ليست زير شاملِ تاريخِ ازدواجِ (مجدد) يك فرزند و تاريخ ازدواج تعدادي از نوادگان حاج محمد موسي تاجر طهراني بترتيب سال وقوع عقد نكاح “از سال ١٢٧٩ خورشيدي تا امروز” ميباشد:

تاريخِ ازدواجِ

 • آقاي محمد كاظم قندي با خانم خديجه سلطان نيك: ٦ اسفند ١٢٧٩
 • خانم خديجه سلطان با آقاي احمد حسيني نبوي: ٦ فروردين ١٢٩٤
 • آقاي محمد تهراني راد با خانم حاجيه (ملوك) سيد غراب: ٣ ارديبهشت ١٣٠١
 • آقاي علي اكبر قندي با خانم زينت قندي: ٥ اسفند ١٣٠١
 • خانم معصومه قندي با آقاي غلامرضا مومنون: ٥ ارديبهشت ١٣٠٦
 • آقاي محمد صادق قندي با خانم ليلا توسلي: ٢٢ مرداد ١٣٠٩
 • آقاي ميرزا حاج آقا حاجي موسي با خانم فاطمه اُلنگ: ١ آذر ١٣١٢
 • آقاي عبدالله قندي با خانم قدسي ناظمي: ٩ مهر ١٣١٥
 • آقاي مَهدي احمديان طهراني با خانم معصومه مروتي: ١١ خرداد ١٣١٦
 • آقاي محمد موسي برهاني فر با خانم  نصرت الزمان فخار: پائيز ١٣١٧
 • خانم بتول (بدرالملوك) آقا مهدي قمصري با آقاي غلامحسين دربهشتي: ٨ دي ١٣٢٠
 • خانم افسر قندي با آقاي سيد رضا توكلي طهران: ٢١ ارديبهشت ١٣٢٢
 • خانم معصومه (پروين) مجيدي با آقاي باقر يكتا: ٢١ آذر ١٣٣١
 • آقاي سيد عباس سادات شبيري با خانم فاطمه (فخر اعظم) نقدزاده: ١٠ ارديبهشت ١٣٣٣
 • آقاي كاظم محسني با خانم شمس السادات (پوران) حسينيان: ٢٥ آبان ١٣٣٣
 • آقاي احمد احمديان طهراني با خانم ليدا (ستاره) يكاني: ١٢ دي ١٣٣٨
 • آقاي كاظم قندي با خانم زهرا سادات (فروغ) دربندي: ٨ بهمن ١٣٣٨
 • آقاي جواد نبوي راد با خانم فرح انگيز كاظمي نيا: ٢٥ بهمن ١٣٣٨
 • خانم بدرالسادات سادات شبيري با آقاي محسن افشار: ٢٢ اسفند ١٣٣٨
 • خانم منصوره قندي با آقاي محمد طايفي نصر آبادي: ٢١ شهريور ١٣٣٩
 • خانم پريچهره احمديان طهراني با آقاي محمد جواد مراد اسحاقي: ٩ اسفند ١٣٤١
 • خانم بهجت كاظمي نيا با آقاي جلال سيد جواد جواهري: ١٥ مرداد ١٣٤٢
 • آقاي سعيد احمديان طهراني با خانم كاتلين الين چيزلت: ٣٠ مهر ١٣٤٣
 • خانم زهرا (فهيمه) صالحي با آقاي امير مقدم نژاد: ٢٤ دي ١٣٤٦
 • آقاي احمد قندي با خانم عفت بنكدار شيرازي: ١٦ فروردين ١٣٤٧
 • خانم خديجه (فرحناز) قندي با آقاي احمد علمي اسد زاده: ٢٤ خرداد ١٣٤٧
 • خانم زهرا (شمسي) قندي با آقاي مسعود زرين طرازيان: ٢٠ مرداد ١٣٤٧
 • آقاي علي قندي با خانم فرخنده اتحادي: ٩ شهريور ١٣٤٧
 • خانم عذرا پاكنهاد با آقاي مَهدي حبيبي تنها: ١٤ خرداد ١٣٤٨
