مقدمه

با عرض سلام خدمت اقوام محترم

جناب آقاي مهندس مجتبي قندي در اواخر پاييز سال  ١٣٩٤ خورشيدي، در شبكه اجتماعي تلگرام گروهي بنام ” خاندان حاج محمد كاظم قندي”  ايجاد نمودند تا به شرح احوال خانواده حاج محمد كاظم (ازاجداد، پدر، مادر، برادران، خواهران، همسران و تا فرزندان) بپردازد. اين اقدام با استقبال گسترده اقوام محترم روبرو شد.
با پيشرفت شرح حال قسمتي از خانواده؛ اينجانب بر آن شدم كه با استفاده از اطلاعات ذيقيمتي كه فاميل محترم  در آن گروه ارائه نمودند، آنها را در يك پرونده الكترونيكي  كه شامل فايل هاي جداگانه براي هر فرد باشد جمع آوري و از آنجا كه داستان از جد اعلي خاندان شروع گرديد؛ مجموعه را بنام كلي تر ” خاندان حاج محمد موسي” تقديم اقوام محترم نمايم.
متعاقبا ايشان همزمان با تغيير نام گروه به “نوادگان حاج محمد موسي تاجر طهراني” اين سايت اينترنتي را تاسيس نمودند و بنده نيز بهتر ديدم تا پرونده موصوف و شجره نامه خاندان (كه در حال تنظيم بود) را به اين سايت اينترنتي منتقل نمايم. حال كه خداوند متعال اين توفيق را عنايت فرمود و شالوده اصلي سايت شكل گرفته است؛ لازم ميدانم تا نكات زير را بعرض اقوام محترم برسانم:

١ – اين سايت، شامل زندگينامه هاي جداگانه براي حاج محمد موسي (جد اعلي)، دو همسر ايشان، يازده فرزندشان و همه نوه هاي حاج محمد موسي (تا آنجا كه شناسايي شده اند و اطلاعاتشان در دست است) ميباشد. بيوگرافي هر فرد شامل نام، تاريخ تولد، تاريخ وفات، عكس فرد ، عكس و نام همسر فرد، نام و عكس فرزندان آن شخص و شرحي مختصر از زندگي وي ميباشد. در اين بيوگرافي ها، تعداد و نام كامل نوه ها ، تعداد و نام كامل نتيجه ها،  ….. وي نيز تا آنجا كه در دسترس بوده، آورده شده است.
بعلاوه در هر زندگينامه، بخشي شامل اسناد قديمي، يادگاري هاي بجا مانده از وي و عكسهاي قديمي مناسبتي كه در ارتباط به آن فرد است، نيز قرار داده شده است.

٢ – در زندگينامه ها، هر جا كه عكس فرد مورد نظر در بازگويي شرح حال ها از طريق گروه مربوطه در شبكه تلگرام و يا واتس آپ منتشر نشده بوده؛ عكسي آورده نشده است. در صورتيكه هر يك از فاميل محترم به عكس اينگونه افراد دسترسي دارند و مايل به انتشار آن در اين بخش از سايت هستند، لطف نموده آنرا در اختيار بنده قرار دهند تا در محل خودش جا گذاري نمايم.

٣ – در ذكر اسامي همسران، فرزندان، نوه ها و….. بجز الفاظ ” آقا” و ” خانم” از ذكر عناوين تحصيلي (دكتر و مهندس) و عناوين نظامي ( تيمسار، سرهنگ، سرگرد، …) و عناوين اجتماعي آنها مانند حجت الاسلام، ……خودداري شده است.

٤  – در نام بردن از افرادي كه داراي دو نام كوچك هستند، ابتدا نام مندرج در شناسنامه آنها و سپس نامي كه به آن معروف بوده يا هستند، داخل پرانتز و بعد از نام شناسنامه اي وي ذكر شده است.

٥  – تا حد امكان، در جملات گوينده شرح حال/ خاطره و نقل قولها امانتداري شده، بجز در مواردي كه اصلاح جمله (فقط بمنظور بهتر رساندن منظور) اجتناب ناپذير بوده است. در مواردي كه مطلب مغاير با حقايق و مستندات تاريخي بوده آن مطلب، حذف شده است.

