آمهدي، فرزند حاج محمد علي طهراني از همسر بعدي ايشان بودند. آمهدي نام فامیل “حاج موسی کیوانی” را برای خودش انتخاب کرده بود.

ایشان ازدواج نموده بودند ولي چون اولاد دار نمی شدند، دختري را به فرزند خواندگي خود قبول نموده بودند و از وي سرپرستی و تا سطوح عالي تحصيلي؛ پشتيباني نمودند.

دختر خوانده ایشان كه نام فاميلي “حاج موسي” را براي خود بر گزيده  است، پس از پيروزي انقلاب از مديران منطقه شش شهرداري تهران بودند.