 • خانم پروانه احمديان طهراني با آقاي محمد رضا مجتهد زاده: ٦ اسفند ١٣٤٨
 • خانم مهري (مريم) تهراني راد با آقاي مير كيهان مدير زاده طهراني: ١٨ ارديبهشت ١٣٥٠
 • آقاي قاسم طاهري نخست با خانم عفت (شيلا) معين درباري: ٤ تير ١٣٥٠
 • خانم روشنك مجيدي با آقاي بهزاد موفق: ٤ مهر ١٣٥٠
 • خانم زهرا پاکنهاد با آقاي محمد شکرریز: ٤ بهمن ١٣٥٠
 • خانم زهره نافذ كلام با آقاي محمود پورزرگري: ٢ تير ١٣٥١
 • خانم محبوبه پاكنهاد با آقاي حسين صيرفيان پور: ٢١ ارديبهشت ١٣٥٢
 • خانم آذردخت قندي با آقاي جعفر احدي: ١٠ دي ١٣٥٢
 • آقاي مهدي قندي با خانم فائزه فرزانه: ٧ مرداد ١٣٥٣
 • خانم عصمت (شهين) برهاني فر با آقاي محمد علي جاويديان: ١ آذر ١٣٥٣
 • آقاي عباس احمديان طهراني با خانم فروران صلواتيان: ٣١ مرداد ١٣٥٤
 • خانم طاهره (مينا) تهراني راد با آقاي حسن (بيژن) نوري: ١٥ مهر ١٣٥٤
 • خانم مرضيه حسيني نبوي ويژه با آقاي احمد علي كبيري: ٢٥ آذر ١٣٥٤
 • آقاي امير تهراني راد با خانم سوسن عضدي: ٨ مرداد ١٣٥٥
 • خانم زهرا (مليحه) برهاني فر با آقاي سيد جلال سعيدي: ٢٢ مهر ١٣٥٥
 • خانم منصوره برهاني فر با آقاي حسن كاظم زاده: ٢٢ مهر ١٣٥٥
 • خانم محبوبه (فرشته) تهراني راد با آقاي مسعود شادرو: ١٨ آذر ١٣٥٥
 • آقاي محمد كاظم تهراني راد با خانم سهيلا قيائي: ٢٥ آذر ١٣٥٥
 • آقاي جواد قندي با خانم نجمه السادات بلور فروش:  ١٨ اسفند ١٣٥٥
 • آقاي محمد حسن قندي با خانم پريچهر لطفي نژاد: ١٤ مهر ١٣٥٦
 • خانم ربابه (فرح) قندي با آقاي علي حسين علاقبند: ٢٠ مهر ١٣٥٦
 • خانم مريم احمديان طهراني با آقاي محمد حسين فرسائي علائي: ١٢ اسفند ١٣٥٧
 • آقاي احمد اعتمادفر با خانم آذر دخت سازگارا: ٢٤ خرداد ١٣٥٨
 • آقاي قاسم رستگارپناه با خانم فرح سادات ميرآفتاب شهره: ٨ تير ١٣٥٨
 • خانم مليحه علي بيك با آقاي حسن كرمي: ١٢ تير ١٣٥٨
 • خانم ربابه (محبوبه) حسيني نبوي ويژه با آقاي رضا حسن منفرد: ٢٦ تير ١٣٥٨
 • خانم ظريفه خرمي با آقاي حسين كاميابي آذر: ٢٢ خرداد ١٣٥٩
 • آقاي حسين احمديان طهراني با خانم كبري (مهين) احمديان طهراني: ٣٠ خرداد ١٣٥٩
 • خانم فريبا نبوي راد با آقاي محمد غلامي: ٢٧ شهريور ١٣٥٩
 • خانم شهره مجيدي با آقاي سيد حسين شادمان: ٦ آبان ١٣٥٩
 • آقاي محمد رضا محسني با خانم فاطمه بزرگ زادگان: ٢٣ ارديبهشت ١٣٦٠
 • خانم عصمت (فريبا) قندي با آقاي محمد هوختي: ١١ خرداد ١٣٦٠
 • خانم راضيه حسيني نبوي ويژه با آقاي مهدي مراوندي: ٧ تير ١٣٦٠
