مرحومه حاجيه زهرا قندي

مرحومه مغفوره زهرا خانم قندي
مرحومه مغفوره زهرا خانم قندي

ولادت
مرحومه مغفوره زهرا خانم قندي دوازدهمين فرزند حاج محمد كاظم قندي هستند.
براي تولد وي، مرحوم پدرشان در پشت جلد كلام الله مجيد شرح زير را مرقوم داشته اند:
” تولد زهرا در٤ رجب ١٣٣٨ ”
لذا با تبديل تاريخ قمري فوق به خورشيدي، تاريخ دقيق تولد مرحومه مغفوره زهرا خانم قندي روز چهارم فروردين ١٢٩٩ خورشيدي ميباشد.

زمان تولد ايشان (١٢٩٩/١/٤) حدود نود و شش سال قبل و در زمان سلطنت احمد شاه، هفتمين و آخرين شاه سلسله قاجار بوده است.

زندگينامه

ايشان با مرحوم فتحعلي طاهري نخست ازدواج نمودند.

مرحوم فتحعلي طاهري نخست
مرحوم فتحعلي طاهري نخست

حاصل پيوند ايندو، سه پسر و سه دختر است. محل زندگی ايشان در تهران میدان شاه سابق (قیام) کوچه شترداران کوچه حمام حاج اسمعیل حوری مقابل منزل معصومه خانم قندي (خانم خانما) بود.
متاسفانه ايشان قبل از فوت، داغ فرزند دلبندش (همراه با عروسشان و نوه شان) را در يك سانحه ديد. حادثه دلخراش سقوط هلكوپتر مرحوم احمد طاهري در بازگشت از ماموريت اداري، مرحومه زهرا خانم قندي را از درون و بيرون شكست بطوريكه لبخند هميشگي او ديگر رنگ پريده بود .

وفات
ايشان در يازدهم دي ماه سال ١٣٦٤ خورشيدي در سن شصت و پنج سالگي فوت نمودند و در قطعه ٩٦ “بهشت زهرا” تهران مدفونند.

فرزندان مرحومه زهرا خانم قندي

فرزندان مرحومه زهرا خانم قندي بترتيب بنامهاي آقايان منوچهر، قاسم و احمد طاهري نخست و خانم ها شهره، شيرين و اختر طاهري نخست ميباشند.

image

٥ تن از فرزندان مرحومه زهرا خانم قندي در يك قاب:
از چپ خانم شيرين طاهري نخست، آقاي منوچهر طاهري نخست، خانم شهره طاهري نخست، خانم اختر طاهري نخست و آقاي قاسم طاهري نخست

الف: آقاي منوچهر طاهري نخست
ايشان باخانم ایران ظریفی ازدواج نمودند که حاصل این ازدواج یک دختر بنام تینا بود. دوسال و نيم پیش همسرشان فوت نمودند وچون درآمستردام زندگی میکردند درهمانجا بخاک سپرده شدند ودرحال حاضر ايشان و دخترشان درهمانجا مشغول زندگی میباشند.
١-خانم تینا طاهری نخست كه با آقاي رضا جليلي ازدواج نموده اند و صاحب یک پسر ميباشد
 آقاي اشکان جليلي

ب: آقاي قاسم طاهري نخست
ایشان درسال ١٣٥١ باخانم شیلا معین درباری ازدواج نمود ند. كه حاصل این ازدواج چهار فرزند (دودختر ودو پسر) میباشد.
١-خانم آویتا طاهري نخست كه درسال ١٣٧٤ با آقاي امید احمدیه ازدواج نمودند و صاحب دو فرزند ميباشند
 خانم درسا احمديه
 دنیل احمديه
٢- خانم آنیتا طاهري نخست كه با آقای امیرحسن حاجی محمد درسال ١٣٨٠ ازدواج نمودند که ثمره آن یک پسر است.
 آقاي آرشام حاجي محمد
٣- أقاي آرين طاهري نخست با خانم فرناز تفنگچی ازدواج نمودند که حاصل این ازدواج یک پسر ميباشد
 آقاي هیربد طاهري نخست
٤- آقاي آرمين طاهري نخست كه با خانم سارا محبی ازدواج کرده اند.

ج: مرحوم احمد طاهري نخست

image
ايشان متاسفانه در ٢٩ دی ١٣٥٤ درحين مراجعت از بوشهر باهمسرشان خانم طاهره (فيروزه) فاطمي وتنها فرزندشان بنام فرداد طاهري نخست، همگی به لقاالله پیوستند ودر صحن مصلای حضرت عبدالعظیم حسنی بشماره ١٣٤٥ دفن شدند.
شرح كامل فعاليت نظامي ايشان در بخش مفاخر نظامي همين سايت آمده است.

د: خانم شهره طاهري نخست
ايشان با آقای احمد شیخ اوليا لواساني ازدواج نموده اند که ثمره این ازدواج یک دختر ویک پسرميباشد.
ضمن اینکه هردو این عزیزان درهلند هستند
١-خانم شراره شيخ اوليا لواساني كه با آقاي رون سينگر ازدواج نموده اند و داراي یک پسر ميباشد
 آقاي الوين سينگر
٢-آقاي فرداد شيخ اوليا لواساني كه با خانم هوليا اوراك ازدواج نموده اند و داراي یک پسر ميباشد
 آقاي كيان شيخ اوليا لواساني

ه: خانم شيرين طاهري نخست
ایشان با آقای لطف اله عشیری مزدی ازدواج نمودند. ثمره این ازدواج یک دختر ویک پسر است که درحال حاضر درهلند زندگی میکنند.
١-خانم فائزه عشيري مزدي
٢-آقاي فربد عشيري مزدي

و: خانم اختر طاهري نخست
ايشان باآقای مجید خالقی ازدواج نموده اند وحاصل این ازدواج یک دختر ویک پسر میباشد که این عزیزان هم درهلند زندگی میکنند.
١-خانم ارغوان خالقي
٢-آقاي آبتین خالقي