مرحوم حاج عبدالله قندي

مرحوم مغفور حاج عبدالله قندي
مرحوم مغفور حاج عبدالله قندي

 

ولادت
مرحوم مغفور حاج ميرزا عبدالله قندي دهمين فرزند حاج محمد كاظم قندي هستند كه در سال ١٢٨٩خورشيدي متولد شده اند.

زمان تولد ايشان حدود يكصد و شش سال قبل و در اوايل سلطنت احمد شاه، هفتمين و آخرين شاه سلسله قاجار بوده است.

زندگينامه
ايشان هنوز نوجوان بودند كه پدر خود را از دست دادند . لذا از هفده سالگي متكفل امور مادر و دو خواهر و برادر كوچكتر از خود شدند و سرپرستي ايشان را عهده دار شدند . در كنار تحصيل ، مشغول به كار در كمپاني مشعل كه واردكننده اتومبيل بود شدند و چون به امور ديني نيز علاقمند بودند نزد حاج شيخ محمدحسين زاهد كه عارفي وارسته بود به فراگيري علوم ديني پرداختند. در ايامي كه سربازي به فرمان رضاشاه اجباري شد هم درس هاي ايشان تصميم به مهاجرت به قم گرفتند تا ضمن قرارگرفتن در زمره طلاب علوم ديني از سربازي هم معاف شوند . مادر ايشان به دليل آنكه وي سرپرست خانواده بود، با اين كار مخالفت مي كنند و نزد حاج شيخ محمدحسين زاهد رفته و از او تقاضا مي نمايد مانع از رفتن فرزند به قم گردد . حاج شيخ، عبدالله را نزد خود خوانده و از ايشان با همان لفظ هميشگي كه شاگردانش را خطاب مي كرده مي پرسد داداشي براي چه مي خواهي به قم بروي ؟ ايشان مي گويد براي فراگرفتن علم و اينكه در زمره عالمان ديني شوم . حاج شيخ مي گويد حرف مادر را بپذير و از تصميمت منصرف شو و با كسب و كار مادر را خوشحال كن من ضمانت مي كنم در قيامت جزو عالمان دين محشور گردي . ايشان با قبول اين حرف از ديگر دوستان خود كه هريك بعدها نظير آيت الله حاج عبدالكريم حق شناس عالم بزرگي شدند جدا مي شود و نزد مادر باقي مي ماند و این کار تا فوت مادرشان در سال ١٣٣٧ادامه یافت.
حاج عبدالله دوران خدمت سربازي را در پادگان عشرت آباد سپري مي كند . از جمله خاطرات سربازي ايشان اين بود كه رضاشاه وقت و بي وقت از پادگان بازديد و به امورنظام سركشي مي كرد و نسبت به جيره سربازان و نظاميان حساس بود .
ايشان پس از دوران سربازي، درسال ١٣١٥ با خانم قدسي ناظمي ازدواج مي كند . نحوه آشنايي و ازدواج به اين صورت بوده كه مادر و خواهران ايشان به امامزاده داود رفته بودند كه آنجا عروس و خانواده شان را كه براي زيارت و سياحت آمده بودند مي بينند و اين آشنايي مقدمه ازدواج مي شود.

مرحومه قدسي ناظمي
مرحومه قدسي ناظمي

حاصل اين ازدواج نه فرزند بود . شش پسر و سه دختر.
فرزند دوم كه پسر بود (به نام محمود) در سن شش سالگي بر اثر بيماري ديفتري درگذشت.
ساير فرزندان به ترتيب عبارتند :
آقاي كاظم قندي، خانم فاطمه (شكوه) قندي، آقاي علي اصغر قندي، آقاي احمد قندي، آقاي مهدي قندي، خانم زهرا (شمسي) قندي، خانم خديجه (مژگان) قندي و آقاي مجتبي قندي.
وفات
مرحوم حاج عبدالله قندي در تاریخ ٢٤ آذرماه ١٣٧٦ (در شب نیمه شعبان که در تمام طول زندگی خود شب های نیمه شعبان را احیا داشته و تا صبح مشغول عبادت بودند) دارفانی را وداع گفتند. مقبره ایشان در قطعه ٨٢ “بهشت زهرا” تهران ردیف 106 شماره 1 می باشد.

فرزندان و نواده حاج ميرزا عبدالله قندي

الف: آقاي كاظم قندي

کاظم قندی
حاج آقاي كاظم قندي متولد نوزدهم فروردين سال ١٣١٧ خورشيدي ميباشند كه با خانم فروغ دربندي ازدواج نمودند و صاحب سه دختر به نام هاي فرح قندي ، فريبا قندي و فروزان قندي گرديدند. حاج كاظم هميشه كنار والدين خود بودند و در كسب و كار نيز در بازار ياور پدر بودند.
١-خانم فرح قندي كه با آقاي علي علاقبند ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند
 الف: خانم ليلا علاقبند كه با آقاي مهدي نوروزي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند
o آقاي شايان نوروزي
o خانم نيكا نوروزي
 ب: خانم الهام علاقبند كه با آقاي امير حسين مظاهرعرب ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند
o آقاي پارسا مظاهرعرب
o خانم آلا مظاهرعرب
٢-خانم فريبا قندي كه با آقاي محمد هوختي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند ميباشند
الف:  آقاي فرشاد هوختي
 ب: آقاي فرزاد هوختي
 ج: خانم فريا هوختي
٣-خانم فروزان قندي كه با آقاي علي گرامي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند
 الف: خانم حديث گرامي
 ب: خانم ثنا گرامي