 • آقاي حسين علائي رحماني با خانم طاهره (افسانه) حسين زاده نيك: ٢ بهمن ١٣٦٠
 • خانم فاطمه نيكزاد با آقاي محمود رضا غفوري سرشت: ١ دي ١٣٦٠
 • آقاي مرتضي رضائي با خانم فريده اسكندري پور: ٢١ فروردين ١٣٦١
 • خانم مسعوده علائي رحماني با آقاي محمد جواد سعيديان: ١٢ ارديبهشت ١٣٦١
 • خانم فاطمه رضوي با آقاي محسن افشار: ١٥ مرداد ١٣٦١
 • آقاي محمد سعيد تهراني راد با خانم فاطمه (مهناز)  افشار: ٧ ارديبهشت ١٣٦٢
 • آقاي مجتبي پاكنهاد با خانم فاطمه (پروين) خالقي: ٢٠ اسفند ١٣٦٢
 • خانم منصوره مرادي مطلق با آقاي سيد حميد حسيني انواري: ٢٧ فروردين ١٣٦٣
 • خانم مژگان طايفي نصر آبادي با آقاي شهرام امير عضدي: ٣٠ فروردين ١٣٦٣
 • خانم زهرا (زرين) قندي با آقاي جعفر گلسرخي اصفهاني: ١٥ آذر ١٣٦٣
 • آقاي امير حسين رضوي با خانم مهرناز مهر پسند ١٦ آذر ١٣٦٣
 • آقاي عباس قندي با خانم فاطمه (فرشته) مرداني: ٢١ شهريور ١٣٦٤
 • خانم طاهره حسيني نبوي با آقاي محمد علي كبريت چي: ٢٤ خرداد ١٣٦٦
 • خانم عفت (فروزان) قندي با آقاي علي گرامي: ٥ دي ١٣٦٦
 • آقاي محمد حسين (حميد) محسني با خانم آزاده هاشمي پور: ١٧ دي ١٣٦٦
 • آقاي مهران طايفي نصر آبادي با خانم زهرا عليخاني: ٣ مرداد ١٣٦٧
 • آقاي مجتبي قندي با خانم مرجان پورزرگري: ١٥ آذر ١٣٦٧
 • خانم شهلا افشار با آقاي علي عصارپور: ٢٢ بهمن ١٣٦٧
 • آقاي محمد محسن نبوي راد با خانم فاطمه سادات بخارائي: ١٠ تير ١٣٦٩
 • آقاي سعيد فهيمي پور با خانم نوشا عرفاني جاهد: ٢٨ تير ١٣٦٩
 • خانم شيرين قندي با آقاي محسن دهقاني: ١٦ مهر ١٣٦٩
 • خانم اميره زاهدي با آقاي سيد عليرضا موسوي منش: ١١ اسفند ١٣٦٩
 • خانم سيمين شريف تبريزي با آقاي سيد حعفر ماجدي: ٧ تير ١٣٧٠
 • خانم نوشفر واسعي كهدوئي با آقاي رضا هدايت: ٢٧ مرداد ١٣٧٠
 • آقاي محمد جواد نبوي راد با خانم حوري مهديان: ٢٦ بهمن ١٣٧١
 • خانم حميده زرين طرازيان با آقاي سعيد اويسي: ١٦ خرداد ١٣٧٢
 • خانم مرجان طايفي نصر آبادي با آقاي نريمان فرح زا: ٧ خرداد ١٣٧٣
 • آقاي فرامرز مجتهد زاده با خانم هاله حشمت: ٣١ مرداد ١٣٧٣
 • خانم عهديه مومنون با آقاي محسن زارعي: ٢٩ شهريور ١٣٧٣
 • خانم نرگس نوري با آقاي حجت نخباف: ٧ بهمن ١٣٧٣
 • خانم آزاده قندي با آقاي كارل بونگرز: ٢٣ فروردين ١٣٧٤
 • خانم الهام مراد اسحاقي با آقاي جفري جان پيترز: ١٨ مرداد ١٣٧٤
 • خانم فرشته صفاي فرد با آقاي محسن مسيبي: ٦ شهريور ١٣٧٤
