شهيد غلامحسين حسيني نبوي ويژه

شهيد غلامحسين حسيني نبوي
شهيد غلامحسين حسيني نبوي ويژه

شهيد غلامحسين حسيني نبوي فرزند مرحوم حاج علي نبوي و خانم مليحه حاجيان، نوه مرحومه حاجيه خديجه سلطان، نتيجه حاجيه مريم سلطان و نبيره حاج محمد موسي تاجر طهراني ميباشد.
شهید گروهبان یکم وظیفه غلامحسین نبوی در سال ١٣٤١ متولد گرديد. ودر تاريخ دهم آذر ماه سال ١٣٦٢ در بانه به شهادت رسيد. این شهید مین یاب بودند. موقع خنثی کردن يك مین؛ آن مين منفجر شده و در اين حادثه ايشان یک دست و یک پا و سرشان را از دست داده و شهيد ميشوند.
محل دفن آن شهيدِ راهِ ميهن در بهشت زهرا تهران، قطعه شماره ٢٨ ميباشد.

شهيد غلامحسين حسيني نبوي ويژه در لباس مقدس سربازي
شهيد غلامحسين حسيني نبوي ويژه در لباس مقدس سربازي