آقای منوچهر طاهری نخست

آقای منوچهر طاهری نخست فرزند مرحومه خانم زهرا قندی ، نوه مرحوم حاج محمدکاظم قندی و نتیجه حاج محمدموسی تاجرطهرانی متولد 10 فروردین 1320 می باشند. ایشان در هنر خوشنویسی و نقاشی تبحر دارند.

 

نمونه کارهای ایشان