 • خانم نيلوفر مقدم نژاد با آقاي غلامرضا عقيقي: ٣ فروردين ١٣٧٥
 • آقاي احمد مومنون با خانم طناز افشار: ١٩ ارديبهشت ١٣٧٥
 • آقاي مهدي قندي با خانم مهديه رجائي: ١٤ فروردين ١٣٧٦
 • آقاي فرشاد قندي با خانم ماندانا مجتبائيان: ١١ ارديبهشت ١٣٧٦
 • آقاي حميد رضا افشار با خانم الهام كرونديان: ١٤ ارديبهشت ١٣٧٦
 • آقاي احمد حسيني نبوي ويژه با خانم زهرا (حميده) ابراهيمي: ٨ خرداد ١٣٧٦
 • خانم زهره قندي با آقاي محمد حليمي: ١٢ مرداد ١٣٧٦
 • خانم فاطمه (نعيمه) كبيري با آقاي عليرضا رضوان: ١٨ شهريور ١٣٧٦
 • خانم ناهيد ديزنگي با آقاي محمد رضا محامدي: ٢٢ آبان ١٣٧٦
 • خانم فاطمه كني با آقاي حميد دوادگران: ٩ مرداد ١٣٧٧
 • آقاي رضا حريري با خانم مرواريد ملكي: ٢٣ مرداد ١٣٧٧
 • آقاي حسن رضوي با خانم فهيمه زمردي: ٦ شهريور ١٣٧٧
 • خانم شيما شادرو با آقاي حميد رضا شيرازي فرد: ١٤ آذر ١٣٧٧
 • خانم حميده صيرفيان پور با آقاي سيد مسعود لاجوردي: ٣ آذر ١٣٧٨
 • خانم زهره ديزنگي با آقاي محمد رضا احمدي: ١٦ آذر ١٣٧٨
 • خانم ليلا حسين علاقبند با آقاي مهدي نوروزي آزاد: ١٦ فروردين ١٣٧٩
 • خانم نازيلا سلحشور با آقاي رضا فخيم: ٣٠ خرداد ١٣٧٩
 • آقاي فربد قندي با خانم هدي نريماني: ٣١ خرداد ١٣٧٩
 • آقاي امير حسين مومنون با خانم سيده مريم حدادي: ١٧ مهر ١٣٧٩
 • خانم نيما ديزنگي با آقاي علي نصيري: ٢٢ آبان ١٣٧٩
 • خانم زهرا ديزنگي با آقاي سهيل عندليب: ١٠ دي ١٣٧٩
 • آقاي محمد سعيد كني با خانم الهام كاظم زاده: ٣ تير ١٣٨٠
 • آقاي عباس قندي با خانم فاطمه عباسي نژاد: ٨ مرداد ١٣٨٠
 • خانم هدي فردانش با آقاي موسي (ژوبين) اسدي: ١٣ مهر ١٣٨٠
 • خانم نيلوفر هاشمي شيرازي با آقاي فريد پوستچي شيرازي: ٦ دي ١٣٨٠
 • آقاي داريوش افشار با خانم مژده جلوه: ١٥ آبان ١٣٨١
 • خانم حوريه صيرفيان پور با آقاي محمد چيت ساز: ١٦ شهريور ١٣٨٢
 • خانم نرگس كاظم زاده با آقاي حسين خير بخش: ٢ مهر  ١٣٨٢
 • آقاي پرهام مراد اسحاقي با خانم شري ويد: ٢٠ مهر ١٣٨٢
 • خانم مريم مقدم نژاد با آقاي سيد سعيد كاظمي: ٤ تير ١٣٨٣
 • خانم سعيده كبيري با آقاي محمد محسن غريب دوست: ٩ ارديبهشت ١٣٨٤
 • خانم حوريه جمشيدي منش با آقاي مسعود كهني: ٢٥ ارديبهشت ١٣٨٤
 • خانم سپيده السادات سعيدي با آقاي عليرضا شهيد كلهري: ١٢ مهر ١٣٨٤
 • آقاي امير رضا نوري با خانم اكرم نائيني: ٧ اسفند ١٣٨٤
 • خانم عرفانه سعيديان با آقاي سروش همايوني: ٢٢ تير ١٣٨٥
