موقوفه ها و موسسه هاي عام المنفعه خاندان

الف: موقوفات

١- موقوفه “حاج محمد موسي” ملقب به تاجر طهراني

شامل يخچالها، سراهاي درون بازار، املاك، مغازه ها و ….… بخش وسیع موقوفه ايشان، زمينهاي محل يخچال ها ي طبيعي قديمي است كه هم اكنون آن زمين ها در اطراف میدان خراسان واقع است (در ميدان خراسان اول خيابان خاوران فعلي، پمپ بنزيني است كه ابتداي زمين هاي وقفي وي است: به طرف شرق تا چند صد متر و به طرف جنوب هم تاچند كوچه). سايراملاك موقوفه ايشان، حمام حاج موسى نزديك بازارچه نايب السلطنة، مقداري اززمين هاي بيسيم و چندين سرا و مغازه دربازارتهران است.

پس از فوت حاج محمد موسي تاجر طهراني در حدود سال ١٢٧٩ خورشيدي فرزند ذكور ارشد ايشان (حاج محمد علي تا زمان فوتشان در سال ١٢٨٢)  بمدت حدودا ٣  سال توليت موقوفه را بعهده داشتند. پس از وي؛ توليت به حاج محمد كاظم قندي رسيد كه ايشان بمدت ٢٤ سال (تا زمان فوتشان در سال ١٣٠٦ خورشيدي) اين مسؤليت را بعهده داشتند.

پس از مرحوم حاج محمد كاظم قندي، مسؤليت توليت موقوفه مشتركاً به اولاد ذكور حاج محمد علي و حاج محمد كاظم رسيد. ولي در عمل؛ در هر دوره يك يا چند تن از ايشان فعال تر از ديگران به اين مهم ميپرداختند.

سپس مرحوم حاج عبدالله قندي (تا زمان فوتشان در سال ١٣٧٦) راساً بمدت چندين سال توليت موقوفه را بعهده گرفتند. پس از مرحوم حاج عبدالله قندي چند سالي اين مسؤليت را حاج كاظم قندي (فرزند ارشد حاج عبدالله قندي) بعهده داشتند و در حال حاضر توليت موقوفه با جناب آقاي حاج رضا حاجي موسي است.

طبق متن وقف نامه؛ وقف عام نبوده بلكه “خاص” است و درآمدهاي آن ميبايستي صرف رفع نيازهاي مالي افراد نيازمند خاندان ايشان و اقامه عزاداري امام حسين (ع) گردد. حُسن انجام اين مهم بر عهده توليت موقوفه است.

٢– موقوفه “حاج محمد علي” طهراني

شامل كاروانسراي حاج محمد علي در بازار چهلتن با حدود  ٨٦ مغازه  كه ١٦ مغازه آن غير وقفي است، منزل اوليه حاج محمد علي در كوچه حمام گلشن كه از آن در حال حاضر بعنوان انبار تجاري استفاده ميشود، ….. و ……

پس از فوت مرحوم حاج محمد علي طهراني در سال ١٢٨٢ خورشيدي؛ توليت موقوفه ايشان بمدت … سال به عهده …..  بود و سپس اين مسؤليت ….

ب: موسسات عام المنفعه

١- درمانگاه

٢- مسجد

٣- مدرسه / موسسه هاي فرهنگي

٤- حسينيه / هيئت هاي مذهبي

٥- صندوق قرض الحسنه

٦- انجمن ها