آقا محمد موسي تاجر با فرزند دوم خانم اُمِ سلمه: معصومه خانم ازدواج نمودند. معصومه خانم نوه دختري حاج محمد محسن طهراني است كه به تخمين متولد سال ١٢٢٠ خورشيدي بوده اند.

اين تخمين با توجه به متن وصيت نامه ايشان كه در سال ١٢٣٩ خورشيدي تقاضاي استيجار ده سال نماز و روزه نموده اند بدست آمده است: از آنجا كه در قديم رسم بوده كه افراد؛ تمامي نماز و روزه هاي واجب خود را صحيح نميدانسته اند و با استيجار؛ تمامي آنها را تكرار مينموده اند؛ پس ميتوان حدس زد كه ايشان در سال تحرير وصيتنامه نوزده ساله بوده اند. پس به احتمال زياد متولد ١٢٢٠ خورشيدي هستند. (موضوع استيجار نماز و روزه از زمان تكليف تا زمان فوت در وصيت نامه مرحوم حاج محمد موسي تاجر طهراني نيز آمده است)

در وصيتنامهِ معصومه خانم كه موجود است؛ همسرشان با نام كامل “آقا محمد موسي تاجر” معرفي شده است.

اين وصيت نامه معصومه خانم خواهر فاطمه خانم و دومين دختر ام سلمه است. اين سند مورخ ٦ رجب سنه ١٢٧٧ قمري مطابق با ٢٨ دي سال ١٢٣٩ خورشيدي است كه قدمت آن به ١٦٠ سال قبل بر ميگردد.

 

فرزندان و نوادگان آقا محمد موسي تاجر

فرزندان آقا محمد موسي و معصومه خانم عبارتند از خانم بالا، حاج محمد جعفر، حاج محمد تقي (تقي زادگان) و حاج محمد كريم (حاج موسي).

الف: مرحومه خانم بالا

إن مرحومه با حاج ؟ ؟ ازدواج نموده بودند. فرزندان آن دو عبارتند از:

مرحوم حاج ابوالقاسم

حاج ابوالقاسم با دختر دائي خود؛ خانم عصمت تقي زادگان (دختر حاج محمد تقي و خانم خانم ها) ازدواج نمودند. آن دو داراي ٢ فرزند بنامهاي خانم ها عذرا و پرويندخت تقي زادگان طهراني بودند. نام نوادگان ايشان در زندگينامه معصومه خانم (دختر خاور سلطان) در اين سايت، آمده است.

ب: مرحوم حاج محمد جعفر

ايشان مقيم نجف بودند و در همانجا فوت نمودند و بخاك سپرده شده اند.

ج: مرحوم حاج محمد تقي (تقي زادگان)

مرحوم حاج محمد تقي با حاجيه معصومه خانم “معروف به خانم خانما” دختر آخر حاجيه خاور سلطان و حاج محمد حسين “مشهور به حاج محمد حسين بزرگ” ازدواج نموده بود. فرندان وي نام فاميل خود را به تاسي از نام ايشان “تقي زادگان طهراني” انتخاب نمودند. زندگينامه و نام فرزندان و نوادگان ايشان (تحت نام همسرشان) در بخش زندگينامه هاي اين سايت آمده است.

د: مرحوم حاج محمد كريم (حاج موسي)

حاج محمد كريم با دختر خاله خود (خديجه خانم فرزند آسيه خانم و حاج محمود بنكدار و خواهر حاج ابوالقاسم و حاج محمد حسن ابوالحسني ) ازدواج نمود. فرزندان ايندو عبارتند از حاجيه صديقه و حاجيه فاطمه حاج موسي  و  ……

فرزندان حاج محمد كريم  نيز مثل تعدادي از فرزندان حاج محمد علي؛ فرزند اول جد اعليِ ما به تاسي از جد اعلي خود نام فاميل “حاج موسي” را برگزيده اند كه اين دو گروه “حاج موسي” نسبت خوني با هم ندارند. (دو حاج محمد موسيِ اوليه با يكديگر باجناق بوده اند).

مرحومه حاجيه صديقه حاج موسي

ايشان با مرحوم  حاج ؟ حاج عبدالعلي بزاز ازدواج نموده بودند. ثمره آن وصلت نُه فرزند (شش پسر و سه دختر) بشرح زير بود:

١ – مرحومه اعظم خانم حاج عبدالعلي بزاز

ايشان با آقاي … ازدواج نموده بودند و داراي … فرزند ميباشند.

٢ – مرحومه كبري خانم حاج عبدالعلي بزاز

ايشان با حاجاقا قراب ازدواج نموده بودند. ثمره آن وصلت … فرزند بود.

