣٨١ خورشيدي) و همچنين مزار مرحوم سيد كمال ميرباقر و دو فرزندش (مرحومين سيد علي و سيد حسين مير باقر) در آرامستان علي ابن جعفر “قم” قرار دارد.

 

ب: مرحومه حاجيه فاطمه (موچول خانم) حاجي موسي

     

فاطمه خانم كه مرحوم پدرشان، وي را “موچول خانم ” ميناميدند؛ متولد سال ١٢٩٤ خورشيدي و متوفي در تاريخ ٢١ ارديبهشت ماه سال  ١٣٧٧ خورشيدي هستند. مزار ايشان واقع در بهشت زهراي تهران قطعه ٤٨ (٢٢/٣٤) ميباشد. ايشان پس از فوت مادرشان؛ كودكيشان را نزد دو تن از خاله هايشان (رقيه خانم و معصومه خانم ملقب به خانم خانمها – دختران خاور سلطان) گذرانده و بزرگ شدند.

مرحومه فاطمه خانم حاجي موسي با پسر خاله خود، آقاي سيد هاشم سادات شبيري (پسر طوبي خانم) متولد ٩ فروردين سال ١٢٨٨ خورشيدي ازدواج نمودند. مرحوم سيد هاشم اهل هيئت بود و مجالس روضه بر پا مينمود. اسم هيئت ايشان “هيئت زنجير زنان متوسلين تهران” بود. ايشان در ميدان شاه سابق (قيام) كارخانه آبكاري فلزات داشتند. آن مرحوم در تاريخ ٢٣ خرداد سال ١٣٨٤ خورشيدي فوت نمودند و مزارشان در بهشت زهراي تهران  قطعه هفتاد (٧/١٩٧)  قرار دارد.

حاصل اين وصلت اين زوج دو دختر بود:

١- خانم فخرالسادات سادات شبيري 

   

آن مرحومه كه متولد سال ١٣١١ خورشيدي بودند؛ در سيزده سالگي با مرحوم حسن محمد رحيم صراف متولد سال ١٣٠٥ خورشيدي ازدواج نمودند و داراي شش فرزند بشرح زير ميباشند. ايشان در تاريخ ١٦ تير سال ١٣٥٨ خورشيدي فوت نمودند و مزارشان درقطعه ٢٢ (٢٧/٣٢) آرامستان “بهشت زهرا” تهران قرار دارد. مرحوم حسن محمد رحيم صراف نيز در سال ١٣٩٦ فوت نمودند و در قطعه ٧٠ بهشت زهرا بخاك سپرده شدند.

الف: خانم نجمه محمد رحيم صراف كه با آقاي محمد تيماج چي ازدواج نموده است و داراي چهار فرزند بشرح زير است: ١: خانم مريم تيماج چي كه با آقاي محمد سعيد تاجيك ازدواج نموده و داراي دو فرزند بنامهاي زهرا و محمد حسين تاجيك است. ٢: آقاي امير حسين تيماج چي كه با خانم زهره ذوالفقاري ازدواج نموده است. ٣: خانم مهديه تيماجچي كه با آقاي حامد رخ صفت ازدواج نموده است. ايندو داراي يك فرزند بنام خانم حنانه سادات رخ صفت (متولد ٥ تير ١٤٠٠) ميباشند. ٤: آقاي مجيد تيماج چي

ب: خانم حوريه محمد رحيم صراف كه با آقاي مرتضي رضائي ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بشرح زير است: ١- آقاي احمد رضائي ٢- خانم ريحانه رضائي

ج: آقاي مجتبي محمد رحيم صراف كه با خانم فرح ؟ ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بشرح زير است: ١- آقاي علي محمد رحيم صراف كه با خانم مهري ؟ ازدواج نموده است و يك دختر بنام مهديه محمد رحيم صراف دارد. ٢- آقاي حسين محمد رحيم صراف كه با خانم زهرا ؟ ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بشرح زير است:

خانم زينب محمد رحيم صراف  و آقاي طاها محمد رحيم صراف.

د: مرحوم عليرضا محمد رحيم صراف. آن جوان ناكام  در سال ١٣٧٣ فوت نمودند كه در قطعه ٧١ بهشت زهرا بخاك سپرده شدند.

