گردهمائي بهاره ٩٧ – هفدهم فروردين ١٣٩٧

گردهمائي نوروزي سال ٩٧ در ظهر روز جمعه مورخ ١٣٩٧/١/١٧ در تالار / رستوران بلوط واقع در ولنجك با شركت حدود ١٨٠ نفر از نوادگان حاج محمد موسي تاجر طهراني برگزار گرديد.


تالار / رستوران بلوط ١٣٩٧/١/١٧