ب: خانم فاطمه (شكوه) قندي

شکوه قندی
خانم فاطمه قندي با آقاي ناصر حريري ازدواج نمودند كه حاصل اين پيوند دو دختر به نامهاي نسرين حريري و الهه حريري و يك پسر بنام رضا حريري است
١-خانم نسرين حريري كه با آقاي علي دوست محمد ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند ميباشند
 الف: آقاي امير دوست محمد
 ب: خانم نيايش دوست محمد كه با آقاي محمد سراج ازدواج نموده اند
ج:  خانم ستايش دوست محمد
٢-آقاي رضا حريري كه با خانم مرواريد ملكي ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند
 الف: خانم هستي حريري
٣-خانم الهه حريري كه با آقاي علي عزيزي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند
 الف: آقاي محمد امين عزيي
ب:  خانم النا عزيزي

ج: آقاي علي اصغر قندي

علی قندی
آقاي علي اصغر قنــــدي با خانم فرخنـــده اتحـــادی ازدواج نمــــوده اند و سالیان درازی است كه ساکن انگلستان می باشند . اين دو دارای دوفرزند هستند به نام های اشکان قندي و الهام قندي.
١-آقاي اشكان قندي كه با خانم لوسي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند
الف:  خانم رويا قندي
ب:  خانم ركسانا قندي
٢-خانم الهام قندي كه با آقاي شامان جنجي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند
الف:  خانم ميشكا جنجي
ب: خانم تاليا جنجي
شرح كامل فعاليت علمي ايشان در بخش مفاخر علمي همين سايت آمده است.

د: آقاي احمد قندي

img_2402

آقاي احمد قندي از ازدواج اول خود با خانم مهشيد فرزانه سا (نتيجه مرحومه صاحب سلطان قندي) داراي يك فرزند ميباشد:
١-آقاي مهدي قندي كه با خانم مهديه رجايي ازدواج نموده اند و داراي چهار فرزند ميباشند:
 الف: خانم فاطمه قندي
ب:  آقاي محمد مهدي قندي
 ج: آقاي محمد جعفر قندي
 د: خانم فيروزه قندي
آقاي احمد قندي از ازدواج دوم خود با خانم بتول عبدالعلي سه فرزند دارند:
٢- آقاي علي اكبر قندي كه با خانم مونا اخوان فر ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند
 الف: خانم نرگس قندي
٣- آقاي محمد تقي قندي كه با خانم معصومه طالبي ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند
 الف: خانم زهرا قندي
٤- آقاي حسن قندي كه با خانم سارا پاك نژاد ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند
 الف: خانم فاطمه قندي
آقاي احمد قندي، پس از فوت مرحومه بتول عبدالعلي با خانم محترم سادات نبوي رضوي ازدواج نموده اند.

ه: آقاي مهدي قندي

مهدی قندی
آقاي مهدي قندي با خانم فائزه فرزانه ازدواج نموده و دارای دو پسر به نام های عباس قندي و رضا قندي هستند.
١-آقاي عباس قندي كه با خانم فاطمه عباسي نژاد ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند
 الف: خانم رعنا قندي
٢-آقاي رضا قندي كه با خانم زينب حسيني ازدواج نموده است

و: خانم زهرا (شمسي) قندي

شمسی قندی
خانم زهرا قندي با آقای مسعود زرین طرازیان ازدواج نموده و داراي چهار دختر به نام هاي:
سعیده زرين طرازيان، حمیده زرين طرازيان، ریحانه زرين طرازيان و مهدیه زرين طرازيان
و همچنين یک پسر، به نام محمد زرين طرازيان ميباشند.
١-خانم سعيده زرين طرازيان كه با آقاي امير مفيدي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند
الف:  آقاي سبحان مفيدي
ب:  آقاي حسين مفيدي
٢-خانم حميده زرين طرازيان كه با آقاي سعيد اويسي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند ميباشن
 الف: آقاي عرفان اويسي
ب:  خانم زهرا اويسي
 ج: خانم سارا اويسي
٣-خانم ريحانه زرين طرازيان كه با آقاي محمد پورزرگري ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند
الف:  خانم حنانه پورزرگري
 ب: آقاي محمد علي پورزرگري
٤-آقاي محمد زرين طرازيان كه با خانم سميه محمدي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند
الف:  آقاي امير محمد زرين طرازيان
ب:  آقاي امير علي زرين طرازيان
٥-خانم مهديه زرين طرازيان كه با آقاي مهدي اكبري (نوه دختري مرحوم حاج محمد صادق قندي) ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند
الف:  خانم راييكا اكبري
ب:  خانم اونيكا اكبري

ز: خانم خديجه ( مژگان) قندي

image

خانم خديجه قندي با آقاي علي حاجي اسحق ازدواج نمودند كه حاصل اين پيوند دو دختر بنامهاي شيما حاجي اسحق و مريم حاجي اسحق و يك پسر بنام محمد حاجي اسحق است.
١-خانم شيما حاجي اسحق كه با آقاي مهدي رهنما ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند
الف:  خانم نرجس رهنما
٢-آقاي محمد حاجي اسحق كه با خانم حانيه گميني ازدواج نموده اند
٣-خانم مريم حاجي اسحق كه با آقاي احمد رضا رخشيجان ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند
 الف: خانم ريحانه رخشيجان

ح: آقاي مجتبي قندي

Aban 91
ايشان با خانم مرجان پور زرگري ازدواج نموده اند. حاصل اين پيوند دو فرزند است:
١-آقاي امير حسين قندي
٢-خانم مبينا قندي