الف – مرحومه حاجيه بتول قندي

مرحومه حاجيه بتول خانم قندي اولين فرزند حاج عليرضا قندي و عصمت خانم بودند.

تولد:

ايشان متولد سال … خورشيدي بودند.

شرح زندگي:

ايشان با آقاي حاج محمد علي ایمانی ازدواج نموده بودند كه حاصل آن پيوند دو فرزند است:

وفات:

ايشان در سال …. خورشيدي با دار فاني وداع نمودند و مزارشان در آرامستان …. قرار دارد. 

فرزندان و نوادگان مرحومه حاجيه بتول قندي:

الف – خانم مهری ایمانی

خانم مهری ایمانی با آقاي اسماعيل زماني ازدواج نموده اند و فرزندي ندارند.

ب – مرحوم اکبر ایمانی

مرحوم اکبر ایمانی از ازدواج اول خود با دختر عمويشان، خانم پروانه ايماني داراي دختري بنام ناديا ايماني ميباشند. آقاي اكبر ايماني پس از جدايي از خانم پروانه ايماني، با خانمي ديگر ازدواج نمودند كه چند فرزند نيز از ايشان دارند كه نام همسر بعدي و فرزندان وي در دسترس نيست .