شهيد محسن علاقبند

شهيد محسن علاقبند

شهيد محسن علاقبند فرزند آقاي محمد رضا حاجي علي اكبر علاقبند و خانم عصمت سعيدي نژاد متولد اول تير ماه سال ١٣٤٩ خورشيدي ميباشند.

شهيد علاقبند نوه خانم طلعت نبوي حسيني، نتيجه حاجيه خديجه خانم، نبيره  حاجيه مريم سلطان و نديده حاج محمد موسي تاجر طهراني ميباشد كه در ١٧ سالگي به مقام رفيع شهادت نائل شدند.

محل شهادت شهيد محسن علاقبند؛ سردشت و تاريخ شهادت او ١٣٦٦/٥/٢٦ در عمليات نصر ٧ است.

IMG_0734