٣ – مرحومه حاجيه عذرا حاج عبدالعلي بزاز

ايشان با پسر دائي مادرشان؛ مرحوم حاج احمد ابوالحسني (پسر حاج محمد حسن اخوان) ازدواج نموده بودند و عروس حاج خانم سعادت بودند. آندو فرزند نداشتند. هر دو فوت نموده اند و در قطعه شماره ٧٢ بهشت زهرا آرميده اند

٤- مرحوم حاج علي حاج عبدالعلي بزاز

٥- مرحوم حاج عزيز حاج عبدالعلي بزاز

٦ – مرحوم حاج عباس حاج عبدالعلي بزاز

ايشان با دختر خاله شان حاجيه خانم اشرف السادات افجه اي ازدواج نموده بودند. نام فرزندان و نوادگان ايشان در زير و در بخش مرحومه حاجيه فاطمه حاج موسي آمده است.

٧ – مرحوم حاج احمد حاج عبدالعلي بزاز

ايشان با نوه عموي مادرشان؛ مرحومه عذرا تقي زادگان طهراني (نوه حاج محمد تقي و دختر مرحومه حاجيه عصمت تقي زادگان) ازدواج نموده بودند. حاصل آن وصلت چهار فرزند بود:

 • آقاي رضا حاج عبدالعلي بزاز كه با خانم زهرا ميري ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند (دو دختر و يك پسر) ميباشند:
  الف – خانم نسيم حاج عبدالعلي بزاز كه با مرحوم ؟ ؟ ازدواج نمودند و داراي يك فرزند بنام آقاي امير حسين ؟ ميباشند
  ب – خانم نغمه حاج عبدالعلي بزاز
  ج – آقاي محمد مهدي حاج عبدالعلي بزاز
 •   خانم زهره حاج عبدالعلي بزاز كه با آقاي محمود اربابي ازدواج نموده اند و حاصل آن پيوند، سه فرزند بشرح زير است:
  الف – آقاي سعيد اربابي كه با خانم ؟ ؟ ازدواج نوده اند و داراي يك دختر بنام ؟ اربابي ميباشند
  ب – خانم صديقه اربابي كه با آقاي علي تركيان ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام آقاي امير حسين تركيان ميباشند
  ج – خانم زهرا اربابي
 •  آقاي صادق حاج عبدالعلي بزاز
 • آقاي مرتضي حاج عبدالعلي بزاز كه با خانم مريم استادي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بنامهاي وحيد، حميد و مهسا حاج عبدالعلي بزاز ميباشند

٨ – مرحوم حاج محمود حاج عبدالعلي بزاز

٩ – حاج قاسم آقا حاج عبدالعلي بزاز

مرحومه حاجيه فاطمه حاج موسي

ايشان با حاج سيد حسين افجه اي (برادر حاج سيد ابوالحسن سيف افجه اي*) ازدواج نمود.  سه فرزند آن دو عبارتند از:

١- مرحومه حاجيه خانم اشرف السادات افجه اي

ايشان با پسر خاله شان؛ مرحوم حاج عباس حاج عبدالعلي بزاز ازدواج نموده بودند. فرزندان آن زوج عبارتند از:

 • مرحوم حاج ؟ حاج عبدالعلي بزاز
 • مرحومه حاجيه ؟ حاج عبدالعلي بزاز
 • مرحوم ؟ حاج عبدالعلي بزاز

٢- مرحومه حاجيه خانم اخترالسادات افجه اي

ايشان با پسر خاله پدرشان؛ مرحوم حاج ابوالفضل افجه اي (پسر خاله مرحوم حاج سيد حسين افجه اي) ازدواج نموده بودند. فرزندان آن زوج عبارتند از:

 • ؟ افجه اي
 • خانم حاجيه زهرا (شكوه) افجه اي. ايشان با آقاي حاج مهدي گميني ازدواج نموده اند و داراي چهار فرزند ميباشند: ١- آقاي حميد گميني (كه با نتيجه حاج خانم سعادت؛ خانم فرشته عديلي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بنامهاي محمد فريد، مهديه و مائده گميني ميباشند. خانم مهديه گميني با آقاي امير حسين كريمي ازدواج نموده اند)، ٢- آقاي مجيد گميني ( كه با خانم فائزه سليمي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي فرنيا و محمد طاها گميني ميباشند. خانم فرنيا گميني با آقاي عليرضا كاشاني ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام ريحانه كاشاني ميباشند)، ٣-  خانم فاطمه (شكوفه) گميني (كه با آقاي وحيد جاويد تجريشي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بنامهاي حوريه، حنانه و محمد امين جاويد تجريشي ميباشند. خانم حوريه جاويد تجريشي با آقاي مهدي فروزان و خانم حنانه جاويد تجريشي با آقاي امير سقائي ازدواج نموده اند) و ٤ – آقاي مسعود گميني (كه با خانم ليلا غريب دوست ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي محمد حسين و امير مهدي گميني ميباشند).

٣- آقاي حاج سيد علي اكبر افجه اي

ايشان با خانم ؟ ؟ ازدواج نموده اند. فرزندان ايندو عبارتند از:

 • ؟ افجه اي
 • ؟ افجه اي

*فرزندان مرحوم حاج سيد ابوالحسن سيف افجه اي و بتول خانم محسني (مرحومان سيد عباس، سيد قاسم، سيد غلامرضا و سيد محمود سيف افجه اي) پسر عموهاي اشرف السادات، اختر السادات و حاج سيد علي اكبر افجه اي هستند.