حاج محمود بنكدار

 

“حاج محمود بنكدار” كه از تجار طهران و در سراي قزويني ها فعاليت “بنكداري” داشتند؛ با فرزند هفتم اُمِ سلمه خانم بنام آسيه خانم ازدواج نمودند.

آسيه خانم نوه دختري حاج محمد محسن طهراني است.

 

فرزندان و نوادگان حاج محمود بنكدار

فرزندان حاج محمود بنكدار و آسيه خانم عبارتند از: حاج ابوالقاسم و حاج محمد حسن (اخوان ابوالحسني)، حاجيه خديجه و حاجيه ربابه.

الف: مرحوم حاج ابوالقاسم ابوالحسني

حاج ابوالقاسم ابوالحسني (اخوان)

مرحوم حاج ابوالقاسم ابوالحسني همراه براد خود به فعاليت تجاري پدرشان در سراي قزويني هاي بازار طهران ادامه دادند و آن دو به “اخوان ابوالحسني” مشهور شدند كه به اختصار “اخوان” ناميده ميشدند. لباس ايشان در عكس بالا؛ لباس متداول تجار بازار تهران در آن زمان است. دستاري كه تجار بازار در آنزمان، بر سر داشتند، كوچكتر از عمامه علما و به رنگ شكري با گلهاي ريز طلايي بوده كه به “عمامه شير شكري” معروف بوده است. تجار بازار، بعداز خواندن كتاب المکاسب نزد علما اجازه بر تن کردن اين نوع لباس را پيدا ميكردند.

ايشان با دختر خاله خود؛ حاجيه خانم خديجه محسني (فرزند زهرا سلطان و حاج حبيب الله طهراني) ازدواج نمود. آن زوج داراي  دو فرزند بشرح زيرند:

الف: خانم كبري ابوالحسني

ايشان با حاج ؟ نراقي ازدواج نمود. آن زوج … فرزند دارند:

  •  مرحوم حاج مهدي نراقي كه با خانم منصوره ابوالحسني – دختر مرحومه عفت محمد نمازي – ازدواج نموده بودند. نام فرزندان و نوادگان ايشان در زندگينامه نرگس خاتون در اين سايت آمده است.

ب : خانم زهرا ابوالحسني

 

مرحوم حاج ابوالقاسم ابوالحسني از ازدواج دوم خود با خانم ؟ ؟ نيز داراي دو فرزند ميباشند:

 

ج : مرحوم حاج محمد ابوالحسني

آن مرحوم كه مشهور به “حاج محمد اخوان” بودند؛ با نوه حاج ميرزا علي محسني؛ خانم عفت محمد نمازي ازدواج نموده بودند. نام فرزندان و نوادگان ايشان در زندگينامه مادر بزرگ همسرشان (حاجيه نرگس خاتون) آمده است.

د: مرحومه حاجيه خانم اقدس ابوالحسني

ايشان با پسر عموي خود؛ حاج عبدالحسين ابوالحسني ازدواج نمودند. نام فرزندان و نوادگان ايشان در زندگينامه مادر همسرشان (حاج خانم سعادت) آمده است.

ب: مرحوم حاج محمد حسن ابوالحسني

حاج محمد حسن ابوالحسني با فاطمه خانم (حاج خانم سعادت) دختر حاجيه مريم سلطان ازدواج نمودند. زندگينامه، نام فرزندان و نوادگان ايشان در بخش زندگينامه ها (تحت نام همسرشان) آمده است.

ج: مرحومه حاجيه خديجه ابوالحسني

مرحومه حاجيه خديجه خانم ابوالحسني با پسر خاله شان مرحوم حاج محمد كريم (فرزند آقا محمد موسي تاجر و معصومه خانم) ازدواج نموده بودند. فرزندان آن دو عبارتند از حاجيه فاطمه حاج موسي  و  ……

فرزندان حاج محمد كريم و حاجيه خديجه خانم ابوالحسني نيز مثل تعدادي از فرزندان حاج محمد علي؛ فرزند اول جد اعليِ ما به تاسي از جد اعلي خود نام فاميل “حاج موسي” را برگزيده اند كه اين دو گروه “حاج موسي” نسبت خوني با هم ندارند. (دو حاج محمد موسيِ اوليه با يكديگر باجناق بوده اند).

مرحومه حاجيه فاطمه حاج موسي

ايشان با حاج سيد حسين افجه اي (برادر حاج سيد ابوالحسن سيف افجه اي) ازدواج نمود.  فرزندان آن دو عبارتند از:

١- مرحومه حاجيه خانم اشرف السادات افجه اي. ايشان با مرحوم حاج عباس حاج عبدالعلي بزاز ازدواج نموده بودند. فرزندان آن زوج عبارتند از:

  • ؟ حاج عبدالعلي بزاز
  • مرحومه حاجيه عذرا حاج عبدالعلي بزار كه با پسر دائي مادر بزرگشان؛ مرحوم حاج احمد ابوالحسني (پسر ارشد حاج محمد حسن ابوالحسني) ازدواج نموده بودند. آن دو فرزند نداشتند.
  • ؟ حاج عبدالعلي بزاز

٢- مرحومه حاجيه خانم اخترالسادات افجه اي. ايشان با مرحوم حاج ابوالفضل افجه اي ازدواج نموده بودند. فرزندان آن زوج عبارتند از:

  • ؟ افجه اي
  • ؟ افجه اي

٣- آقاي حاج سيد علي اكبر افجه اي. ايشان با خانم ؟ ؟ ازدواج نموده اند. فرزندان ايندو عبارتند از:

  • ؟ افجه اي
  • ؟ افجه اي

فرزندان مرحوم حاج سيد ابوالحسن سيف افجه اي و بتول خانم محسني (مرحومان سيد عباس، سيد قاسم، سيد غلامرضا و سيد محمود سيف افجه اي) پسر عموهاي اشرف السادات، اختر السادات و حاج سيد علي اكبر افجه اي هستند.

 

د: مرحومه حاجيه ربابه ابوالحسني