 • آقاي مهرداد مومنون با خانم آتنا شالباف تبار: ٢٢ تير ١٣٨٥
 • آقاي كاميار قندي با خانم آنا ميلز كايا: ١٨ مرداد ١٣٨٥
 • آقاي حميد رضا اسدي با خانم هانيه اسماعيلي زارع: ١ دي ١٣٨٥
 • خانم هاله احمديان طهراني با آقاي دلن توزر: ١٠ دي ١٣٨٥
 • خانم فاطمه (عاطفه )کبریت چی با اقای مهدی رفیعی: ٨ دي ١٣٨٦
 • آقاي احسان كرمي با خانم زهرا نيلچي پور: ٦ فروردين ١٣٨٧
 • خانم سارا تهراني راد با آقاي سيد امير رضا سيد رضاي زرباف: ٢٧ مرداد ١٣٨٧
 • آقاي سيد حامد پيشوائي با خانم مريم جلايي فر: ١٦ آبان ١٣٨٧
 • آقاي ميثم غلامي با خانم عطيه نورائي پور: ٢٠ آذر ١٣٨٧
 • آقاي ايمان كرمي با خانم فاطمه نصيري: ٢٤ خرداد ١٣٨٨
 • خانم انسيه جمشيدي منش با آقاي ساعد برجي: ٨ تير ١٣٨٨
 • آقاي سعيد قندي با خانم نسيم سادت حسيني فر: ٢٨ تير ١٣٨٨
 • خانم ندا ديزنگي با آقاي علي استاد قاسم: ١٥ مرداد ١٣٨٨
 • آقاي عبدالرضا علائي رحماني با خانم سميه قياسي: ١ آبان ١٣٨٨
 • خانم نسيم ديزنگي با آقاي سيد مهدي ميرزائي: ١٩ آذر ١٣٨٨
 • خانم فائزه غفوري سرشت با آقاي عليرضا صمدي فرد: ٥ اسفند ١٣٨٨
 • آقاي اميد علمي اسدزاده با خانم جسيكا ؟: ٩ خرداد ١٣٨٩
 • آقاي محمد علي كبيري با خانم فاطمه خليل ارجمندي: ٢٤ تير ١٣٨٩
 • خانم درنا امير عضدي با آقاي صالح حاج محمد علي ترك آبادي: ١٤ مرداد ١٣٨٩
 • خانم هانيه سادات پيشوائي با آقاي سيد وحيد عصار: ١ ارديبهشت ١٣٩٠
 • آقاي مسعود غلامي با خانم زهره عليمحمدي: ١٦ تير ١٣٩٠
 • خانم نگين ديزنگي با آقاي سيد ياسر حسيني: ٢٩ ارديبهشت ١٣٩١
 • آقاي حميد مراوندي با خانم عطيه معتمد پور: ١١ خرداد ١٣٩١
 • خانم الهه جمشيدي منش با آقاي مرتضي شاكري: ٢٧ تير ١٣٩١
 • خانم نيايش موفق با آقاي علي قره ولي: ٢ شهريور ١٣٩١
 • آقاي اميد رضا اعتمادفر با خانم سوفيا تَپِر: ٢٤ شهريور ١٣٩١
 • آقاي عليرضا فرسائي علائي با خانم شبنم شكوريان تبريزي: ٣ مهر ١٣٩١
 • خانم نوشين واسعي كهدوئي با آقاي همايون برجيان: ١ فروردين ١٣٩٢
 • خانم نفيسه ضياء با آقاي امير محسني: ٣ تير ١٣٩٢
 • خانم شادي تهراني راد با آقاي محمد علي (لوئيس) روزيلس: ١٦ تير ١٣٩٢
 • خانم نيلوفر كاظم زاده با آقاي امير مسعود صادقي نياركي: ٨ آبان ١٣٩٢
 • آقاي حامد صيرفيان پور با خانم صبا نقي زاده: ١٥ شهريور ١٣٩٣
 • خانم ندا حسن منفرد با آقای محمد توکلی: ٤ مهر ١٣٩٣
 • آقاي سيد سپهر سادات شبيري با خانم بهار گنج بخش زماني: ١٦ شهريور ١٣٩٤