٦ – از آنجاييكه نه تاريخ تولد و نه تاريخ وفات حاج محمد موسي و اكثر يازده فرزنش مكتوب و در دسترس نبود، سعي شده است تا با استفاده از وقايع تاريخي همزمان با هريك و يا با استفاده از تاريخهاي معلوم براي افراد وابسته به هر يك، تاريخهاي مورد نياز براي ايشان تخمين زده شود. تنها، دو سند مكتوب در دسترس است كه بواسطه آن دو سند، تاريخ فوت حاج محمد كاظم به تقريب چند ماه، مشخص ميشود. با توجه به تاريخ فوت ايشان و سن ايشان در موقع وفات (كه به نقل از يكي از فرزاندنشان؛ در زمان فوت ٦٨ ساله بوده اند)، تاريخ تولدشان مشخص گرديد. بقيه تاريخ هاي تولد و فوت براي يازده نفر ديگر (حاج محمد موسي و ده فرزند ديگرشان) يا با توجه به اين دو تاريخ مشخص براي حاج محمد كاظم،  تخمين زده شده است و يا به نقل از نوادگان هر يك ميباشد.
خوشبختانه، در مورد تاريخ تولد تعدادي از فرزندان و نوه هاي مرحوم حاج محمد كاظم قندي، دست نوشته ايشان در پشت يك جلد كلام الله مجيد قديمي متعلق به ايشان در اوايل سال ١٣٩٥ پيدا شد. در بعضي از موارد تاريخهاي  مذكور كه معادل خورشيدي آن با استفاده از نرم افزار 1abzar.com محاسبه و آورده شده است، با تاريخهاي مندرج در شناسنامه هاي همان افراد مغاير است.
لذا از آنجا كه در بيوگرافي هاي فرزندان حاج محمد كاظم و فرزندان حاجيه مريم سلطان، تاريخهاي تولد به استناد دست نوشته هاي موجود در پشت جلد قران است، ممكن است تاريخ تولدي با تاريخ تولد نقل كننده شرح حال مغاير باشد.
همچنين، از آنجاييكه تاريخهاي هجري خورشيدي براي خواننده، ملموس تر از تاريخهاي هجري قمري است؛ در مواردي كه تاريخ به سال قمري بود، معادل خورشيدي آن ذكر شده است.
در كليه بيوگرافي ها براي القاي حس تاريخي آن زمان، به همزماني تاريخ تولد هر فرد با دوره سلطنت شاه مربوطه اشاره شده است.
٧ – در زندگي نامه جد اعلي خاندان (حاج محمد موسي)، براي داشتن احساس قوي تر از زمان زندگي ايشان، علاوه بر نقشه هايي از تهران قديم، شرح هايي از بازار تهران و تيمچه محل كار وي نيز اضافه شده است.
٨ – همزمان با انتشار زندگينامه ها:

١-٨ : علاوه بر زندگينامه ها؛ شجره نامه خاندان مرحوم مغفور حاج محمد موسي تاجر طهراني نيز بصورت يك جدول متوالي كه شامل نام كامل پدر بزرگ، پدر، فرزندان، نوه ها، نتيجه ها، نبيره ها، …….. و عروسها و دامادهاي ايشان و شامل حدود ٤٠٠٠ (چهار هزار) اسم است،  تهيه و تنظيم گرديد كه اين شجره نامه در يك بخش مستقل از اين سايت، به همين نام قابل مشاهده است.

٢-٨ : تا كنون هفتاد و هشت نفر از نوادگان حاج محمد موسي تاجر طهراني شناسائي شده اند كه با يكديگر ازدواج نموده اند (سي و هشت زوج كه زن و شوهر هر دو از نوادگان ايشانند). جدول اسامي اين سي و  هشت  زوج در زير گروه بخش شجره نامه اين سايت، بنام ازدواجهاي نوادگان با يكديگر، در دسترس  علاقمندان ميباشد.

٣-٨ : خاطرات اقوام محترم از فرزندان حاج محمد موسي تاجر طهراني جمع آوري و تحت نام هر يك (با ذكر نام نقل كننده خاطره) در بخش ” خاطرات” اين سايت در حال انتشار است. لازم بتوضيح است كه در مورد بعضي از فرزندان بعلت كمي خاطرات نقل شده؛ از اندك خاطرات موجود در زندگينامه همان فرد ياد شده است و بهمين علت، آن تعداد از فرزندان حاج محمد موسي، در بخش خاطرات سر فصل جداگانه ندارند.

٤-٨: موسسات عام المنفعه، مفاخر، عكسهاي قديمي  و … از جمله ساير بخشهاي اين سايت ميباشند.

از تك تك اقوام محترم خواهشمند است چنانچه در بيوگرافي ها و شجره نامه:
١- مواردي وجود دارد كه اشتباه است و يا سهوا از قلم افتاده است،
٢- شخصي علاقمند به اضافه كردن نام و يا مطلب جديدي ميباشد،
٣- عكس فرد مورد نظر قبلا در دسترس نبوده و يا بهر علت در گروه منتشر نشده بوده و در حال حاضر علاقمند به اضافه كردن آن در بيوگرافي مربوطه ميباشند،
٤- نام همسران نوادگان حاج موسي در شجره نامه كامل نبست،
٥- نام تعدادي از نوه ها و نتيجه ها در بيوگرافي ها و شجره نامه ثبت نشده است،
٦- مراتب درج نام شناسنامه اي و نام دوم، جابجا شده است (ابتدا نامي كه به آن معروف هستند آمده و متعاقب آن، نام مندرج در شناسنامه داخل پرانتز امده است)،

مراتب را اطلاع فرمايند تا آن موارد، بررسي تصحيح و يا اضافه شود.

اميد است در آينده با تصحيح و كامل شدن تدريجي بيوگرافي هاي ضميمه، زندگي نامه بزرگان اين خاندان كه شامل مختصري از تاريخ و جغرافياي شهري دوره حيات هر فرد نيز ميباشد،   نهايتا بصورت “دائره المعارف مصور خاندان حاج محمد موسي تاجر طهراني” از طريق اين سايت در دسترس كليه فاميل محترم قرار گيرد.

احمد اعتمادفر

معرفي سايت قندي فاميلي