ه : آقاي مرتضي محمد رحيم صراف كه با خانم فرشته زينلي ازدواج نموده است و داراي سه فرزند بشرح زير است: ١- آقاي محمد علي محمد رحيم صراف ٢- آقاي مهدي محمد رحيم صراف ٣- آقاي حسن محمد رحيم صراف

و :  آقاي محمد رضا محمد رحيم صراف كه با خانم فرشته لواساني ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بشرح زير است: ١- خانم مريم (طلا) محمد رحيم صراف كه با آقاي محمد مزيناني ازدواج كرده است و داراي يك فرزند بنام فاطمه مزيناني ميباشد. ٢- خانم مونا محمد رحيم صراف كه با آقاي سيد احمد رضا لواساني ازدواج كرده است و داراي سه فرزند بنامهاي آقايان سيد بنيامين لواساني (متولد …) و سيد دانيال لواساني (متولد ….) و خانم فاطمه سادات لواساني (متولد ١٦ مهر ١٤٠١) است.

 

٢- خانم بدرالسادات سادات شبيري

      

 

 

 

 

 

 

ايشان كه متولد ٢٠ شهريور سال ١٣٢٢ خورشيدي ميباشند؛ در تاريخ ٢٢ اسفند ماه سال ١٣٣٨ خورشيدي و در سن شانزده سالگي با مرحوم محسن افشار متولد ١٩ اسفند سال ١٣١٣ خورشيدي ازدواج نمودند. ايندو داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

الف: آقاي داريوش افشار كه متولد ٢٢ فروردين ١٣٤٠ هستند ؛ در تاريخ ١٥ آبان ١٣٨١ با خانم مژده جلوه (متولد اول شهريور سال ١٣٤٨) ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام خانم پرنيان افشار متولد ٩ اسفند ١٣٨٢ ميباشند.

ب: خانم شهلا افشار متولد ٢٩ مهر ١٣٤٧ كه در تاريخ ٢٢ بهمن ١٣٦٧ با مرحوم علي عصار پور (متولد ٢٢ مهر ١٣٣٨) ازدواج نموده بودند. آن دو داراي دو فرزند بنامهاي خانم روشنك عصار پور (متولد ٢٧ خرداد ١٣٦٩) و آقاي رضا عصارپور (متولد ١٠ فروردين ١٣٨٣) ميباشند. خانم روشنك عصارپور در تاريخ ١٣٩٩/٥/١٨ با آقاي مهيار غفاري (متولد ١٣٦٦/١/٢٦) ازدواج نموده اند. مرحوم حاج علي عصارپور روز جمعه مورخ اول مرداد ماه سال ١٤٠٠ دعوت حق را لبيك گفت. مزار ايشان در آرامستان “بهشت زهرا” قطعه ٢١٨، رديف ٥، شماره ١٢ قرار دارد.

ج: آقاي حميد رضا افشار كه متولد ٣٠ شهريور سال ١٣٥٢ هستند و با خانم الهام كرونديان متولد ٢١ مهر ١٣٥٣ ازدواج نموده اند. ايند و داراي دو فرزند بنامهاي آقاي اميررضا افشار (متولد ٦ ارديبهشت ١٣٧٨)  و خانم سارينا افشار (متولد ٧ آذر ١٣٨٦) ميباشند.

مرحوم محسن افشار در تاريخ ٢٠ ديماه سال ١٣٩٧ خورشيدي برحمت خدا رفتند.

 

از آنجا كه حاج حسن و ربابه خانم با يكديگر پسر دائي و دختر عمه بوده اند، نسب فرزندانشان از دو سو (حاج محمد علي و حاجيه خاور سلطان) به حاج محمد موسي ميرسيده است. و از آنجا كه اين هر دو فرزند هم با فرزندان خاله خود (طوبي خانم، دختر ديگر حاجيه خاور سلطان) ازدواج نموده اند؛ نسب فرزندان حاج محمد علي و فاطمه خانم از سوي سوم (اكرم السادات و سيد هاشم سادات شبيري) نيز به حاج محمد موسي تاجر طهراني ميرسد و در نتيجه نسب همه ايشان، از سه سو به وي ميرسد.

اسناد قديمي:

 

وصيت نامه مرحومه ربابه خانم (فرزند حاجيه خاور سلطان و حاج محمد حسين)؛ همسر حاج شيخ حسن حاجي موسي. اين سند مورخ ١٧ ذي حجه ١٣٤٠ قمري مطابق با ١٩ مرداد ١٣٠١ خورشيدي ميباشد.