 • خانم نينا غفاري با آقاي محسن يوسف پور: ٢٠ شهريور ١٣٩٤
 • خانم درين خاصه با آقاي ايمان دارالشفائي: ١٦ فروردين ١٣٩٥
 • خانم زهرا كرمي با آقاي حسين شريعتمداري: ٢ ارديبهشت ١٣٩٥
 • آقاي اميد نوري با خانم مهسا سادات هاشمي عليا: ٢ ارديبهشت ١٣٩٥
 • آقاي محمد رضا ديزنگي با خانم زهرا سادات حسيني: ١٣ ارديبهشت ١٣٩٥
 • خانم پريسا افشار با آقاي عليرضا معماريان: ٢٤ مرداد ١٣٩٥
 • آقاي سيد عليرضا شادمان با خانم نگار فروغي: ٢٧ شهريور ١٣٩٥
 • آقاي سيد حميد رضا شادمان با خانم سحر اكرم: ١٠ مرداد ١٣٩٦
 • خانم ریحانه کبریت چی با اقای محمدحسین مروتی: ١١ اسفند ١٣٩٦
 • آقاي محمد فردانش با خانم ماندانا حاج محمد علي: ١٩ اسفند ١٣٩٦
 • آقاي سينا غفاري با خانم پرستو سليماني: ١٤ ارديبهشت ١٣٩٧
 • خانم ميترا استاد قاسم با آقاي سيد فريد شبيري: ٢٨ تير ١٣٩٧
 • خانم شبنم يكتا با آقاي داموسكوس تريولا: ٣١ تير ١٣٩٧
 • آقاي سيد محمد امين هاشمي شيرازي با  خانم شراره شكوريان تبريزي: ٣١ مرداد ١٣٩٧
 • خانم پريسا بيداري مطلق با آقاي آرمين گميني: ١ دي ١٣٩٧
 • آقاي حسام خاصه با خانم روشنك ونكي: ١٨ مرداد ١٣٩٨
 • خانم فاطمه قندي با آقاي ميثم مكّي: ٢٨ اسفند ١٣٩٧
 • خانم مليكا نخباف با آقاي محمد تقي زاده: ١٤ بهمن ١٣٩٨
 • آقاي سيد محمد مهدي حسيني انواري با خانم فائزه زنديه: ٢٦ بهمن ١٣٩٨
 • خانم سيده پروين واقفي رضائي با آقاي كمرون زنط چانگ: ١٣ اسفند ١٣٩٨
 • آقاي محمد رضا شادرو با خانم سانيا جعفري: ٢٢ خرداد ١٣٩٩
 • آقاي محمد مراوندي با خانم آتنا عليكاهي: ١١ تير ١٣٩٩
 • خانم شيما كاميابي آذر با آقاي اميد مهدور: ١٧ مرداد ١٣٩٩
 • خانم روشنك عصارپور با آقاي مهيار غفاري: ١٨ مرداد ١٣٩٩
 • خانم نشاط قطرانيان با آقاي حميد رضا حاجي اسماعيلي: ١٩ مرداد ١٣٩٩
 • خانم مهر آذين مهر آوران با آقاي مهدي تقي پور: ٢٨ مرداد ١٣٩٩
 • آقاي عليرضا جمشيدي منش با خانم شيما شاه گلدي: ٣ آذر ١٣٩٩
 • آقاي محمد حسن النگ با خانم ريحانه سعيدي: ١٤ بهمن ١٣٩٩
 • خانم زينب محمد نمازي با آقاي ديلن بانتاين: ٣ اسفند ١٣٩٩
 • آقاي نويد محمد نمازي با خانم فرنوش استاد حسن پنجعلي: ٢٢ اسفند ١٣٩٩
 • آقاي محمد صادق كبريت چي با خانم ريحانه واحدي: ٤ تير ١٤٠٠
 • خانم نينا بهمن زاده با آقاي پرويز اميني: ٢٢ مهر ١٤٠٠
 • خانم مريم علائي رحماني با آقاي علي تاجيك: ١٤ آبان ١٤٠٠
 • خانم ساحل سعادت فرد با آقاي حميد حاج حسن (گاندي):  ٢٥ آبان ١٤٠٠