از همسر اولشان (فاطمه خانم):

همانطور كه در زندگينامه همسران حاج محمد موسي تاجر طهراني ذكر گرديد؛ مادر همسر اول ايشان (خانم ام سلمه كه به تخمين حدود سال ١١٩٠ خورشيدي – حدود ٢١٠ سال پيش – بدنيا آمده اند) ٨ دختر داشتند:

ازدواج اول ايشان با آقا محمد كاظم تاجر طهراني بوده است. فرزندان ايندو عبارتند از: فاطمه، معصومه و شاه جهان
ازدواج دوم ايشان با حاج محمد اسماعيل بوده است. فرزندان ايندو عبارتند از: طوبي، ماه سلطان، زهرا سلطان، آسيه و گوهر سلطان.

نام همسران ٥ تن از دختران خانم ام سلمه مشخص است:

فرزند اول اُمِ سلمه: فاطمه خانم كه به تخمين متولد سال ١٢١٨ خورشيدي بوده اند؛ با حاج محمد موسي تاجر طهراني  (جدِ اعليِ ما) ازدواج نمود. فرزندان ايندو عبارتند از: حاج محمد علي طهراني (حاج موسي)، حاج محمد كاظم طهراني (قندي)، حاجيه كوكب سلطان، حاجيه خاور سلطان و حاجيه مريم سلطان.

حاج محمد موسي تاجر طهراني نام فرزند اولش را از نام پدر خود (علي) و نام فرزند دوم خود را از نام پدر همسرش (كاظم) گرفته و آنانرا “محمد علي” و “محمد كاظم” ناميده است.

فرزند دوم اُمِ سلمه: معصومه خانم به تخمين متولد سال ١٢٢٠ خورشيدي بوده اند. ايشان با فردي كه وي نيز بر حسب اتفاق “محمد موسي” نام داشت ازدواج نمود. فرزندان ايندو عبارتند از: خانم بالا، حاج محمد جعفر، حاج محمد تقي (تقي زادگان) و حاج محمد كريم (حاج موسي).

فرزند ششم اُمِ سلمه: زهرا سلطان با حاج حبيب الله طهراني ازدواج نمود. فرزندان ايندو عبارتند از: حاج ميرزا علي (محسني)، حاج محمد جعفر (محسني)، حاجيه بي بي خانم، حاجيه خديجه و حاجيه عذرا.

فرزند هفتم اُمِ سلمه: آسيه خانم با حاج محمود بنكدار ازدواج نمود. فرزندان ايندو عبارتند از: حاج ابوالقاسم و حاج محمد حسن (اخوان ابوالحسني)، حاجيه خديجه و حاجيه ربابه.

فرزند هشتم اُمِ سلمه: گوهر سلطان با فردي كه او نيز بر حسب اتفاق حاج محمد كريم نام داشت؛ ازدواج نمود. فرزندان ايندو عبارتند از: حاج محمد جواد، حاج غلامحسين (آهنكوب)، حاج غلامرضا، حاجيه خديجه و حاجيه صغري

اولين داماد خانم ام سلمه حاج محمد موسي تاجر طهراني جد اعلي ما بوده اند. لذا ايشان ٧ باجناق داشته اند كه سه نفرشان بواسطه ازدواج فرزندان شان با سه تن از نواده هاي حاج محمد موسي؛ به ايشان و به نوادگان ايشان گرچه نسبتِ نَسَبي نداشته اند؛ نزديك تر بوده و هستند.

١ – فرزند دوم خانم ام سلمه (معصومه خانم) با فردي كه وي نيز بر حسب اتفاق “محمد موسي” نام داشته اند ازدواج نموده بودند. لذا نام اولين باجناق جد اعلي ما هم “حاج محمد موسي” بوده است. فرزندان ايندو عبارتند از: خانم بالا، حاج محمد جعفر، حاج محمد تقي (تقي زادگان) و حاج محمد كريم (حاج موسي). 

از ميان فرزندان آن زوج؛ حاج محمد تقي با نوه حاج محمد موسي تاجر طهراني (معصومه خانم دختر آخر خاور سلطان) ازدواج نمود.

بدين ترتيب؛ آقا محمد موسي تاجر علاوه بر باجناق بودن با جد اعلي ما (حاج محمد موسي تاجر طهراني) پدر شوهر نوه ايشان نيز بوده اند كه هر دو مورد؛ نسبتِ سببي است.

براي آشنائي بيشتر با زندگينامه مرحوم آقا محمد موسي تاجر در فايل زير روي نام ايشان كليك فرمائيد:

٢ – فرزند ششم اُمِ سلمه خانم بنام “زهرا سلطان”  با پسر دائي خود؛حاج حبيب الله طهراني ازدواج نمود. بدين ترتيب؛ حاج حبيب الله طهراني (در حاليكه پسر دائي همسرِ جد‌ِِ اعليِ ما بودند: حاج حبیب الله فرزند محمد رضا، نوه حاج محمد محسن طهرانی) پنجمين باجناق حاج محمد موسي تاجر طهراني هم ميشوند.

اختلاف سن مرحوم حاج محمد موسي تاجر طهراني (متوفي در سال ١٢٧٣ خورشيدي) با مرحوم حاج حبيب الله طهراني (متوفي در سال ١٣١٩ خورشيدي) زياد بوده بطوريكه مرحوم حاج محمد موسي ٤٦ سال قبل از فوت مرحوم حاج حبيب الله فوت نموده اند.

فرزندان زهرا سلطان و حاج حبيب الله طهراني عبارتند از: حاج ميرزا علي (محسني)، حاج محمد جعفر (محسني)، حاجيه بي بي خانم، حاجيه خديجه و حاجيه عذرا.

از ميان فرزندان آن زوج؛ حاج ميرزا علي محسني با نوه حاج محمد موسي تاجر طهراني (حاجيه نرگس خاتون دختر حاجيه مريم سلطان) ازدواج نمود.

بدين ترتيب؛ حاج حبيب الله طهراني علاوه بر اينكه پسر دائي فاطمه خانم بودند، باجناق جد اعلي ما (حاج محمد موسي تاجر طهراني) و همچنين پدر شوهر نوه ايشان نيز بوده اند كه اين هر سه مورد؛ نسبتِ سببي است.

براي آشنائي بيشتر با زندگينامه مرحوم حاج حبیب الله طهراني در فايل زير روي نام ايشان كليك فرمائيد:

 

٣ – فرزند هفتم اُمِ سلمه خانم بنام آسيه خانم با “حاج محمود بنكدار” ازدواج نمود. بدين ترتيب حاج محمود بنكدار ششمين باجناق جد اعلي ما ميشوند. فرزندان آسيه خانم و حاج محمود بنكدار عبارتند از: حاج ابوالقاسم و حاج محمد حسن (اخوان ابوالحسني)، حاجيه خديجه و حاجيه ربابه.

از ميان فرزندان آن زوج؛ حاج محمد حسن ابوالحسني با نوه حاج محمد موسي تاجر طهراني (فاطمه خانم – حاج خانم سعادت – دختر حاجيه مريم سلطان) ازدواج نمودند.

براي آشنائي بيشتر با زندگينامه مرحوم حاج محمود بنكدار در فايل زير روي نام ايشان كليك فرمائيد:

 

از همسر دومشان (زهرا خانم):

متاسفانه تا اين تاريخ؛ از شجره “حاجيه زهرا خانم” همسر دوم حاج محمد موسي تاجر طهراني اطلاعاتي در دست نميباشد.